Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Kent ve k�rsal b�lgelerdeki e�itim e�itli�i i�in

(GMT+08:00) 2009-03-12 15:50:47 cri

    11. �in Ulusal Halk Meclisi'nin ikinci y�ll�k toplant�s� Beijing'de yap�ld�. Toplant�da �in Ba�ban� Wen Jiabao'nun okudu�u h�k�met �al��ma raporunda e�itim e�itli�inin h�zland�r�lmas�n�n ve hi� bir �ocu�un ailesinin yoksullu�undan dolay� okulu b�rakmamas�n�n e�itimin geli�mesinin ba�l�ca g�revleri oldu�u yinelendi. �in Uluslararas� Radyosu muhabiri Ningxia Hui Milliyeti �zerk B�lgesi'nde �cretsiz 9 y�ll�k zorunlu e�itimin h�zland�r�lmas�n�n yan� s�ra, b�lgenin merkezi Yinchuan kentinin da�l�k b�lgelerinden gelen yoksul ��rencilere y�nelik yar� �cretli liseler Liupanshan Lisesi ve Yucai Ortaokulu'nun kurularak, e�itim e�itli�ini h�zland�rma yolunda bir ad�m daha at�ld���na tan�k oldu.

    Ningxia'nin g�neyindeki da�l�k b�lgelerde Xihaigu adl� bir yer var. Topra��n�n son derece �orak ve ula��m�n zor olmas�ndan dolay� Xihaigu, BM taraf�ndan insan�n ya�amas� i�in uygun olmayan bir yer olarak de�erlendirildi.

    �in Ulusal Halk Meclisi temsilcisi ve �in Kom�nist Partisi Ningxia Hui Milliyeti �zerk B�lgesi Komitesi Sekreteri Chen Jianguo, da�l�k b�lgelerdeki �ocuklar�n kentlerdeki �ocuklar gibi kaliteli ��renim g�rmesi ve kent k�lt�r�n�n etkisiyle yoksulluktan ��kabileceklerini s�yledi ve �unlar� kaydetti:

    "B�lgenin g�ney kesimindeki da�l�k b�lgelere yap�lan yard�mlarla yaln�zca oralarda ya�ayan halk�n yiyecek ve giyecek sorunu ��z�lebilir, uzun vadeli geli�me sorunu ise ��z�lemez. Ancak bu b�lgelerde ya�ayan �ocuklara iyi bir ��renim imkan� verilmesiyle bu �ocuklar�n daha sonra da�dan ��kmalar�na, kaderlerini de�i�tirmelerine ve bir ailenin �ehresinin de�i�mesine imkan sa�lanabilir."

    Bu d���nceden yola ��karak, Yinchuan kentinin da�l�k b�lgelerinde ya�ayan yoksul ��renciler i�in 2003'te Liubanshan Lisesi ve 2005'te Yucai Ortaokulu kuruldu. Okul ve yurt paralar�n� �demeyen ��rencilerin her birine ayr�ca her y�l 1000 yuan para yard�m� yap�l�yor. �u ana kadar bu iki okula da�l�k b�lgelerden gelen 10 bini a�k�n ��renci kaydoldu. �in Ulusal Halk Meclisi temsilcisi ve Yinchuan Belediye Ba�kan� Wang Rugui, konuyla ilgili olarak �unlar� belirtti:

    "Bu ��renciler, kaliteli ��renim ko�ullar�ndan yararlanman�n yan� s�ra ayr�ca para yard�m� da al�yor. Bu okullardan mezun olan ��renciler i� bulduklar�nda, ailelerinin ekonomik durumu da iyile�ecektir."

Ma Shen, �nceki y�l Liupanshan Lisesi'ni kazanan bir ��renci. Yoksul bir ailenin �ocu�u olan Ma, okulu kazanmakla kendisinin �ok �ansl� oldu�unu hissetti. Ma, �unlar� s�yledi:

    "Eskiden okudu�um okulda gerek ��retmenlerin seviyesi, gerekse donan�m �ok yetersizdi. �imdi bu okulda hem m�ltimedya s�n�f�, hem de yabanc� dil ��renim s�n�f� bulunuyor. Bunun yan� s�ra ��retmenler, derslerimizin yan� s�ra ya�am�m�za da yak�n ilgi g�steriyor. Burada �ok mutluyuz."

    Kaliteli ��retmen, ileri donan�m ve �al��kan ��rencilerle ad� ge�en iki okuldaki ��rencilerin ders notlar� Ningxia �zerk B�lgesi'nde dikkati �ekmeye ba�lad�. 2006 y�l�nda Liupanshan Lisesi'nde okuyan 604 yoksul ��renciden 414'� �niversiteyi kazand�. 2007 y�l�nda L�upanshan Lisesi'nde �niversite giri� s�nav�na kat�lan 1008 ��renciden 745'i ba�ar�l� oldu.

    Liupanshan Lisesi ve Yucai Ortaokulu'nun son y�llardaki h�zl� geli�mesini g�ren �in Ulusal Halk Meclisi temsilcisi ve �in Kom�nist Partisi Ningxia Komitesi Sekreteri Chen Jianguo �in Uluslararas� Radyosu muhabirine, kentin sahip oldu�u elveri�li kaynaklardan yararlanarak, yoksul b�lgelerdeki �ocuklara kaliteli ��renim imkan� sa�lama �abas�n�n ba�ar�l� oldu�unu ve bundan sonra da kentlerde da�l�k b�lgelerdeki yoksul ��rencilere y�nelik daha �ok okul a�acaklar�n� s�yledi.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040