Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

T�rk bas�n mensuplar�n�n g�z�ndeki Beijing Olimpiyatlar�

(GMT+08:00) 2008-08-27 16:41:27 cri
    B�t�n d�nyan�n dikkatini �zerinde toplayan Beijing Olimpiyat Oyunlar�'n� d�nyan�n d�rt yan�ndan gelen ve say�lar� on binleri bulan bas�n mensuplar� da izledi. Bunlar aras�nda T�rkiye'den olimpiyat tarihindeki en kalabal�k gazeteci grubu da vard�. B�t�n d�nyan�n bu b�y�k ��lenini T�rk izleyicilere zaman�nda aktarmak i�in yo�un emek veren T�rk bas�n mensuplar�, �in'de yorucu, ancak heyecan dolu 20 k�sur g�n ge�irdi. �imdi olimpiyatlar ve �in hakk�ndaki izlenimlerini kendi a��zlar�ndan dinleyelim.

    Beijing Olimpiyatlar�'n�, ba�ta Anadolu Ajans� ve TRT olmak �zere yakla��k 20 T�rk bas�n kurulu�undan �ok say�da bas�n mensubu izledi. H�rriyet gazetesi spor m�d�r� ve T�rkiye Spor Yazarlar� Derne�i Ba�kan� Esat Y�lmaer, 35 y�ll�k deneyimi olan tan�nm�� bir spor yazar�. Y�lmaer, Beijing Olimpiyatlar� hakk�ndaki izlenimlerini ��yle aktard�:

    "�ncelikle Pekin'i (Beijing) kutlamak istiyorum. �u ana kadar d�zenlenmi� olimpiyatlar i�inde ger�ekten en iyisini ger�ekle�tirdiler, en g�rkemlisini ger�ekle�tirdiler. Tesisler a��s�ndan bakt���m�zda, m�kemmel yap�lm��, spor alanlar�n�n hakikaten eksi�i yok. Biz gazetecilerin kolay �al��mas� i�in her �ey en ince detaylar�na kadar d���n�lm��, program aksamadan y�r�yor. Pekin ger�ekten m�kemmel bir i� ba�ard�, m�kemmel bir olimpiyat ger�ekle�tirdi."

    Bug�ne kadar �ok say�da uluslararas� spor yar��mas�n� yerinde izlemi� olan Esat Y�lmaer, �zellikle Beijing Olimpiyatlar�'n�n tesislerinden memnun. Y�lmaer, bu konuda ��yle konu�tu:

    "Organizasyon m�kemmel. Ben tabii yap�lan tesisleri �ok be�endim. 'Ku� Yuvas�', d�nyan�n en g�zel stad�. 'Su K�p�', d�nyan�n en g�zel y�zme alan�. B�t�n di�er tesisler, hepsi ger�ekten �ok g�zel. Bizim �al��t���m�z MPC (Ana Bas�n Merkezi), televizyoncu arkada�lar�m�z�n �al��t��� IBC (Uluslararas� Yay�n Merkezi), b�t�n olimpiyatlar�n en g�zeli, en iyisi. Yani her taraf�n� be�enmemek m�mk�n de�il. Ayr�ca, Beijing Olimpiyatlar�, sportif a��s�ndan da son derece ba�ar�l�. Bir Phelps olay� ya�and�, 8 alt�n madalya alan ilk sporcu oldu. Atletizmde ilk defa bu kadar �ok d�nya rekoru k�r�ld�. Demek ki bu kadar g�zel tesis yap�l�nca, bu kadar g�zel ilgi g�sterilince, halk her yar���n yap�ld��� alan� t�kl�m t�kl�m doldurunca, sporcular� te�vik edince, rekorlar ve ba�ar�l� sonu�lar da geliyor. Bu nedenle Beijing halk�n� da ger�ekten kutlamak gerekiyor, her yar��may� �ok co�kulu �ekilde izlediler, doldurdular ve sporcular� te�vik ettiler. Bu da bence iyi derecelerin ortaya ��kmas�nda �ok �nemli rol oynad�, hem tesisler, hem de halk�n bu b�y�k ilgisi."

    TRT Haber Dairesi Haber M�d�r� Y�ksel De�ercan, se�kin organizasyon ve ba�ar�l� yar��ma dereceleri sayesinde olimpiyatlar s�ras�ndaki �al��malar�n�n ba�ar�yla ger�ekle�tirildi�ini belirterek �unlar� s�yledi:

    "D�nyan�n en iyi organizasyonlar�ndan biri. Ta��mac�l���ndan, kald���n�z otele kadar, �al��t���n�z bas�n merkezi ve yay�n merkezine kadar her �ey �ok iyi d�zenlenmi�. Ben burada yemek sorununu ya�amad�m, M�sl�man oldu�um halde. Ula��mda herhangi bir aksakl�k ya�amad�m, ��nk� otelinizden al�yorlar, do�rudan yay�n merkezinin bulundu�u yere getiriyorlar. Hi� bir aksakl�k ya�amad�m. Herkes, b�t�n gazeteciler, istedi�i her ki�iyle r�portaj yapabildi."

    �in'e gelen yakla��k 50 ki�ilik TRT ekibinde tan�nm�� spor muhabiri Zafer Akyol da vard�. Bug�ne kadar toplam yedi olimpiyat izledi�ini anlatan Zafer Akyol, Beijing Olimpiyatlar�'n�n kendisi i�in unutulmaz bir oyun oldu�unu belirterek �unlar� kaydetti:

    "�imdiye kadar g�rd���m olimpiyatlar aras�nda Beijing Olimpiyatlar�'n�n ayr� bir yeri var. ��nk� �ok ba�ar�l� bir organizasyon oldu�unu d���n�yorum. �ok ba�ar�l� bir organizasyon oldu�unu tekrar ediyorum. �zellikle ula��m ve g�n�ll�lerin m�kemmel �al��mas�, beni hayrete d���rm��t�r, �ok sevindirmi�tir."

    Kaliteli tesisler, d�zenli organizasyon ve g�l�mseyen g�n�ll�ler, Beijing Olimpiyatlar�'n�n ba�ar�s�n�n temelini olu�turdu. Buna g�venlik �al��malar� da ekleniyor. Cihan Haber Ajans� Beijing muhabiri Osman Erol, bu konudaki g�r��lerini ��yle aktard�:

    "Ba�ta g�venlik �nlemleri olmak �zere, sporcular� ve bas�n mensuplar�n� s�kan baz� ufak tefek sorun ya�ansa da genel manada g�venli bir olimpiyat oldu. G�venli bir olimpiyat�n yan�nda, sa�lanan ortam da sporcular� ve bas�n mensuplar�n� son derece memnun etti."

    Olimpiyatlar� izleyen T�rk bas�n mensuplar�n�n b�y�k bir �o�unlu�u, Beijing'e ilk kez gelenlerdi. Beijing'in modern g�r�n�m�, onlar i�in �a��rt�c� oldu. TRT Haber Dairesi Haber M�d�r� Y�ksel De�ercan, �in'i eski filmlerle tan�d���n�, ancak geldikten sonra Beijing'in zengin k�lt�r birikimine ve modern g�r�n�me sahip uluslararas� bir metropol oldu�unu ��rendi�ini s�yledi. Olimpiyatlar�n bir �ehrin ve bir �lkenin d�nya taraf�ndan tan�nmas� i�in �nemli bir vesile oldu�unu kaydeden De�ercan, s�zlerini ��yle s�rd�rd�:

    "Buraya 25 bin gazeteci geldi. Bunlardan yakla��k on bini, �lkelerine televizyondan yay�n yapan insanlar. �imdi bunlar geldiler. Ben T�rkiye'ye yay�n yap�yorum. �in'in, Beijing'in b�t�n bilmeyenlerini, g�zel y�nlerini, i�te tarihi, turistik y�nlerini, geli�imini, modernle�mesini, her�eyini anlatt�m. Ayr�ca olimpiyatlar� anlatt�m. T�rkiye, T�rk insan� �in'in art�k hemen hemen her �eyini biliyor. Eskiden biraz daha kapal� bak�yordu, �zellikle sanayi �r�nlerine kar��. Ama �imdi san�yorum, biraz daha sevimli bak�yor T�rk insan�, �in'e kar��."

    �in'e ilk gelen T�rk bas�n mensuplar�ndan farkl� olarak Anadolu Ajans� Beijing muhabiri Kamil Erdo�du, �in'de 10 y�ldan fazla s�re �al��t��� i�in �in'i �ok iyi tan�yor, Beijing'in son y�llardaki de�i�imlerini ve olimpiyatlar i�in harcanan �abalar� ad�m ad�m izledi. Olimpiyatlar�n d�nyan�n Beijing'in ger�ek y�z�n� tan�mas�n� sa�lad���n� vurgulayan Kamil Erdo�du, g�r��lerini ��yle ifade etti:

    "Olimpiyat haz�rl�klar� s�ras�nda �in'in altyap�s� yenilendi, ula��m sistemi yenilendi. Bu, �in i�in kazan�. Onun d���nda d�nya, �in'i daha iyi tan�d�. On binlerce insan �in'i ziyaret etti ve daha �nce �in'e gelememenin asl�nda bir kay�p oldu�unu ve �in'e gelmek gerekti�ini anlad�. �in, gerek medeniyeti olsun, k�lt�r� olsun, tarihi olsun, g�r�lmesi gereken bir �lke oldu�unu insanlara g�sterdi. Ve bundan sonra �in'in daha a��k, d�nyan�n da �in'i tan�maya daha a��k olaca��n� d���n�yorum."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040