Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

"�in'in b�t�e a����, kontrol alt�nda"

(GMT+08:00) 2009-03-22 21:28:53 cri
    �in Maliye Bakan Yard�mc�s� Wang Jun, �in h�k�metinin saptad��� 2009 mali b�t�e a���� riskinin, kontrol edilebilir kapsamda oldu�unu belirtti.

    Wang Jun, bug�n (22 Mart) Beijing'de yap�lan �in'in Geli�mesi Forumu'nda, �in h�k�meti taraf�ndan 2009 y�l� i�in belirlenen mali b�t�e a����n�n 950 milyar yuan oldu�unu s�yledi. Wang Jun, bunun daha �nce g�r�lmemi� bir miktar olmas�na ra�men, �in'de reform ve d��a a��lma politikas�n�n uyguland��� 30 y�l i�inde olu�an ekonomik temel ve s�rekli artan mali g�� dikkate al�nd���nda, riskin kontrol edilebilir d�zeyde oldu�unu ve bu miktar�n gayri safi yurt i�i has�lan�n y�zde 3'�ne bile ula�mad���n� vurgulad�.

    Aktif mali politikan�n ka��n�lmaz olarak baz� riskler getirece�ini ifade eden Wang Ju ayr�ca, mali risk sorununa son derece b�y�k �nem veren �in h�k�metinin, mali riski giderecek planlar ve �nlemler saptayaca��n� kaydetti.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040