Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

K�rfez �lkelerinin petrol ve do�al gaz gelirlerinde d���� ya�anacak

(GMT+08:00) 2009-03-22 21:25:06 cri
    K�rfez �lkeleri ��birli�i Konseyi taraf�ndan k�sa s�re �nce a��klanan raporda, petrol�n varil fiyat�n�n 2009 y�l�nda 40 ABD Dolar� civar�nda seyretmesi durumunda, K�rfez �lkelerinin petrol ve do�al gaz ihracat� gelirinin y�zde 60 d��erek 200 milyar dolar olaca�� tahminine yer verildi.

    K�rfez �lkeleri ��birli�i Konseyi'ne ba�l� Sanayi ve Ticaret Derne�i'nin sekreterli�i taraf�ndan haz�rlanan s�z konusu raporda, mali gelirlerinin d��mesinden dolay�, K�rfez �lkelerinin 2009'da di�er �lkelere yapaca�� yat�r�mlar�n b�y�k �l��de d��ece�i ve K�rfez �lkeleri taraf�ndan �ekilen ve �zellikle de bankac�l�k sekt�r�nden gelen d�� yat�r�mlar�n azalaca�� belirtildi.

    K�rfez �lkelerindeki emlak fiyatlar�n�n genel olarak d��t���ne, ancak konut s�k�nt�s�ndan dolay� emlak piyasas�ndaki canl�l���n korundu�una i�aret edilen raporda, h�k�met ve b�y�k i�letmelerin projelerinin hayata ge�irilmesiyle yerli �r�nlerin bundan yararlanmas�n�n sa�lanmas� gerekti�i, b�ylece i� piyasadaki para dola��m�n�n korunaca�� ve yerel ekonomik geli�menin h�zland�r�laca�� savunuldu.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040