Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Babacan'dan �nemli a��klamalar

(GMT+08:00) 2009-03-20 21:20:48 cri
    T�rkiye D��i�leri Bakan� Ali Babacan, d�n (19 Mart) ak�am kat�ld��� bir programda Irak'la ilgili bir soruyu yan�tlarken, �lkedeki yeniden yap�lanma s�recinde, hem merkezi h�k�meti, hem de kuzeydeki yerel y�netimi i�in i�inde tutman�n �nemini vurgulad�.

    Babacan, "Muhatap al�p y�zy�ze g�r��mek, farkl� bir safhad�r. Dolay�s�yla �nemli bir e�i�i a�m�� olduk. Bu da �nemliydi, ��nk� biz bir T�rk-K�rt meselesi olarak g�rmedik. Irak'taki k�rtleri biz karde�imiz olarak g�r�yoruz." dedi.

    Mesut Barzani'nin de istedi�i zaman T�rkiye'ye gelebilece�ini belirten Babacan, planlanm�� bir ziyaretin bulunmad���n� s�yledi.

    T�rkiye - �srail ili�kilerine ili�kin bir soru �zerine Babacan, Gazze sald�r�lar�n�n �srail'in uluslararas� imaj�n� olumsuz etkiledi�ini ve T�rkiye'yi �zd���n� s�yledi.

    Amerika Birle�ik Devletleri Ba�kan� Barack Obama'n�n, T�rkiye'den Afganistan'a asker g�ndermesi y�n�nde bir talebi olup olmad��� sorusuna da Babacan, genel bir �a�r� bulundu�u yan�t�n� verdi.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040