Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

ABD'lilerin Irak Sava�� de�erlendirmeleri

(GMT+08:00) 2009-03-20 20:30:16 cri
    2003 y�l�nda ba�layan Irak Sava��, ABD'deki ya�am�n siyasi, ekonomik ve toplumsal y�nleri �zerine b�y�k g�lgeler d���rd�. ABD Ba�kan� Barack Obama, g�reve geldikten k�sa bir s�re sonra, �ubat ay�n�n sonunda, Irak'tan asker �ekme plan�n� ilan ederek, ABD'lilerde sava��n sona erece�i �midini uyand�rd�. 6 y�l sonra Irak'taki durum hangi y�nde geli�ecek? �ok say�da insan sava�la ilgili olarak "kazan� ve kay�p" de�erlendirmesi yapmakta hala zorlan�yor.

    Penny Preszler, s�radan bir ABD'li ev kad�n�. O�lu, Irak'da g�rev yapan bir asker. Penny, Irak'a gittikten sonra o�lunun psikolojisinde b�y�k de�i�iklikler oldu�una dikkat �ekerek, bunlar�n kendisini �ok kayg�land�rd���n� belirtti. Ba�kan Obama'n�n ilan etti�i asker �ekme plan�, Penny'ye o�luna kavu�ma �midi verdi. Ancak Penny yine de, eskiden p�r�l p�r�l bir gen� olan o�lunu bir daha g�rmeyece�inden endi�eleniyor.

    "O�lum bana dedi ki, 'Anneci�im, bir g�n benimle g�r��me f�rsat�n olursa, beni kesinlikle tan�yamazs�n. Ben art�k eski ben de�ilim. B�yle pasif olmay� ben de istemiyorum, ancak �imdiki durumum i�te b�yle.' Ona g�n�n�n nas�l ge�ti�ini sordu�umda, 'G�zel ge�ti, anneci�im. �yi bir arkada��m�n cesedini kald�rd�m ve temizledim.' Daha sonra o�lum, hayat�nda g�rebilece�i en vah�i manzaray� art�k g�rm�� oldu�unu sand���n�, ancak en vah�isini g�rmemi� oldu�unu s�yledi. ��nk� onun ard�ndan o�lum, 7-8 ya��ndaki bir Irakl� erkek �ocu�u, diz ��k�p g�zya�lar�na bo�ularak babas�n�n cesedinin par�alar�n� toplamaya �al���rken g�rm��. O�lum, bunun dayan�lmaz �ey oldu�unu s�yledi. Sava� ��kt��� zaman, sava�la masum insanlar� �ld�renlerin cezaland�r�laca��n� ve Irak halk�na huzur getirilece�ini san�yordum. Fakat �imdi durum yanl�� y�nde geli�ti."

    Irak Sava��'n�n ba�lamas�ndan bu yana 6 y�l ge�ti. Sava�� ba�latan ABD, siyaset, ekonomi, savunma, toplum ve uluslararas� imaj gibi bak�mlardan a��r bedeller �dedi. ABD'ye ait AP ajans� taraf�ndan d�n (19 Mart) yay�mlanan son verilere g�re, Irak Sava��'n�n s�rd��� 6 y�l i�inde en az 4259 ABD'li asker �ld�. �nsan g�c�, mal ve hizmet harcamalar�ndan dolay�, Irak Sava�� ABD halk�n�n �o�u ve uluslararas� toplum taraf�ndan protesto edildi. "Sava�a son vermek" s�zc��� ise, ge�en y�lki genel se�imler s�ras�nda ABD'lilerin en �ok ifade etti�i istek oldu. Ayn� zamanda Obama'n�n en a��k ifadelerle verdi�i s�zlerden biri yine bu konuda oldu. Ba�kan Obama, ge�en �ubat ay�nda, Irak'taki Amerikan muharip birliklerin gelecek y�l�n A�ustos ay�na kadar, t�m birliklerin ise 2011 y�l�n�n sonuna kadar geri �ekilece�ini duyurdu.

    Irak'tan asker �ekme plan�n� ABD'li vatanda�lar hem olumlu kar��l�yor, hem de endi�eleniyor. Emekli asker Bob Arbasetti, kendi g�r���n� ��yle anlatt�.

    "Bu karar�n do�ru zamanda al�nan do�ru bir karar olmas�n� diliyorum. Bizim askerlerin eve d�nmeyi hayal ettti�ini biliyorum."

    Emekli devlet memuru Bob Heintz, ��yle konu�tu.

    "Askerlerin eve d�nebilece�ini g�r�nce tabii �ok seviniyorum. Ancak h�k�metin bu karar� uygun bir zamanda alm�� olmas�n� ve do�ru sonu� vermesini arzuluyorum. ABD ordusunun geri �ekilmesiyle Irak'�n tekrar ter�rizmin yay�ld��� bir �lkeye d�n��t���n� g�rmek istemiyorum. Ancak ne olursa olsun, h�k�metin uygun bir yol bulup, askerlerin yurtlar�na d�nmesini sa�lamas�n� bekliyorum."

    Thomas Ricks, Wall Street Journal ve The Washington Post gazetelerinin Pentagon muhabiri olarak, Irak Sava��'yla ilgili �ok say�da r�portaj yapt�. Ricks, Ba�kan Obama'n�n dedi�i gibi, Irak'daki g�venlik durumunun d�zeldi�ine, �iddet olaylar�n�n say�s�n�n azald���na ve El Kaide �rg�t�n�n uzant�lar�na b�y�k darbe indirildi�ine i�aret etti, ancak ABD'nin zaferden hen�z uzak oldu�unu dile getirdi. 

    "ABD ordusu, taktik a��dan ba�ar� elde ederek, Irak'taki g�venlik durumunu b�y�k �l��de d�zeltti, ancak stratejik ve siyasi a��lardan hen�z ba�ar�l� olamad�. Bu daha b�y�k bir hedeftir."

    Ricks'in g�r���, ABD'deki �ok say�da insan� temsil ediyor ve Obama h�k�metinde de yank� uyand�r�yor. ABD Savunma Bakan� Robert Gates, Irak'�n iste�i �zerine, asker geri �ekme tarihi olan 2011'den sonra da ABD birliklerinin bir k�sm�n�n �lkede kalabilece�ini belirtti.

    Ricks, kar�� kar��ya bulundu�u ko�ullardan dolay� Obama'n�n asker geri �ekme veya �ekmeme karar� vermesinin zor oldu�unu ifade etti. Ricks, Ba�kan Obama'n�n Irak Sava��'n�n kendisi ve ba�kanl���ndaki h�k�met �zerinde ne kadar derin de�i�iklikler meydana getirece�inin fark�nda olmad���n�n alt�n� �izdi.

    "Bence bu sava�, ABD'nin d�� politika tarihindeki en b�y�k hata, bir trajedi. Bush y�netiminin bu hatas�n� d�zeltmek i�in ony�llarca �aba harcamak zorunda kalaca��z."

    Irak Sava��'n�n ba�lamas�ndan sonra ABD'deki �e�itli �evreler de sava� hakk�nda d���n�p ta��nmaya ba�lad�. Baz� Amerikal� bilim adamlar�, sava�la ilgili d���nce ve de�erlendirmelerin daha �ok "sava��n getirdi�i kazan� ve kay�p"la s�n�rl� oldu�una i�aret ederek, Irak halk�na getirdi�i b�y�k felaketler ve ac�lara ise yeterince ilgi g�sterilmedi�ini belirtiyor.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040