Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Bahar�n habercisi g�nlerden merhaba yaz�lan bir mektup

(GMT+08:00) 2009-03-20 16:57:08 cri

"Bu Bizimki

Y�k�c� bir a�k bu,

Y�k�yor milletin ortas�na

Tutku y�k�n�.

B�l�c� bir a�k,

Ekme�i suyu b�l�yor

G�nde �� ���n.

Hain bir a�k bu,

Sizin eve h�rs�z girer

Onunkine polis.

Yasad��� bir a�k,

Evlenmeyi

Hi� mi hi� d���nm�yor.

Soyguncu bir a�k bu,

En s�radan ezgilerden

Sevin�ler dev�iriyor.

K�k� d��arda bir a�k,

Dante ile Beatrice'inkine

Fena �yk�n�yor.

��galci bir a�k bu,

Samanl�k sevi�enin diyor

Ba�ka �ey demiyor.

Cemal S�reya"

Can�m K�z�m,

Bahar�n habercisi g�nlerden merhaba,

Galiba son aylarda d�nyada en �ok kullan�lan kelimeler, "k�resel finansal kriz" oldu. �in, bu krizin etkilerini finans alan�nda de�il ama reel sekt�rde ya�ad� ve ya�amaya devam ediyor. K�resel finans krizi etkisini T�rkiye ve �in aras�ndaki ekonomik ve ticari ili�kilerde de g�sterdi. �ki �lke aras�ndaki ticarette Kas�m 2008'den bu yana daralma g�r�l�yor.

T�rkiye'nin �in'e ihracat� Kas�m 2008'de y�zde 15, Aral�k 2008'de y�zde 25, Ocak 2009'da y�zde 13 ve ge�en ay y�zde 26 d��t�. �in'e yap�lan ihracat Ocak ay�nda 65 milyon dolar, �ubat ay�nda da 67.5 milyon dolar d�zeyinde ger�ekle�ti.

T�rkiye �in'e esas olarak krom, kimyasal madde, do�al ta�, mermer ve bak�r gibi hammaddeler ihra� ediyor. �inli �reticilerin k�resel krizden dolay� �retimlerini d���rmesi, hatta baz� sekt�rlerde kepenk kapatmas�, hammadde ihtiyac�n� da azaltt�.

D�� Ticaret M�ste�arl���'n�n tahminlerine g�re, T�rkiye'nin �in'e yapt��� ihracat y�l sonunda 1 milyar dolar� biraz ge�ebilir. Ancak y�l�n ikinci yar�s�nda ortaya ��kabilecek olas� geli�meler bu rakam� daha yukar� ta��yabilir.

T�rkiye'nin �in'den yapt��� ithalat da Kas�m 2008'de y�zde 18, Aral�k 208'de y�zde 25 ve Ocak 2009'da y�zde 36 azald�. �in'den yap�lan ithalat ge�en Ocak ay�nda 850 milyon dolara inerek, bir �nceki y�l�n 1.3 milyar dolarl�k ortalamas�n�n �ok alt�nda kald�.

2008 y�l�nda T�rkiye'nin �in'den yapt��� ithalat 15.6 milyar dolar, bu �lkeye yapt��� ihracat ise 1.5 milyar dolar d�zeyindeydi.

T�rkiye'nin Beijing B�y�kel�ili�i Ticaret Ba�m��aviri Ender �nc�, �in'e yap�lan ihracatta baz� sekt�rlerde hammaddeye dayal� yap�dan kurtularak, makine, g�da maddeleri ve dayan�kl� t�ketim mallar� gibi �r�nler i�in yeni pazar stratejileri geli�tirmek gerekti�ini belirtti.

�nc�, bu nedenle Makine Tan�t�m Grubu'nun da F�nd�k Tan�t�m Grubu ve Yabanc� Yat�r�mlar Ajans� gibi Beijing'de m��avirlik b�nyesinde faaliyet g�stermesi i�in �al��ma yapt�klar�n� s�yledi.

�nc�, baz� bas�n organlar�nda yer alan a��klamas�nda, �in'den yap�lan ithalat�n azalmas�yla ilgili olarak da, bu azalman�n ilk a�amada vazge�ilebilecek �r�nleri kapsad���na dikkati �ekti ve �in'den yap�lan ithalat�n bu y�l 11 milyar dolar�n alt�na inmesinin beklendi�ini ifade etti.

T�rkiye ve �in aras�ndaki ili�kilerde �zel bir �nem verilen alan�n yat�r�m konusu oldu�unu kaydeden �nc�, Devlet Bakan� K�r�ad T�zmen'in �al��malar�yla ekonomik i�birli�inde �nemli ad�mlar at�ld���n� hat�rlatt�.

�inli i�letmelerin demiryolu, ula�t�rma, lojistik, otomotiv, telekom�nikasyon ve enerji gibi alanlarda yat�r�m yapt�klar�n� veya yapmak �zere olduklar�n� belirten �nc�, krizin bu konuda ilk a�amada bir yava�lamaya neden olsa da uzun vadeli geli�meyi engellemeyece�i g�r���n� dile getirdi.

�in Ba�bakan� Wen Jiabao'nun k�sa s�re �nce, �in'in elindeki Amerikan tahvillerinden "biraz endi�eli oldu�unu" s�yledi�ini hat�rlatan �nc�, �in h�k�metinin ellerindeki 2 trilyon dolarl�k rezervi ba�ka �lkelere ve alanlara kayd�rmak y�n�nde i�aretler verdi�ini belirtti.

Haftaya devam etmek �zere seni �zlem ve sevgiyle kucakl�yorum.

�pt�m.

Baban Cemil Kaptan

20 Mart 2009

"Seni Saklayaca��m

Seni saklayaca��m inan

Yazd�klar�mda, �izdiklerimde,

�ark�lar�mda, s�zlerimde.

Sen kalacaks�n kimse bilmeyecek

Ve kimseler g�rmeyecek seni,

Ya�ayacaks�n g�zlerimde.

Sen g�receksin, duyacaks�n

Par�ldayan bir sevi s�cakl���,

Uyuyacak, uyanacaks�n.

Bakacaks�n, benzemiyor

Gelen g�nler ge�enlere,

Dalacaks�n.

Bir seviyi anlamak

Bir ya�am harcamakt�r,

Harcayacaks�n.

Seni ya�ayaca��m, anlat�lmaz,

Ya�ayaca��m g�zlerimde;

G�zlerimde saklayaca��m.

Bir g�n, tam anlatmaya..

Bakacaks�n,

G�zlerimi kapayaca��m..

Anlayacaks�n.

�zdemir Asaf"

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040