Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Filistin ulusal uzla�ma g�r��meleri sona erdi

(GMT+08:00) 2009-03-20 15:42:20 cri

    10 g�n s�ren Filistin ulusal uzla�ma g�r��meleri d�n (19 Mart) M�s�r'�n ba�kenti Kahire'de sonra erdi. Filistin'deki siyasi partiler baz� sorunlar �zerinde fikir birli�i sa�lad�, ancak yeni h�k�metin olu�umu gibi kritik sorunlarda yine ilerleme kaydedilemedi. Fakat partiler, ask�da bulunan sorunlar�n ��z�lmesi i�in Kahire'de bir an �nce yeni g�r��meler yapmay� kabul etti.

    Filistinli partiler, ulusal uzla�ma sa�lanmas� amac�yla yap�lan son g�r��melerin bitiminde nihai uzla�ma deklarasyonu yay�nlamad�, ama bir dizi sorunda ciddi ilerlemeler kaydedildi. �lk olarak Filistinli partiler, Filistin Kurtulu� �rg�t�'n�n daha verimli �al��t�r�lmas� ve geli�tirilmesi konusunda anla�maya vard�; ikinci olarak, Filistin Ulusal Yetki Organ� Ba�kan� ve Yasama Komitesi se�imlerinin gelecek y�l 25 Ocak g�n�ne kadar ayn� zamanda yap�lmas�, bununla birlikte yeni Filistin Ulusal Komitesi ve ard�ndan Filistin Kurtulu� �rg�t� �cra Komitesi'nin se�ilmesi konusunda fikir birli�i sa�land�; ���nc� olarak, ge�ici koalisyon h�k�metinin kurulmas� ve ge�ici h�k�metin i�ba��ndaki Yasama Komitesi'nin g�rev s�resi doluncaya kadar g�rev yapmas� kabul edildi; ayr�ca Filistin g�venlik kurulu�lar�nda reform yap�ld�ktan sonra kurulu�lar�n say�s�, isimleri ve g�revleri �zerine de fikir birli�i sa�land�.

    Hen�z anla�ma sa�lanamayan konular ise, Filistin ulusal uzla�ma g�r��melerinden kesin bir sonu� al�n�p al�namayaca��n� belirleyecek �nemde olan temel sorunlardan olu�uyor. Filistin Kurtulu� Cephesi Genel Sekreteri Vas�l Ebu Yusuf, d�n yapt��� konu�mada, partilerin koalisyon h�k�metinin olu�umu ve siyasi  program� ile se�im yasas� gibi sorunlar �zerindeki fikir ayr�l�klar�n�n s�rd���n� belirtti. Filistin Ulusal Yetki Organ� Ba�kan� Mahmut Abbas, 15 Mart g�n� yapt��� konu�mada, gelecekteki ulusal uzla�ma h�k�metinin Ulusal Yetki Organ� ile �srail aras�nda daha �nce var�lan anla�malara uyarak, �srail'i tan�mas�, �iddet kullanmaktan vazge�mesi ve �srail'le aras�ndaki �at��malar� diyalog yoluyla ��zmesi gerekti�ini s�ylemi�ti. Ancak Hamas, �srail'i tan�mama ve silahl� direni�ten vazge�meme politikas�nda �srar edece�ini ve Filistin Ulusal Yetki Organ�'n�n ilkelerine uymay� de�il, sayg� g�stermeyi taahh�t edece�ini ilan etti. Bunun d���nda, Abbas yeni h�k�metin uluslararas� toplumda kabul g�ren ba��ms�z �ahsiyetler ile uzmanlardan olu�turulmas� g�r���n� savunurken, di�er baz� partiler ise h�k�metin ana g�revlerinin partiler aras�nda payla�t�r�lmas� gerekti�i g�r���nde. Se�im sistemi konusundaki ciddi anla�mazl�k da giderilemedi.

    Filistin �slami Direni� Hareketi Hamas'�n Haziran 2007'de silah zoruyla Gazze'yi kontrol alt�na almas�ndan sonra, Filistin i�inde ciddi bir b�l�nme meydana geldi. Ard�ndan M�s�r, Filistin partileri aras�nda bar�� g�r��melerinin yeniden ba�lat�lmas�n� sa�lamak amac�yla, etkin bir �ekilde arabuluculuk yapmaya ba�lad�. Bar�� g�r��meleri ge�en �ubat ay�nda Kahire'de yeniden ba�lat�larak, 5 �al��ma komitesinin kurulmas� ve 10 Mart g�n�nden itibaren ulusal birlik h�k�metinin olu�turulmas� gibi kritik sorunlarla ilgili g�r��melerin yap�lmas� kararla�t�r�ld�.

    �u da unutulmamal�: Gerek Arap �lkelerinin, gerekse ABD ve Avrupa Birli�i'nin son d�nemde Filistin'de ulusal uzla�ma sa�lanmas� i�in elveri�li olan olumlu giri�imlerde bulundu�u g�r�ld�. Suudi Arabistan, M�s�r, Suriye ve Kuveyt liderleri 11 Mart g�n� Suudi Arabistan'da k���k �apl� zirve toplant�s� yapt�. Suudi Arabistan, M�s�r ve Suriye liderleri, Filistin'de ulusal uzla�ma sa�lanmas� i�in �abalar�n� s�rd�rme s�z� verdi. 21. Arap Birli�i Zirvesi bu ay�n sonunda yap�lacak; �rg�t�n Genel Sekreteri Amr Musa, yapt��� konu�mada, Filistin'deki ulusal uzla�man�n zirvenin g�ndemindeki �nemli konulardan biri oldu�unu dile getirdi. �te yandan, ABD D��i�leri Bakan� Hillary Clinton, bu ay�n ba��nda ilk defa Filistin ve �srail'i ziyaret etti. Clinton, i�ba��ndaki ABD y�netiminin Filistin-�srail bar�� s�recinin ve Filistin devletinin kurulu�unun h�zland�r�lmas� i�in �aba harcayaca��n� duyurdu. Avrupa Parlamentosu Heyeti 14 Mart g�n� Suriye'nin ba�kenti �am'da Hamas lideri Halid Me�al'le g�r���rken, Orta Do�u'daki taraflarla g�r��meler yapman�n, b�lgede bar���n ger�ekle�tirilmesi i�in gerekli bir ad�m oldu�unu belirtti. D��ar�dan gelen bu giri�imlerin, Filistin'de ulusal uzla�man�n sa�lanmas� i�in yararl� olaca�� savunuluyor.

    Filistin Kurtulu� Cephesi Genel Sekreteri Yusuf d�n yapt��� konu�mada, anla�mazl�klar� ��zmek, b�l�nmeye son vermek ve ulusal birli�i ger�ekle�tirmek i�in diyalogun tek yol oldu�unun alt�n� �izdi. Filistin ulusal uzla�ma g�r��meleri, bu ay�n sonunda Katar'da yap�lacak olan Arap �lkeleri zirvesinin ard�ndan devam edecek. Filistinli taraflar�n aralar�ndaki anla�mazl�klar� bir kenara b�rak�p, ulusal uzla�ma s�recinde �ze ili�kin ilerlemeler kaydedip kaydetmeyece�ini zaman g�sterecek.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040