Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�in'in yeni enerji geli�tirme �abas�

(GMT+08:00) 2009-03-20 11:37:30 cri

    �in taraf�ndan d�zenlenen 2009 Uluslararas� Enerji Tasarrufu, Kirlilik Bo�alt�m�n� Azaltma ve Yeni Enerjilerle �lgili Bilimler ve Teknolojiler Fuar� d�n (19 Mart) Beijing'de ba�lad�. Be� g�n s�recek fuarda �in'in kendi g�c�ne dayanarak geli�tirdi�i ileri teknolojiler toplu halde sergileniyor.

    Bu, �in'in �u ana kadar bu alanda d�zenledi�i en b�y�k boyutlu fuar oldu. 23 bin metre karelik alanda kurulan fuara 1000'den fazla �in firmas� ve ara�t�rma kurulu�u kat�l�yor.

    �in Petrokimya Grubu'nun (SINOPEC) fuarda sergiledi�i �retim modelleri, �ok say�da izleyicinin dikkatini �ekti. �irketin yetkilisi Wang Le, b�ylece izleyicilerin �irketin �retim s�recinde al�nan enerjiyi tasarruf eden ve kirlilik bo�alt�m�n� azaltan �nlemleri g�rebildi�ini s�yledi. Wang Le, sanayi at�k suyunun yeniden de�erlendirilmesini �rnek g�sterdi.

    "SINOPEC, sanayi at�k suyunun yeniden de�erlendirilmesiyle ilgili ara�t�rma ve uygulamalar yapt�. �rne�in �ift zar prosesi teknolojisi kullanarak, y�ksek kaliteli sanayi suyu elde ediyoruz. 2008'in sonunda, �in'in petrokimya sekt�r�nde su kullan�m� b�y�k �l��de azald� ve 2005 y�l�na g�re 320 milyon ton su tasarruf edildi."

    Edinilen bilgiye g�re, fuarda sergilenen son ara�t�rma �r�nleri aras�nda �in'in kendi g�c�ne dayanarak geli�tirdi�i termon�kleer f�zyon laboratuvar donan�mlar�, egzos toplama sistemi, g�ne� enerjisine dayal� sokak lambas� ve r�zgarla �al��an jenerat�r bulunuyor. �in Bilim ve Teknoloji Bakan� Wan Gang fuar�n a��l���nda yapt��� konu�mada, fuarda �in'in enerji tasarruf etme, kirlilik bo�alt�m�n� azaltma ve yeni enerji geli�tirme alan�ndaki son bilimsel ve teknolojik sonu�lar�n�n kapsaml� �ekilde g�sterildi�ini belirtti.

    Bakan Wan, uluslararas� finans krizinin yay�lmaya devam etti�i ve ekonomik i�leyi�e y�nelik bask�lar�n artt��� ko�ullarda, �in h�k�metinin enerji tasarruf etme, kirlilik bo�alt�m�n� azaltma ve yeni enerji geli�tirmeye b�y�k �nem vermeyi s�rd�rerek, bu �al��may� ekonominin b�y�me tarz�n� de�i�tirme �al��malar�nda �ncelikli alan olarak g�rd���ne dikkati �ekti. Wan Gang, �in h�k�metinin enerji tasarruf eden, kirlilik bo�alt�m�n� azaltan ve yeni enerji geli�tiren bilimsel ve teknolojik yarat�c�l��a y�nelik deste�i daha da art�raca��n� vurgulad�.

    "Enerjilerin verimli �ekilde d�n��t�r�lmesi, binalar�n enerji tasarruf etmesi, enerji tasarruf eden yeni malzemeler geli�tirilmesi, sanayi �retiminde temiz enerjinin verimli kullan�m�, �evre kirlili�inin kontrol alt�na al�nmas� ve �slah edilmesi gibi alanlardaki kritik teknolojileri geli�tirece�iz. R�zgar ve g�ne� enerjileri ile biyolojik enerji gibi, yenilenebilir enerjiler ve ileri n�kleer enerji ile hidrojen enerjisi ve yak�t bataryas� gibi alanlara y�nelik yat�r�mlar� art�raca��z."

    �in h�k�metinin plan�na g�re, 2010 y�l�na kadar �in'in gayri safi yurt i�i has�las�n�n birim ba��na d��en enerji t�ketimi, 2005 y�l�na g�re y�zde 20, ana kirlilik maddelerinin bo�alt�m� da y�zde 10 azalt�lacak. Bu plan nedeniyle, �in'de enerji tasarrufu, kirlilik bo�alt�m�n� azaltma ve yeni enerji teknolojileri geli�tirildi. Bilim ve Tenoloji Bakan� Wan Gang, �in'in ileri teknolojileri yayg�nla�t�rmaya h�z vermenin yan� s�ra, uluslararas� i�birli�ini g��lendirip, k�resel enerji kaynaklar� ve ekolojik �evreyle ilgili teknolojik i�birli�i platformu olu�turmaya �al��aca��n� ifade etti.

    "Evrensel sorunda sorumlu bir �lke olarak, daha a��k bir tav�rla enerji tasarrufu ve kirlilik bo�alt�m�yla ilgili uluslararas� teknik kriterlerin saptama �al��mas�na faal olarak kat�laca��z; uluslararas� termon�kleer f�zyon reakt�r� plan� ve uluslararas� hidrojen enerjisiyle ilgili ortak plan gibi, �lkenin b�y�k bilim projelerini h�zland�rarak, s�rd�r�lebilir geli�me alan�ndaki teknolojik i�birli�i platformunu ortakla�a olu�turaca��z."

    2009 Uluslararas� Enerji Tasarrufu, Kirlilik Bo�alt�m�n� Azaltma ve Yeni Enerjilerle �lgili Bilimler ve Teknolojiler Fuar�'na, �in i�letmelerinin yan� s�ra, 10'dan fazla yabanc� �lkeden i�letme ve kurulu�lar da kat�l�yor. Fuar s�ras�nda �ok say�da bilim ve teknolojiyi yayg�nla�t�rma etkinli�i d�zenlenecek, fuara kat�lanlar i�in finansman sa�lama, patent ve hukuk dan��manl��� gibi konularda hizmet verilecek.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040