Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Bi Hongzhen ve halka hizmet veren d�kkan�

(GMT+08:00) 2009-03-17 11:16:58 cri

    Bayan Bi Hongzhen'dan bahsedilince onun a�t��� halka hizmet sa�layan k���k d�kkan�ndan s�z etmeden olmaz. Bi, 1999 y�l�nda liseden mezun olduktan sonra ya�ad��� k�ye d�nd�. Bi, ya�ad��� k�y ve kom�u k�ylerde d�kkan olmamas�ndan dolay� k�yl�lerin g�nl�k ihtiya� maddelerini sat�n almakta zorluk �ektiklerini g�rd�. K�ylerde be� g�nde bir pazar d�zenlenir. �nsanlar, g�nl�k maddeleri yaln�zca pazardan sat�n alabilirdi. Bu durum kar��s�nda Bi'nin akl�na hemen k�yl�lere hizmet sa�layan k���k bir d�kkan a�ma fikri geldi. "Bir tezgah, bir mal" s�z�n�n anlatt��� gibi Bi, kendisine ait k���k bir d�kkan a�t�. Bi, d�kkan�n�n a��ld��� ilk g�nleri ��yle anlatt�:

    "Ba�lang��ta g�nde yaln�zca 1-3 yuan kazan�yordum. �ok endi�eleniyordum. Galiba d�kkan�n a��ld��� ilk g�nlerde ba�kalar� bana pek g�venmiyordu. Bu d�kkan�n iyi �ekilde y�r�t�lmesi i�in mal kalitesinin �ok �nemli oldu�unu ve b�ylece vatanda�lar�n bana g�venebilece�ini d���nd�m."

    Bu d���nce do�rultusunda Bi'nin d�kkan�, y�ksek mal kalitesiyle k�sa zamanda m��terilerin g�venini kazand�. �ki y�l gibi k�sa s�re i�inde Bi'nin d�kkan�, 15 metrekareden 100'den metrekareye kadar geni�ledi. Bi, mal kalitesinin yan� s�ra hizmete de b�y�k �nem verdi. M��terilerin kendi d�kkan�nda kaliteli mallar� sat�n alabilmenin d���nda keyf duymalar�n� da sa�lamaya �al��t�. Bi, �unlar� s�yledi:

    "�ster 10 fenl�k, isterse 100 yuanl�k al��veri� yaps�n m��teriyi memnun etmek �ok �nemlidir. E�er memnun kal�rlarsa, tekrar gelirler. Mallar�m� satan alanlar�n mal kalitesi konusunda endi�elerini gidermenin yan� s�ra mutlu olmalar�n� da sa�lamaya �al��t�m."

    2003 y�l�nda Bi, memleketlerini terk ederek kentlerde �al��an k�yl� i��ilerin, evlerine d�nd�klerinde cep telefonu kulland�klar�n� g�rd�. Bi, sabit telefon ve cep telefonunun k�ylerde yayg�nla�aca��n� tahmin etti. Ancak cep telefonu kullananlar�n �cretini �demek i�in 10 yuandan fazla yol paras� harcayarak �ehre gitmesi gerekiyordu. Bi, bu durumu ��renice d�kkanda, cep telefonuyla ilgili hizmet vermeyi d���nd�. Bi, bu konu hakkn�da �unlar� s�yledi:

    "Cep telefonu �irketlerine gittim. �irketlerin m�d�rleriyle konu�tum. Ba�lang��ta benimle ilgilenmediler. uzun �abalar sonucu �irketlerden temsilciler d�kkan�ma geldi ve bakt�ktan sonra yaln�zca 2-3 cep telefonu kart� b�rakt�lar."

    Bi, zamanla telefon �irketinin g�venini kazand�. ��leri �o�ald�. �ki y�l sonra Bi'nin d�kkan�na geni� bant internet hatt� ba�land�. Bundan sonra yak�nlar�ndaki k�yl�ler, telefon �cretlerini Bi'nin d�kkan�ndaki bilgisayar sayesinde internet �zerinden �demeye ba�lad�lar.

    Bi'nin d�kkan�, k�yl�lere hizmet ve kolayl�k sa�layan yer haline geldi. K�yl�lere candan hizmet sa�layan Bi, 2007 y�l�nda 11. �in Ulusal Halk Meclisi temsilcili�ine se�ildi. Temsilci olduktan sonra Bi, kendisine d��en sorumlulu�un a��r oldu�unu hissetti�ini s�yledi:

    "�in Ulusal Halk Meclisi temsilcisi olduktan sonra omuzlar�mda b�y�k y�k hissettim. �zellikle toplant� s�ras�nda ve toplant�dan sonra toplant�da dinlediklerimi, Beijing'de g�rd�klerimi k�ylelere aktaraca��m� �ok d���nd�m. Bask� olduk�a b�y�kt�."

    Bi'nin toplant�ya sundu�u �neriler aras�nda Pingding otoban�n�n Ningxia b�l�m�n�n in�as�na h�z verilmesi, Gansu eyaletinin Pingliang kentine ba�l� k�rsal b�lgelerde i�me suyu projelerinin h�zland�r�lmas� ve k�rsal b�lgelerde karayollar�n�n in�as�na daha b�y�k yat�r�m yap�larak b�lgelerde karayolu a��n�n olu�turulmas� bulunuyordu.

    Bi, konu�mas�n� bitirirken program�m�z arac�l���yla d�nyadaki M�sl�man karde�leriyle tan��maktan �ok mutlu olaca��n� ifade etti ve siz sevgili dinleyicilerimizi memleketine davet etti. Bayan Bi'ye te�ekk�r ediyoruz.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040