Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Az�nl�k milliyetlerin yar�nlar� daha g�zel olacak

(GMT+08:00) 2009-03-17 11:14:26 cri

    11. �in Ulusal Halk Meclisi 2. Toplant�s� 13 Mart'ta Beijing'de sona erdi. �in Ba�bakan� Wen Jiabao, toplant�da okudu�u h�k�metin �al��ma raporunda, milli �zerklik yasas�n�n kapsaml� �ekilde hayata ge�irilmesi ve merkezi h�k�metin az�nl�k milliyetlerle bu milliyetlerin ya�ad��� b�lgelerin ekonomik ve sosyal geli�mesine destek politakas�n�n somut olarak yerine getirilmesi gerekti�ini a��k dille ifade etti.

    �in'de 55 az�nl�k milliyet ya��yor. Bao'an ve Dongxiang milliyetleri, �in'de �slamiyete inanan 10 az�nl�k milliyetten ikisidir. Yaln�zca 5-10 bin civar�nda n�fusuna sahip olan Bao'an milliyeti, n�fusu az olan milliyetlerden biridir. Dongxiang milliyetinin n�fusu ise 500 binin alt�nda. Buna ra�men, �in Ulusal Halk Meclisi'nin son toplant�s�na kat�lan temsilciler aras�nda bu iki milliyetten gelen temsilciler Ma Shaoqing ve Ma Hanlan dikkati �ekti.

    Temsilci Ma Hanlan muhabirimize verdi�i deme�te, Dongxiang milliyetinin esas olarak �in'in kuzeybat�s�ndaki Gansu eyaletine ba�l� Linxia Hui �zerk �li Dongxiang �zerk �l�esinde ya�ad���n� s�yledi. 13 y�zy�lda Dongxiang da dahil olmak civar�ndaki b�lgeler, art�k �in'de �slamiyet'in merkezleri haline geldi. Ma Hanlan, �unlar� s�yledi:

    "Dongxiang milliyetinden M�sl�manlar, di�er milliyetlere mensup M�sl�manlar gibi Ramazan ve Kurban bayramlar�n� kutlar. Bayram g�nlerinde her aile, s�tl� yiyecekler haz�rlar. Baz� zengin aileler ise koyun ve s���r keser."

    Bao'an milliyetine mensup temsilci Ma Xiaoqin, milliyetinin esas olarak Gansu eyaletinin Jishishan Bao'an-Dongxiang-Sala �zerk il�esinde ya�ad���n� s�yledi. Bao'an milliyetinin kayna��ndan bahsederken Ma Xiaoqing �unlar� anlatt�:

    "Milliyetimize mensup ya�l�lar�n s�yledi�ine g�re, Bao'an milliyeti, Mo�ol milliyetinden gelen bir koldur."

    Reform ve d��a a��lma siyasetinin uygulanmas�ndan bu yana ge�en 30 y�l i�inde Gansu eyaletindeki az�nl�k milliyetlerin ya�ad��� b�lgelerde, �lkenin di�er b�lgeleri gibi b�y�k de�i�iklikler meydana geldi. Ma Hanlan, muhabirimizi memleketine davet etti. Ma Hanlan, yaln�zca bizzat g�renlerin reform ve d��a a��lma siyaseti sayesinde memleketinde meydana gelen b�y�k de�i�iklikleri anlayabilece�ini ifade etti.

    Reform ve d��a a��lma giri�imleriyle az�nl�k milliyetlerin ya�ad��� b�lgelerde her ge�en g�n geli�me kaydedilmesine ve insanlar�n dikkatini �eken ba�ar�lar elde edilmesine ra�men, ekonomisi geli�mi� �lkenin do�u b�lgesiyle k�yasland���nda bat� kesiminde bulunan Dongxiang ve Bao'an milliyetlerinin ekonomisi halen nispeten geri kalm�� durumdad�r. Olumsuz do�al ko�ullar ve geri kalm�� altyap� tesisleri, bu iki milliyetin geli�mesini s�n�rlayan unsurlar olarak g�r�l�yor. Ma Hanla ve Ma Xianqing, yapt�klar� ara�t�rma sonu�lar�na g�re, milliyetlerinin geli�mesini sa�lamak i�in �ncelikle i�me suyu ve yol sorunlar�n�n ��z�lmesi gerekti�ini saptad�. Bu iki temsilci, toplant�da bu sorunlar� dile getirdi ve h�k�metin, az�nl�k milliyetlerin toplu halde ya�ad��� b�lgelerin geli�mesine daha fazla destek vermesini beklediklerini ifade etti. Man Hanlan, �unlar� s�yledi:

    "Dongxiang milliyetinin, �lkenin yoksul �zerk b�lgelerine dahil edilerek a��rl�kl� olarak destek g�rmesini �nerdim. Ayr�ca bu milliyete mensup halk�n i�me suyu, konut ve yol sorunlar�n�n ��z�lmesini bekliyoruz."

    �ki temsilci, konu�malar�na son verirken h�k�metin az�nl�k milliyetlerin ya�ad��� b�lgelerin geli�mesine a��rl�k vermesiyle bu b�lgelerin yar�nlar�n�n daha g�zel olaca��na inand�klar�n� vurgulad�.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040