Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Bao'anl�lar�n han�erleri

(GMT+08:00) 2009-03-16 11:27:31 cri

       �in'deki M�sl�man az�nl�k etnik gruplar�ndan biri olan Bao'an milliyeti, esas olarak, Gansu eyaletinin Jishishan Bao'an, Dongxiang ve Sala Milliyetleri �zerk �l�esi'nde ya��yor. Han�er ise, Bao'an halk�n�n geleneksel el sanatlar�n�n bir �r�n�. Han�er d�k�m tekni�i art�k �in K�lt�r Bakanl��� taraf�ndan belirlenen birinci gruptaki Maddi Olmayan K�lt�r Miraslar� Listesi'ne al�nm�� durumda. �in Ulusal Halk Meclisi (�UHM) ve �in Halk Siyasi Dan��ma Konferans�'n�n (�HSDK) yeni biten y�ll�k toplant�lar� s�ras�nda �in Uluslararas� Radyosu muhabiri Bao'anl�lar�n han�er yap�m tekni�inin aktar�lmas� ve korunmas� konusuna ili�kin olarak bu i�le ilgili �ahsiyetlerle r�portaj yapt�. �imdi bu r�portaj� veriyoruz.

       Bao'an etnik grubuna mensup �HSDK �yesi, Gansu �slam Derne�i Genel Sekreter Yard�mc�s� Ma Banghe, merkezi h�k�metin az�nl�k etnik gruplara destek politikalar�ndan �ok memnun. Ses fonu 2

       "�in'in 56 etnik grubundan biri olan Bao'anlar, sadece 16 bin ki�ilik n�fusa sahip. Ancak son y�llarda biz de b�y�k ilerleme sa�lad�k. Az�nl�k etnik gruplara ili�kin politikalar belirleyen merkezi h�k�met, dini a��dan geli�memize destek olmaya b�y�k �nem verdi ve b�y�k yat�r�mlar yapt�."

        Han�er d�k�m tekni�i, uzun zamand�r Bao'anl�lar�n ge�imini sa�layan �nemli bir y�ntem ve Bao'anl�lar�n ekonomisi ile k�lt�r�n�n nabz� olarak g�r�l�yor. �HSDK �yesi Ma Banghe, han�erlerinden b�y�k gurur duydu�unu dile getirdi.

        "Han�erin sap�, k�rm�z� ve sar� bronzdan olur, �zerine d�k�m yap�ld�ktan sonra �ok g�zel g�r�n�r. Han�erin k�n� genellikle g�m�� kapl�. Bir �e�it han�erin tek k�n�nda iki han�er var, ayr�ca meyve soymak i�in tasarlanan ye�im han�er katlan�r... Daha bir�ok �e�it han�er var."

       Bao'anl�lar�n han�erlerinden en �nl�s� olan "Boreji Han�eri"yle ilgili �ok duyguland�r�c� bir hikaye var: ses

Eskiden Bao'anl�lar bereketli bir yerde oturuyormu�. Ancak bir y�l ortaya bir �eytan ��km��. �eytan ara s�ra Bao'anl�lar�n k�ylerine gidip, k�zlar� ka��r�rm��. Cesur ve zeki demirci Hakemu, �eytan� �ld�rmeye karar vermi�. Hakemu'nun haz�rl�k yapt��� g�nlerde bir gece beyaz b�y�kl� bir ihtiyar, Hakemu'nun r�yas�nda "Boreji Han�eri"nin �eytan� �ld�rebilece�ini anlat�p, k�y�n yan�ndaki bir da�a ��karak ya�l� bir a�a� bulmas�n� ve a�ac�n yapraklar�n�n �ekline g�re bir han�er d�kmesini s�ylemi�. Hakemu ihtiyar�n dedi�ini yapm�� ve �eytan� �ld�r�p k�zlar� kurtarm��. Kahraman Hakemu'yu anmak i�in, Bao'anl�lar han�erleri aras�nda "Boreji Han�eri"ne �nemli bir yer veriyor. Bug�n her Bao'anl� aile han�er yapabiliyor.

Bao'anl�lar�n ya�am seviyesi 1980'lerde h�zla y�kseldi. Ancak son y�llarda ekonomi ve ya�am ortam�n�n de�i�mesiyle, �zellikle b��ak ve han�er gibi aletlere uygulanan s�n�rlamadan olay� han�er sat��� ve d�k�m tekni�inin aktar�lmas� olumsuz olarak etkilendi. Ham madde fiyatlar�n�n h�zla y�kselmesiyle, �ok say�da han�er zanaat��s� i�i b�rakt�, y�rede tekrar fakirle�me g�r�ld�. �HSDK �yesi Ma Banghe, merkezi h�k�metin han�er tekni�inin korunmas� ve aktar�lmas�na yapt��� yat�r�m� ve verdi�i deste�i artt�r�p, d�nyaya yay�lmas�n� sa�lamas� �nerisinde bulundu. �HSDK �yeleri, bu y�l yap�lan toplant�da k�lt�r miraslar�n�n korunmas� i�in �ok say�da �neri ortaya koydu. Aktar�c�lara uygulanan koruman�n g��lendirilmesi ve halk�n kat�l�m�n�n te�vik edilmesi ise �nerilerden biri.

10 ya��ndan itibaren babas�yla birlikte han�er yapan Ma Weixiong han�er d�k�m tekni�inin en se�kin aktar�c�lar�ndan biri. Ma Weixiong, Bao'anl� olarak kendi az�nl�k etnik grubun k�lt�r miraslar�n� koruma kararl�l���n� ifade etti.

"Babam 1980'lerde han�er yap�m tekni�ini bana aktard�. Ben de o�luma ��retece�im. Etnik grubumuza ait bu tekni�i, m�mk�n oldu�u kadar nesilden nesile aktaraca��z. "

Program�n sonunda sizlere Bao'anl� �air Ma Xuewu'nun bir �iirinden birka� dize okuyaca��m. Ses fonu 8

"Bao'anl�lar, bu d�nyaya geldi�inizde beraberinizde bir mucize de do�du: Bao'an Han�eri,

Bao'an Han�eri, varl���n� korurken bir milliyeti de ya�at�n: Bao'an milliyeti,

Bu milliyeti destekliyorsun. Bao'anl�lar, �etin ya�am m�cadelelerinde bile seni hi� b�rakmad�: Bao'an Han�eri..."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040