Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

R�zgar�n umutlar� �fledi�i geceden yaz�lan bir mektup

(GMT+08:00) 2009-03-13 14:33:17 cri
"An�s� biz olal�m bu sokaklar�n

�p��medi�imiz tek sa�ak alt�

hi� bir otob�s dura�� kalmas�n

Biz y�r�yelim kent g�zelle�sin

g�r�lt�s�z s�zc�kler bulal�m

yeni sevin�lere benzeyen

Biz gelince bir ya�mur ba�lar

y�z�n �izilir bu�ulanan camlara

bir uzun karartma biter

akasyalar k�p�r�r birdenbire

ve her avluda ad�nla an�lan

�i�ekler sulan�r ak�am�stleri

Bir arkada� evine u�rar�z yol�st�

bir fincan kahve i�eriz, �s�t�r bizi

ba��n� sessizce omzuma koyars�n

g�l�reyhan olur solu�un

Biz kal�r�z ku�lar d�n�p gelir

her balkonda bir menek�e sesi

Belki yeniden g�zelle�tiririz

adlar� de�i�tirilen parklar�

perdeleri hi� a��lmayan evlerde

���klar yanar �ocuk sesleri duyulur

tan�d�k sevin�lerle dolar yeniden

kendi sesini kemiren alanlar

An�s� biz olal�m bu sokaklar�n

ve hi� durmadan ya�mur ya�s�n

Biz g�r�lt�s�z s�zc�kler bulal�m

sarma��klar f�s�lda�s�n yine

Gidersek birlikte gideriz

yeni sevin�ler buluruz h�zne benzeyen

Ahmet Telli"

Can�m K�z�m,

R�zgar�n umutlar� �fledi�i geceden merhaba,

Her Mart ay�nda oldu�u gibi �in Ulusal Halk Meclisi (�UHM) ve �in Halk Siyasi Dan��ma Konferans�'n�n (�HSDK) y�ll�k toplant�lar� geride kald�.

Bu mektubumda sana bu toplant�larla ve son g�nlerin en �ok konu�ulan konusu olan ekonomiyle ilgili baz� haberler aktaraca��m.

�UHM Daimi Komitesi Ba�kan� Wu Bangguo, "Bat� �lkelerindeki kuvvetler ayr�l��� veya iki meclisli parlamento sistemine dayanan demokrasileri kopya etmeyeceklerini" belirtti.

Wu, �UHM'nin y�ll�k toplant�s�nda Daimi Komite'nin �al��ma raporunu okurken, temsilcilerden, �in'in halk meclisi sistemiyle Batl� kapitalist �lkelerin siyasi sistemleri aras�ndaki farklar� dikkate alarak, "do�ru siyasi y�nelimde �srar etmelerini ve �in'e �zg� sosyalizm yolunda y�r�melerini" istedi.

Ba�kan Wu, "Bizim �in Kom�nist Partisi liderli�indeki �ok partili i�birli�i ve dan��ma sistemi, Bat�'n�n �ok partili sistemi de�ildir" diye konu�tu. Wu, bu y�l yasama �al��malar�n�n a��rl���n� sa�l�k, e�itim ve emekli maa�lar� gibi sosyal programlar�n olu�turaca��n� da kaydetti.

�in'in milli planlama kurulu�u Ulusal Kalk�nma ve Reform Komisyonu Ba�kan� Zhang Ping, ekonomik b�y�mede toparlanma i�aretlerini g�r�ld���n�, k�resel ekonomik ko�ullar�n k�t�le�ti�i bir d�nemde, �in ekonomisine y�nelik b�y�k �apl� canland�rma �al��malar�n�n geni�letilmesine ihtiya� duyulup duyulmamas� konusunun yak�ndan izlenmesi gerekti�ini bildirdi.

Zhang, aralar�nda ihracatta b�y�menin toparlanmas�n�n da oldu�u baz� olumlu sinyallerin g�r�ld���n� ifade ederek, bu durumun de�i�en ko�ullara ba�l� olarak ilave yat�r�m yap�l�p yap�lmayaca�� karar�na ba�l� oldu�unu belirtti.

�in'in ya�anan krizden finansal ve ekonomik krizden eskisine oranla daha rekabet�i olmak suretiyle ��kabilece�ini kaydeden Zhang, uygulamaya konulan 85 milyar dolarl�k ekonomiyi canland�rma program� �er�evesinde �irketlerin teknolojileri ile enerjiyi verimli kullanmalar�n� geli�tirilmesine yard�mc� olacaklar�n� s�yledi.

Zhang, uygulamaya konulan program �er�evesinde sadece zorluklar�n ��z�lmesini de�il ayn� zamanda gelecekteki kalk�nman�n sa�lam temellerini kurduklar�n� ifade ederek, ''Bu kriz bize �in ekonomisinin nitelik ve rekabet�ili�ini yeni bir y�ksek seviyeye ��kartmam�z i�in test olacak'' dedi.

Zhang, �in h�k�metinin, bu �er�evede harcanacak paran�n yanl��, verimsiz kullan�l�p kullan�lmad���n� denetlemek i�in 24 tim atad���n� a��klad�.

�in'in merkez bankas� olan Halk Bankas�'n�n Merkez Bankas� Bba�kan� Zhou Xiaochuan yapt��� a��klamada, elde edilen olumlu verilerin h�k�metin izledi�i ekonomik politikalar�n �al��t���n�n� g�stergesi oldu�unu belirtti.

�in'de uygulamaya konulan ekonomiyi canland�rma program� ihracata ba��ml�l���n azalt�lmas�n�, i� t�ketimin art�r�lmas�n� �ng�r�yor.

Zhou, �in Ba�bakan� Wen Jiabao'nun yeni i� olanaklar� yarat�lmas� ve ihracat�n art�r�lmas� ile ekonominin bu y�l y�zde 8 oran�nda b�y�yebilece�i yolundaki a��klamas�n� hat�rlatt�.

�in'de h�k�met uygulamaya koydu�u program �er�evesinde yollara, enerji santrallerine ve di�er yerel altyap� i�in 54 milyar dolar, otoyol ve demiryollar� i�in 219 milyar dolar, e�itim, sa�l�k, k�lt�rel aktiviteler i�in 22 milyar dolar para harcamay� planl�yor. Ayr�ca ge�en y�l �in'de ya�anan depremin etkilerinin silinmesi i�in 145 milyar dolar mali kaynak ayr�ld�.

�in, di�er �lkelerin Dalay Lama'y� davet ederek ayr�l�k�� faaliyetlerine izin vermemesini istedi. �in D��i�leri Bakan� Yang Jiechi, Dalay Lama'n�n "dini de�il, siyasi bir fig�r" oldu�unu ifade etti.

Bakan Yang, �UHM'nin y�ll�k toplant�s� kapsam�nda d�zenlenen bas�n toplant�s�nda yerli ve yabanc� gazetecilerin sorular�n� yan�tlarken, Dalay Lama ve taraftarlar�n�n �in'in d�rtte birinde s�zde "B�y�k Tibet" kurmak istediklerine i�aret etti.

Dalay Lama ve taraftarlar�n�n bu ama�la �in silahl� kuvvetlerini kendi topraklar�ndan ��karmak istediklerini s�yleyen Yang, "Almanya, Fransa veya ba�ka bir �lke topraklar�n�n d�rtte birinin kopar�lmas�n� kabul edebilir mi? L�tfen �in'in So�uk Sava�'tan sonra Almanya'n�n yeniden birle�mesini destekledi�ini unutmay�n" diye konu�tu.

Bakan Yang, �in ile Dalay Lama aras�nda din, insan haklar�, etnik ili�kiler veya k�lt�r konular�nda sorun bulunmad���n�, sorunun sadece �in'in b�t�nl���n� korumak oldu�unu vurgulad�.

Haftaya devam etmek �zere seni �zlem ve sevgiyle kucakl�yorum.

�pt�m.

Baban Cemil Kaptan

13 Mart 2009

"Sana Yak�n

Bir dostun s�cakl���na

�ylesine

yaslamak istiyorum ki ba��m�

ya omuzunu uzat sevgilim

ya da telleri kopuk

bir keman�

Kanad�n�n alt�na s���nacak

bir ku� arayan

eskimi� sa�ak gibiyim sensiz

ya da b�t�n balinalar�n

k�y�ya vurup

intihar etti�i

bir deniz

Bir hitit �ana��y�m

topra�a g�m�l�

ve sen

ilk kaz�s�n� yapan

bir arkeolog �rkekli�iyle

ellerinin aras�na

al beni

Tek dile�imdir ��nk� benim

sana yak�n bir sunay ak�n

Sunay Ak�n"

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040