Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�inli turistler ekonomik krizde 'T�rkiye' dedi

(GMT+08:00) 2009-03-10 20:37:57 cri
    Zaman

    04 Mart 2009, �ar�amba

    2008'de t�m d�nyada ya�anan ekonomik krize ra�men �inli turistlerin T�rkiye'ye yapt��� seyahatlerde art�� g�r�ld�.

    T�rkiye'nin Pekin K�lt�r ve Turizm M��avirli�i verilerine g�re, 2007'de ana k�ta �in'den T�rkiye'ye 68 bin 882 ziyaret�i giderken bu say� Hong Kong �zel �dari B�lgesi ve Tayvan ile birlikte 100 bini ge�ti ve rakam 2008'de 110 bine ��kt�.

    K�lt�r turizmini seven �inlilerin, 2008'deki �iddetli so�uk hava, deprem, olimpiyatlar ve ekonomik kriz gibi nedenlerle yurtd���na ��k��lar�nda azalma g�r�ld�. Tasarruf ve g�venlik nedenleriyle �zellikle olimpiyatlar s�ras�nda resmi pasaport sahibi �in vatanda�lar�n�n yurtd��� seyahatlerine resmen s�n�rlama getirilmi�ti. Bu nedenle 2008'in ikinci yar�s�ndan itibaren yurtd��� seyahatler a��s�ndan �in'den Asya �lkelerine yap�lan seyahatler d���nda genel olarak ciddi bir say�sal azalma ya�and�.

    2008 sonunda Avrupa'ya yap�lan seyahatler 2.7 milyondan 1.47 milyona gerileyerek y�zde 43 oran�nda d��t�. T�rkiye'ye yap�lan seyahatlerde ise 2007'ye g�re 2008'de t�m olumsuzluklara kar��n y�zde 9 azalma g�r�ld�. Bu d�nemde Fransa'ya y�zde 70, �talya'ya y�zde 8 ve �ngiltere'ye y�zde 6 d����ler ya�and�. T�m bu olumsuz geli�melere ra�men, ana k�ta �in'den T�rkiye'ye 2008'de 61 bin 882, Hong Kong ve Tayvan'� da kapsayan b�lgeden ise 48 bin 260 ki�i ile toplamda T�rkiye'ye yap�lan ziyaret�i say�s� 110 bin ki�iyi buldu.

    -DEVLET G�REVL�LER�N�N 2009'DA YURTDI�INA G�TMES� TE�V�K ED�LECEK-

    K�lt�r ve Tan�tma M��aviri O�uzhan Yurteri, 2009'da t�m d�nyay� etkileyen ekonomik krizin �in'i de olumsuz etkilemesini beklenmekle birlikte, kalite ve fiyat avantaj� olan T�rkiye'nin �zellikle Avrupa �lkelerine g�re turizmde krizden en az zararla ��kmas�n�n m�mk�n oldu�unu s�yledi.

    �in'in 2009'da turizmde yapaca�� te�viklere de�inen Yurteri, "2009'da bu nedenle devlet g�revlilerinin y�l boyu yapaca�� seyahatlerin te�vik edilmesinin yan�s�ra �zellikle okullar�n tatili ile birlikte yaz�n yap�lacak aile turizmi, golf ve balay� turizmi temalar� etraf�nda olu�turulacak bireysel turizm ile kongre-toplant� turizmine (MICE) y�nelik �zel projelere a��rl�k verilecektir'' diye konu�tu.

    Yurteri, 2009 Ocak ay�nda bir �nceki y�la g�re y�zde 63 art�� ile T�rkiye'ye �in'den 5 bin 438 ziyaret yap�l���n�, kriz ortam�na ra�men gelecek i�in umut dolu olumlu bir tablo �izebildiklerini de ifade etti.

    Bu arada �in'deki gazete ve televizyonlarda da s�k s�k T�rkiye'yi tan�tan programlar yay�nlan�yor. �in'deki National Geographic Traveler dergisi T�rkiye'yi Haziran say�s�nda kapak yapacak.

    -��N'DE ''T�RK K�LT�R YILI'' �LAN ED�LECEK-

    Haziran'da �in'i ziyaret etmesi beklenen Cumhurba�kan� Abdullah G�l'�n temaslar� �er�evesinde kar��l�kl� olarak 2010 yada 2011 y�l�nda �in'de ''T�rk K�lt�r Y�l�'', T�rkiye'de de '�in K�lt�r Y�l�'' ilan edilmesi bekleniyor. Ayr�ca Pekin'de bir T�rk K�lt�r Merkezi a��lmas� �al��malar� da s�r�yor.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040