Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Hani K�lt�r ve Turizm Festivali Yunnan'da

(GMT+08:00) 2009-03-09 21:09:44 cri
    �in'in Yunnan eyaletinde bulunan K�z�l Nehir havzas�nda ya��yan Hani milliyetinin �rf ve adetlerini yans�tan Hani K�lt�r ve Turizm Festivali 1 Mart'ta Yunnan eyaletinin Yuanyang il�esinde ba�lad�. Tan�nm�� dans�� Yang Liping'in sanat dan��manl��� yapt��� ve y�netti�i, Hanilerin ya�ad��� yaylada geli�tirdi�i �elik yeti�tirme gelene�ini anlatan ve binden fazla ki�i taraf�ndan ger�ek tarlada yap�lan "Hanilerin Teraslar�" adl� g�steri, festivalin a��l��� oldu.

    Festival, Yunnan eyaletinin K�z�l Nehir Hani ve Yi Milliyetleri �zerk �li, Yuanyang il�esi ve yerel turizm birimlerinin i�birli�iyle d�zenlendi. On binlerce �inli ve yabanc� turist, "Teas Memleketi" olarak adland�r�lan Yuanyang il�esinin Goukou kasabas�n�n teraslar kenar�nda "Hanilerin Teraslar�" g�sterisini izledi. Turistler Hanilerin binlerce y�ll�k tar�m medeniyetinin cazibesinin tad�n� �akar�rken, ayn� zamanda geni� teraslar�n olu�turdu�u g�zel tabloyu izledi ve Hanilerin gelene�ine g�re dar ve uzun sokaklarda kurulan sofralarda Hanilerin �zg�n yemeklerini yediler.

    Festival, Hanilerin de�erli tar�m medeniyet miras�n�n korunmas�, Hanilere �zg�n ekolojik turizmin geli�tirilmesi ve Hanilerin teraslar�n�n D�nya K�lt�r Miraslar� Listesine al�narak korunmas� i�in zemin haz�rlamay� ama�lad��� bildirildi. Hanilerin K�lt�r ve Turizm Festivali vesilesiyle, Hani k�yl�lerinin tar�m i�leri yapt��� manzaralar� sergilendi ve Hani teraslar� tan�t�ld�.

    K�z�l Nehir havzas�nda bulunan ve uzun ge�mi�e sahip olan Hanilerin teras b�lgesinde, bin y�ldan fazla s�redir devam eden ekim ve geli�me sonucunda "teras�k�y---su---orman" �eklindeki s�rd�r�lebilir tar�msal ekoloji sistemi olu�tu. B�yle bir sistem, insan ve do�a aras�ndaki y�ksek dereceli uyumu yans�tan bir �rnek olarak g�r�l�yor. ��te bu nedenle, Hanilerin Teraslar�, �in h�k�metinin 2007 y�l�nda a��klad���n d�nya k�lt�r miras� adaylar� listesine girdi.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040