Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Yasemin Abdullah: "�in'de ya�amak ger�ekten �ok �ok �ok kolay."

(GMT+08:00) 2009-03-09 17:04:16 cri

    Sevgili dinleyiciler, Say�n Yasemin Abdullah'la sohbetimizin ikinci b�l�m�nden merhaba.

    CRI- Be� ayd�r buradas�n�z ve bir y�l sonra da N�kleer Fizik �zerine e�itim almaya ba�layacaks�n�z. Sizce bir y�l burada �ince ��renmek i�in yeterli olabilecek mi sizin i�in?

   Y.A.- Bence de�il. Bence hi� de�il. Bir y�l sadece insanlarla konu�abilirsin, anla�abilirsin ama her �eyi� hi�, hi�! Benim �ok tan�d���m arkada�lar�m var. �� y�ld�r burada okuyorlar, gene de bitmiyor, bitmiyor.

   CRI- Evet, �ok derin bir k�lt�r, �ok derin bir ya�am �ekli ve bu da yaz�s�na da, her alan�na da yans�m��, bu y�zden de ��renmek ger�ekten �ok zor.

    Y.A.- �ok zor ve de �ok g�zel. �nsanlar korkun� oldu. Biraz insan�n de�i�ik olmas� gerekiyor. �lerisi i�in konu�uyorum. Bir yerde �al��mak istiyorsun, �ince bilen insanlar �ok az.

    CRI- Peki, gelecek planlar�n�z�n i�erisinde �incenin yeri ne kadar olacak? Burada ald���n�z e�itim, size neler sa�layacak?

    Y.A.- A! Kesin kullanmak istiyorum �inceyi, kesin. �ok fazla �irketler var, �inceyle- �rd�n, �inceyle- T�rkiye ve dedi�im gibi, �ince bilen insanlar �ok az. Nerede olursa olsun, kullanabilirim �inceyi.

    CRI- Peki, �in'de kalmay� d���n�r m�s�n�z?

    Y.A.- Ke�ke! Ger�ekten �ok g�zel. Ama, dedi�im gibi, �imdilik �yle bir d���ncem yok.

    CRI- �lk plan e�itimi tamamlamak.

    Y.A.- �lk plan e�itimi tamamlamak.

    CRI- �in mutfa��, d�nya mutfa�� i�inde olduk�a b�y�k bir yer tutuyor, hepimiz biliyoruz. Siz, �in yemeklerini seviyor musunuz? T�rk yemekleri, �rd�n yemekleri ve �in yemekleri, kar��la�t�rabilir misiniz?

    Y.A.- Evet, kar��la�t�rabilirim. Asl�nda ben, �in mutfa��n� �ok severdim. Hem T�rkiye'de hem �rd�n'de olsun �ok me�hur, herkes sever. Ama, buraya geldim, ayn� mutfak de�il. Ger�ekten ayn� de�il. Kulland�klar� ya�lar, etin tad�n� pek be�enmiyorum. Ama, et olmayan bir yemek varsa, onu seviyorum.

    CRI- Sebze yo�unluklu yemekler.

    Y.A.-Sebze yo�unluklu yemekleri �ok g�zel yap�yorlar.

    CRI- �rd�n'de yayg�n m�d�r �in mutfaklar�?

    Y.A.- �ok yayg�n. En pahal� restoranlar, �in restoranlar�. �ok g�zel. Ama dedi�im gibi buraya gelince, ayn� tat de�il. Buradaki insanlara g�re yap�yorlar, a��z tatlar�na g�re yap�lm��, �ok ya�l�.

    CRI- Asl�nda ��yle demek laz�m belki; yurtd���nda, o �lke insan�n damak tad�na g�re yap�l�yor. Bulundu�unuz �lkenin, damak tad�, ya�am �ekli, arzu ettiklerine uygun yemekler yap�l�yor o restoranlarda san�yorum. As�l �in yemekleri burada! Belki biraz daha kal�rsan�z, daha �ok seveceksiniz �in yemeklerini.

    Y.A.- Evet. Yok, seviyorum ben. Ama, et olmadan.

    CRI- Eminim �in'e geleceklere �nerileriniz olacakt�r. Buraya gelmeden �nce neler yaps�nlar, nas�l bir haz�rl�klar� olsun? �ince, ��renip mi gelsinler, burada m� ��rensinler? Ne �nerirsiniz?

    Y.A.- Hay�r, benim �nerdi�im; burada ba�tan s�f�rdan ba�lay�p, dedi�im gibi, benim gibi �ok arkada�lar�m var. Bir de ba�ka �lkelerde okuyan �ince, arkada�lar�m var. Onlar�n dediklerine g�re, ba�ka �lkelerde d�rt sene okuduklar� �inceyi, burada bir senede ��reniyorlar. �in'de bir senede ��reniyorlar.

    CRI- Genel bir de kan� var, konu�tu�um T�rk arkada�lar hep diyorlar, "yanl�� ��renip, geldi�imiz zaman, bir t�rl� d�zeltemiyoruz." Yani, "�inceyi ke�ke direk �in'de ba�lay�p, ��renseydik, �ok daha �abuk, �ok daha kolay ��renirdik."

   Y.A.- Do�ru! Ayn� benim arkada�lar�m da ayn� �ekilde s�yl�yorlar. Ben, buraya geldi�imde hi�bir kelime bilmiyordum, burada ��rendim. Bir de, o kadar �ok korkmaya hi� gerekmiyor. O kadar da zor de�il, ��renir �lk be� ay, ilk bir sene �ok zor, ondan sonra �ok kolay geliyor. ��nk�, ayn� kelimeleri kullanmaya �al���yorsun, az�c�k bir de�i�ikliklerle. Bence, burada ��renmeleri �ok daha iyi.

    CRI- Peki, �in'deki ya�ama nas�l haz�rlans�nlar? Yani, �in'de ya�amak nas�l? Zor mu kolay m�?

    Y.A.- Ben, ��renci olarak s�yleyeyim. �in'de ya�amak ger�ekten �ok �ok �ok kolay. Ucuz. Bu konuda ��renciler i�in, �ok iyi bir �ey. �nsanlar �ok iyi. Mesela, bir �ey anlatay�m size. Ben , bir yerde kaybolmu�tum, bir yere gidece�im. Tan�mad���m birisine sordum, bir yerin ad�n� anlatt�m onlara. Benimle tam, belki on be� dakika y�r�d�, o evin kap�s�na g�t�rd� ve gitti sonra.

    CRI- Bu ger�ektende d�nyada bir�ok yerde kar��la�amayaca��m�z kadar g�zel bir durum de�il mi?

    Y.A.- Evet, evet. �ok g�zel bir durum. Temizlik konusunda, pek temiz de�il. Yollar� olsun. Bu konuda biraz zorlanacaklar. Benim, buraya ilk geldi�im vakit, bir ay ald� buraya al��mam. Baz� restoranlar ayn� �ekilde, pek titiz de�iller.

    CRI- Peki Yasemin Han�m, bu g�zel sohbet i�in, �ok te�ekk�r ediyorum.

    Y.A.- Ben, �ok te�ekk�r ederim.

    De�erli dinleyiciler, umar�m ne�e dolu anlar�n�z, h�z�nlerinizin �ok �st�nde olsun. E�er de�ilse, h�z�n hanemizi hemen silmeye ba�layal�m. Biliyoruz ki, sevgi, h�z�n� silen en �st�n duygu.

    Ne�e dolu yar�nlarda tekrar kar��la�mak dile�iyle, sevgiyle kal�n.

    Ho��a kal�n.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040