Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Y�ll�k toplant�lar�n ko�u�turmas� i�indeki Beijing'den yaz�lan bir mektup

(GMT+08:00) 2009-03-06 19:57:35 cri

"�aheserim

A��k oldu�um zamanlarda

�iir yazmak adetim de�ildi.

Halbuki asil �aheserimi

Onu en �ok sevdi�imi

Anlad���m zaman yazd�m.

Onun i�in bu �iiri

�lk �nce ona okuyaca��m.

Orhan Veli Kan�k "

Can�m K�z�m,

Y�ll�k toplant�lar�n ko�u�turmas� i�indeki Beijing'den merhaba,

�in Ulusal Halk Meclisi ve �in Halk Siyasi Dan��ma Konferans�'n�n y�ll�k toplant�lar� hakk�nda yazmay� �n�m�zdeki mektuplara b�rak�p, �in'in uzay program�ndaki son geli�melerden bahsetmek istiyorum.

Uzay program� yetkilileri, "Tiangong-1" (Y�ld�z Saray�-1) mod�l�n�n 2010'un sonunda f�rlat�lmas� ve 2011 ba��nda da "Shenzhou-8" uzay arac�yla kenetlenmesinin �ng�r�ld���n� a��klad�.

"Tiangong-1" ad� verilen mod�l�n, �inli astronotlar�n ya�amalar� ve yer �ekimsiz ortamda bilimsel deneyler yapabilmeleri amac�yla g�venli �ekilde tasarland���n� bildiren yetkililer, 8,5 ton a��rl���ndaki "Tiangong-1"in bir uzay istasyonu kurulmas�n�n ilk a�amas�nda uzun s�re destek almaks�z�n faaliyet g�sterebilece�ini duyurdu.

�in uzay program�n�n y�neticileri, uzayda yar� daimi ilk istasyonu kurmak amac�yla daha sonra aralar�nda kenetlenmeleri suretiyle "Tiangong" tipinde ba�ka mod�llerin de y�r�ngeye g�nderilmesinin planlad���n� a��klarken, "Tiangnog-1" mod�l�n�n �in'in ilk insanl� istasyonu mu, yoksa test mod�l� m� olarak kullan�laca��n� belirtmediler.

2011'de uzaya f�rlat�lmas� �ng�r�len "Shenzhou-8"in "Tiangnog-1" ile kenetlenmesinin yerden kontrol edilece�ini de bildirildi.

�in, Eyl�lde, "Uzun Y�r�y�� II-F" roketinin ta��d��� "�enzu-7" uzay arac� ile 3 astronotu uzaya g�ndermi� ve ilk uzay y�r�y���n� ba�ar�yla yerine getirmi�ti.

�te yandan, �in'in Ay'�n y�r�ngesinden y�zey ara�t�rmalar� yapan "Chang'e-1" arac�, 16 ay s�ren g�revinin ard�ndan kontroll� bir �ekilde d���r�ld�.

Ulusal Savunma ��in Bilim, Teknoloji ve End�stri Devlet �daresi yetkilileri, �in'in do�usundaki Qingdao ve bat�s�ndaki Ka�gar'daki kontrol merkezlerinin denetiminde Ay uydusunun Ay y�zeyine �arpt���n� belirtti.

Ay'a insan g�ndermek isteyen �in, Ay y�zeyinde stereo radar ve di�er cihazlar�yla g�zlemler yapan uydusunu Ekim 2007'de "Uzun Y�r�y�� III-A" roketiyle uzaya g�ndermi�ti.

Bu arada, �in, Hainan eyaletinde kuraca�� yeni uzay merkezinin in�aat�na yak�nda ba�lan�yor. �inli yetkililer, yeni uzay merkezinin in�as�n�n bir s�re �nce sivil ve askeri makamlarca onayland���n� belirterek, Wenchang kentinde kurulacak merkezin y�ksek ta��ma ve f�rlatma kapasitesi ile d���k maliyet giderlerine sahip olaca��n� kaydetti. Roketleri ta��ma, test ve f�rlatma olanaklar�na sahip bu Uzay Merkezi, ayr�ca �in h�k�metine meteoroloji, telekom�nikasyon ve teknoloji hizmeti verecek.

�in, ge�en Eyl�l ay�nda, Uzun Y�r�y�� II-F roketinin ta��d��� Shenzhou-7 uzay arac� ile 3 astronotu uzaya g�ndermi� ve ilk uzay y�r�y���n� ba�ar�yla yerine getirmi�ti.

Sana bir de turizm haberi aktarmak istiyorum. �in'de ge�en y�l on binlerce ki�inin �ld���, ev ve okullar�n y�k�ld��� deprem b�lgesi bu ay sonunda turizme a��lacak.

China Daily gazetesinin haberine g�re, depremin merkez �ss� olan Mianyang kentinden enformasyon yetkilisi Chen Wen, turistlerin "b�y�k bir trajedi ve cesaretin" ortaya ��kt��� bu deprem b�lgesini ziyaret edebileceklerini s�yledi.

Bu y�l geleneksel Bahar Bayram�'nda deprem b�lgesini 200 bin ki�inin ziyaret etti�ini hat�rlatan Chen, Mianyang yetkililerinin talep �zerine halk�n trajik deprem b�lgelerini g�rmesini tur program�na almaya karar verdiklerini kaydetti.

Haberde, bir g�nl�k tur program�nda depremde y�zde 80'i y�k�lan Beichuan Lisesi ile depremden sonra in�a edilen Jina Qiang k�y� ziyaretinin yer alaca�� belirtildi. Ziyaret�ilerin ayr�ca, Tangjiashan'daki "deprem g�l�"ne teknelerle gidebilecekleri ya da yerel bir m�zede olu�turulan "deprem sim�lasyonu"na kat�labilecekleri ifade edildi.

Sichuan eyalet turizm idaresi de, Mianyang yerel y�netiminin Beichuan, Anxian ile Pingwu ve Jiangyou b�lgelerindeki deprem enkaz�n� turizme a�mak i�in 900 milyon yuan (131 milyon dolar) harcayaca��n� a��klad�.

�in'in g�neybat�s�ndaki Sichuan eyaletinde 12 May�sta meydana gelen depremde 300 bin n�fuslu Beichuan'�n y�zde 10'u, civar kent ve kasabalar dahil toplamda ise 80 binden fazla ki�i hayat�n� kaybetmi�ti.

Haftaya devam etmek �zere seni �zlem ve sevgiyle kucakl�yorum.

�pt�m.

Baban Cemil Kaptan

6 Mart 2009

"G�zya��

Odunsuz bir soban�n

yan�nda titreyen

�ocu�u g�rse ya�mur

g�zya�lar�n� odaya

tavanaras�ndaki delikten

usulca b�rak�r

Sunay Ak�n "

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040