Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Yang il�esine ait Budizm m�zi�i

(GMT+08:00) 2009-03-06 19:55:04 cri

Yang il�esine ait Budizm m�zi�i, �in'in k�lt�r tarihinin �ok �zel bir miras� olarak �zg�n, b�t�nl�kl� ve kolay ��renilebilir olmas� gibi �zellikleriyle hayranl�k uyand�rmaktad�r. �in'in Kuzey Wei d�neminde (386-534 y�llar�) ortaya ��kan Budizm m�zi�i binlerce y�l� geride b�rakarak, bug�n halen Sha'anxi eyaletinin g�neyindeki Yang il�esinde ya�amaya devam ediyor.

Yang il�esine ait Budizm m�zi�i �� �nemli �zellik ta��r:

1. Yang il�esine ait Budizm m�zi�i, refah d�zeyinin y�kseldi�i Han (M.�.202-M.S.220 y�llar�) ve Tang (618-907 y�llar�) hanedanlar�n�n k�lt�rlerinin, �lkenin g�neyine yay�ld���n� g�stermekte, bu iki �nemli k�lt�r�n b�y�k etkilerini yans�tmaktad�r. Yang il�esinde, Tangluo ve Ziwu olmak �zere iki �nemli eski yol bulunuyor. Bu iki eski yol, Han ve Tang d�nemlerinde saray�n bulundu�u b�lge olan Guanzhong'u, Sha'anxi eyaletinin g�ney b�lgesine ba�l�yordu. Dolay�s�yla bu yollar, Han ve Tang k�lt�rlerinin d�nemin ba�kenti Chang'an �ehrinden �cra b�lgelere yay�lmas�nda �nemli rol oynam��t�r.

2. Yang il�esine ait Budizm m�zi�inin ikinci �nemli �zelli�i, halk k�lt�r�ne dayanmas� ve kolay ��renilebilir olmas�d�r. Kuzey Wei d�neminde hayat bularak, Tang ve Song hanedanlar�nda olgunla��p, Ming (1368-1644 y�llar�) ve Qing (1644-1911 y�llar�) hanedanlar�nda zirveye ��kan bu m�zik, �in Cumhuriyeti d�neminden �nce yaln�zca tap�naklarda �al�n�yordu. �in Cumhuriyeti d�neminde tap�naklardan ��k�p halk aras�nda yay�lmaya ba�layan bu m�zik t�r�, yerel opera ve t�rk� gibi eserlerden de beslenerek, Yang il�esinin �nde gelen halk m�zi�i t�rlerinden biri haline gelmi�tir. Genel olarak halk aras�nda cenaze t�renlerinde kullan�lan Yang il�esi Budizm m�zi�i devaml� geli�erek, geni� bir konu yelpazesine, esnek bir tarza ve yo�un yerel �zelliklere sahip olmu�tur.

3. Yang il�esine ait Budizm m�zi�inin ���nc� �zelli�i ise, �zg�n ve b�t�nl�kl� olmas�d�r. Ula��m ko�ullar�n�n geli�mesiyle, Yang il�esindeki Tangluo ve Ziwu gibi eski ticaret ve k�lt�r yollar�, zamanla daha az kullan�lmaya ba�lam�� ve tenhala�m��t�r. B�ylece, Yang il�esine ait Budizm m�zi�inin icra edildi�i b�lgeler, g�rece uzak yerler haline gelmi�tir. Yang il�esine ait Budizm m�zi�i de, �zg�nl���n� ve b�t�nl���n� i�te bu sayede ba�ar�yla korumu�tur. Bu �zel m�zik t�r�nden g�n�m�ze, yakla��k 200 par�a kalm��t�r. Bu par�alar�n i�erik ve tarzlar�na bak�ld���nda, �zg�nl�klerini koruduklar� a��k�a g�r�lmektedir.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040