Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Tibet'teki k�lt�r miraslar�n� koruma �al��malar� g��lendiriliyor

(GMT+08:00) 2009-03-05 19:25:14 cri

    Tibet �zerk B�lgesi'nin Xigaze kentinde bulunan Sagya Tap�na��, her g�n on binlerce ziyaret�i a��rl�yor. Ziyaret�ilerin ayr�ld�ktan sonra, tap�nak i�inde �al��an sanat��lar, de�erli duvar resimlerinin onar�m�na ba�l�yor. Sanat��lar�n bu �abalarla, Tibet Budizmi'nin d�rt kolundan biri olan Sagya'n�n ana tap�na��n�n Eyl�l ay�ndan sonra rahiplerin hizmetine ve ziyaret�ilerin be�enisine daha iyi bir �ekilde a��lmas�n� sa�lamay� ama�lad��� bildirildi.

    Tibet �zerk B�lgesi'ndeki 3 Tarihi Eseri Koruma ve Onar�m Ofisi Ba�kan� Nyma Tsering taraf�ndan yap�lan a��klamaya g�re, 2002 y�l�ndan itibaren Potala Saray�, Norbulingka ve Sagya Tap�naklar�'nda ba�lat�lan ve 330 milyon yuanl�k yat�r�m gerektiren onar�m projesi, 2009 y�l�n�n ikinci yar�s�nda tamamlanacak. O zaman, Lasa'da projenin tamamlanmas� dolay�s�yla g�rkemli bir t�ren d�zenlenecek. Potala Saray� ve Norbulingka Tap�na��, D�nya K�lt�r Miraslar� Listesi'nde yer al�yor. Sagya Tap�na�� da, �in'de devlet d�zeyindeki korunma alt�na al�nan k�lt�r miraslar�ndan biri.

   Ancak eski Tibet'te k�lt�r miraslar� koruma amac�yla hi�bir �al��ma yap�lmam��t�. Tibet'te Demokratik Reformun ba�lat�lmas�ndan sonra, k�lt�r miraslar�n� koruma �al��malar�, merkezi h�k�met taraf�ndan �nemsenerek desteklendi. 1959 y�l�nda, Tibet'teki K�lt�r Miraslar�yla �lgili Belge ve Ar�ivler Y�netim Komitesi kurularak, �ok say�da k�lt�r miras� ve ar�iv belgesi topland�. Potala Saray� ve Jokhang Tap�na�� gibi 9 k�lt�r miras�, �in Devlet Konseyi taraf�ndan saptanan birinci gruptaki �ncelikli K�lt�r Miraslar� Birimleri Listesine al�nd�.

    1989-1994 y�llar� aras�nda, merkezi h�k�met, Potala Saray�'n�n onar�m� i�in 55 milyon yuanla birlikte alt�n ve g�m�� dahil de dahil olmak �zere pek �ok pahal� malzeme ay�rd�. Bu, �in'deki k�lt�r miraslar� koruma tarihinde g�r�lmemi� bir boyutta bir �al��mayd�.

    �statistiklere g�re, Ekim 2008'e kadar, Tibet'te kay�tl� k�lt�r miraslar�n�n say�s� 3440'� buldu. �imdiye kadar Tibet'te toplam 1400'� a�k�n tap�nak ve k�lt�r kal�nt�s�na onar�m yap�ld�.

    2006-2010 y�llar� aras�nda, merkezi h�k�met, Potala Saray�, Norbulingka ve Sagya Tap�na�� da dahil olmak �zere �� k�lt�r miras�n�n onar�m projelerindeki deneyimleri �zetleyerek, Samye, Tashihunpo, Jokhang ve Ramoche Tap�naklar�'n�n da aralar�nda yer ald��� 9 ba�l�ca k�lt�r miras� projesinin korunmas� ve onar�m�na 570 milyon yumanl�k yat�r�m yapacak. 1978-2010 y�llar� aras�nda merkezi h�k�metten Tibet'teki k�lt�r miraslar� korunmas�na ayr�lan yat�r�m, 1.2 milyar yuan� a�acak.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040