Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Engin Uluda�- "Chunjie'de, havai fi�ek patlatarak, k�t� ruhlar� da��tt�klar�na inan�yorlar."

(GMT+08:00) 2009-03-05 18:39:24 cri

Sevgili dinleyiciler, Say�n Engin Uluda�'la sohbetimizin ���nc� b�l�m�yle sizlerleyiz.

CRI- Peki �inliler, neler yap�yorlarm�� bu bayramda, hi� sordunuz mu?

E.U.- Ben de merak ettim, �inlilere sordum. Ne yap�yorsunuz bayramda diye. Onlar mesela anlat�rken bile b�yle bir heyecana girdiler. Dediler ki, "B�t�n akrabalar�m�z toplan�yoruz, bir g�n mesela, di�er akrabalar�m�z�n evine gidiyoruz."Bir haftaya yak�n s�r�yor zaten bu bayram. �ok g�zel bir hareketli ortam olarak ge�ti�ini s�yl�yorlar. Zaten ilk geldi�imiz zamanda biz bilmiyorduk, bu i�te bahar bayram�n�, Chunjie'nin ne demek oldu�unu falan, biz b�yle evde oturmu�, ders �al���yorduk. Bir g�n d��ar�dan patlama sesleri falan geldi bir anda. Biz de ne oldu�unu anlamad�k. Sabah sekizde ba�l�yor bu havai fi�ek olsun, patlama �eyleri falan, sabah sekizden, ak�am on ikiye kadar alan, bir hafta neredeyse hi� durmad� bu sesler. Sonradan biz ��rendik ki, bahar bayram�nda b�yle olurmu�. Onlar kendi dinlerinde, ses ��kararak, havai fi�ek patlatarak, k�t� ruhlar� da��tt�klar�na inan�yorlar. �yle s�ylemi�lerdi bize. �ehir merkezlerinde genelde panay�rlar kuruluyor. Ge�en sene kat�lma f�rsat�m oldu. �in'e �zel, Ge�en burada kat�lm��t�k bir tane, i�te bilmece yar��malar� olsun, �in'in genel k�lt�r�ne dayal� bir s�r� aktivite yap�yorlar ve �ok g�zel oluyor. �inliler i�in ger�ekten de �ok b�y�k bir anlam ifade etti�ine inan�yorum. �nsanlar tekrar yeni y�la ba�l�yorlar, orada tekrar aileleriyle birle�ip, yeni y�la mutlu bir �ekilde giriyorlar. Onlar i�in ger�ekten �ok b�y�k bir anlam ifade ediyor yani.

CRI- Evet, �ok yak�n bir arkada��m �ey diyor, " siz durmadan yeni y�la giriyorsun, �in'de ya�amaya ba�lad���n�zdan beri. Aral�k ay�nda ba�l�yorsun, �ubat, mart sonuna kadar yeni y�la giriyorsunuz." Evet, biz de onlar�n bu mutluluklar�na ortak oluyoruz.

E.U.-Evet.

CRI- Peki, yemekleri demeden de ge�meyelim. �in yemekleri, hakk�nda neler d���n�yorsun?

E.U.- �in yemekleri hakk�nda, a��k�as� ilk geldi�imizde tabii bize �ok farkl� bir k�lt�r, �ok farkl� bir damak tad�, �in yemekleri. �lk geldi�imde �ey demi�tim yani, ilk restorana arkada�lar g�t�rd���nde, yani i�te dedim, ben bu yemekleri yiyemem yani. �ok k�t� tad�! Arkada�ta bana �ey demi�ti, "�imdi b�yle diyorsun ama, bir m�ddet ge�ecek, bunlar� b�rakamayacaks�n."Ben de dedim ki yani, olamaz b�yle. Kendimi tan�yorum dedim. ��te biraz zaman ge�ti, arkada��n dedi�i gibiydi ger�ekten. �ok al��t�k art�k yemeklere. Hatta o yaz T�rkiye'ye ilk defa d�nece�imiz zaman dedik ki; dur �urada hemen bir �in yeme�i yiyip, gelelim dedik yani. �in yemekleri konusunda ��yle diyeyim, tabii ki ister istemez bizim mutfa��m�za �ok yabanc� bir mutfak. Ama �uan kendimi �ok �ansl� hissediyorum, �in mutfa��n� tan�d���m i�in. ��te birazda yapmas�n� da ��rendim. Birka� yar��maya kat�lma �eyimiz oldu, o y�zden ��renmi�tim.

CRI-Hangi yemekleri yapmay� biliyorsun?

E.U.- Bizim bir kom�umuz vard�. Restoran� vard� onun. Onun kendine has bir bal�k yapma tarz� vard�. Ondan sonra, " Yu xian rou si ��renmi�tim. A��k�a s�yleyebilece�im, �in yemeklerin �ok farkl� bir tat var. Ama, yine s�ylemek istiyorum, kendimi �ok �ansl� hissediyorum, bu tatlar� tatma f�rsat�m oldu�u i�in. Bu mutfa�� tan�ma f�rsat�m oldu�u i�in. Tabii yinede T�rk mutfa��n�, �in mutfa��na de�i�mem ama, ger�ekten �ok g�zel tatlar� var. �ok farkl� tatlar� var. Bunlar� tatma f�rsat�m�z var. Biraz da b�yle sa�l�kl� ya�amak istiyorsan�z, ot yemekleri falan. Ben, genelde hi� ot yeme�i yemezdim eskiden. Ama, burada bir ot yeme�ini tavada, ate�in �zerinde gezdirip, birka� bir �ey kat�p, renkli yemek yapabiliyorsunuz. O y�zden hem yapmas�n� da ��rendim. T�rkiye'ye gidince aileme de yap�yorum. Onlar da biraz sevdiler tabii yava� yava�. Tabii onlar ilk �nce yad�rgad�lar ama, onlar da sevdiler i�te. �uan hi�bir sorunum yok yani. Ben, b�t�n �in yemeklerini yiyebiliyorum, tabii T�rklerin yiyebildi�i b�t�n yemekleri yiyebiliyorum ve T�rkiye'ye d�nd���m zamanda a��k�as� �zl�yorum yani buradaki yemekleri.

CRI- En �ok hangi b�lge yemekleri senin damak tad�na uygun?

E.U.- En �ok hangi b�lge yemekleri? Genelde tabii, kuzeyin yemekleri diyebilirim yani. ��te, Uygur yemeklerini tam olarak saym�yorum yani, onlar �in yeme�i gibi de�il, genellikle bizim yemeklerimizle birebir ayn� say�l�r. �zbek pilavlar� falan olsun. Onlar� saym�yorum. �in yemekleri olarak kuzeyin genelde yemekleri diyebilirim. ��nk�, g�neyin yemekleri bize g�re mesela Sichuan B�lgesi yemekleri oluyor, onlar da g�zel ama, baz�lar� ac� oluyor genelde. Ama, bize yak�n damak tatlar� diyebilirim. Genelde kuzeyin yemeklerini daha �ok seviyorum �uan.

CRI- Engin, bize vakit ay�rd���n i�in, �ok te�ekk�r ediyorum.

E.U.- Esta�furullah.

Sevgili dinleyiciler, bir program�m�z�n sonunda sizlere veda ederken, so�uk g�nleri y�re�inizle �s�t�n diyorum.

Is�t�n ki, ya�am �n�ndeki engelleri de eritsin bu sayede.

Tekrar kar��la��ncaya kadar, esen kal�n.

Ho��a kal�n.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040