Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Dinleyicimizden iki toplant�ya ili�kin g�r��ler...

(GMT+08:00) 2009-03-03 21:02:22 cri

    T�rkiye'den izleyicimiz Sultan UMUR bize g�nderdi�i elektronik postada �in Halk Siyasi Dan��ma Konferans� (�HSDK) ve �in Ulusal Halk Meclisi (�UHM) y�ll�k toplant�lar�na ili�kin g�r��lerini iletmi�. Umur ��yle diyor:

    "�in Halk Siyasi Dan��ma Konferans�, �KP �nderli�inde her kesimden delegelerin kat�ld��� a��k bir toplant�d�r, t�m medyaya a��kt�r; �ok partili bir i�birli�i ve siyasi dan��ma merkezidir. Halk Siyasi Dan��ma Konferans�, Halk Meclisi toplant�s�yla beraber, �in'in siyasi hayat�nda �ok �nemli bir rol oynamaktad�r.

    �nergelerde finans kriziyle m�cadele, �evre koruma, istihdam�n geli�tirilmesi, konut, sosyal g�venlik, e�itim, sa�l�k alanlar� �zerinde durulmaktad�r. Bu toplant�lar �KP �nderli�inde siyasi isti�arelerin yap�ld��� mekanizma, en y�ksek dan��ma merciidir. Devlet organlar� ve �al��an personelin �al��malar� denetlenir ve fikir al��veri�inde bulunulur. Devlet i�leri tart���l�r. Toplant�lar ve tart��malar toplumsal uyuma da yard�mc� olup, etnik gruplar aras�nda dostlu�u ve dayan��may� da peki�tiriyor."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040