Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Clinton'dan �in'e 'ayn� gemideyiz' uyar�s�

(GMT+08:00) 2009-03-03 16:31:03 cri
    23.02.2009 | Referans

    Elindeki 1.95 trilyon dolarl�k devasa ABD tahvili rezervi ile krizdeki ABD'nin en �nemli finans�rlerinden biri olan �in'in, dolardaki de�er kayb� kar��s�nda bu tahvilleri elinden ��karma ihtimali ABD'nin yeni D��i�leri Bakan� Hillary Rodham Clinton'� da korkuttu. Clinton, �in'in ba�kenti Pekin'e ger�ekle�tirdi�i ziyarette "�in, ABD Hazine Tahvilleri'ne yat�r�m yapmaya devam etmeli" dedi. �angay'daki Dragon TV'ye bir deme� veren Clinton, �in ile ABD'nin mali geleceklerinin birbirine �ok yak�ndan ba�l� oldu�unu, ABD Hazine ka��tlar�n� d�nyada en fazla elinde bulunduran �lke olan �in'in, bu ka��tlara yat�r�m�n� s�rd�rmesinin iki sebeple "�ok ak�ll�ca bir karar" olaca��n� ifade etti. �lk olarak ABD Hazine ka��tlar�na yat�r�m�n, bu ka��tlar�n g�venli olmas�ndan �t�r� iyi olaca��n� belirten Clinton, ikinci olarak iki �lke ekonomisinin birbirine ba�l�l���na vurgu yapt�. Clinton, "�in en b�y�k pazar� olan ABD'ye tekrar ihracat�n� ba�latmas� gerekti�ini biliyor. ABD bu te�vik paketiyle �ok etkili �nlemler ald�, bu daha fazla bor� alt�na girmemiz gerekti�i anlam�na geliyor" �eklinde konu�tu. "Biz ger�ekten birlikte kalk�naca��z ya da birlikte bataca��z. Ayn� gemideyiz ve ayn� y�nde k�rek �ekiyoruz" diyen Clinton, bu nedenle ABD ekonomisinin yeniden canlanmak konusundan ba�ar�s�z olmas�n�n �in'in ��kar�na olmayaca��n� vurgulad�.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040