Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Yasemin Abdullah: "�ok emniyetli bir �lke. D��ar� istedi�in vakit ��kabilirsin. Korkacak hi�bir �ey yok."

(GMT+08:00) 2009-03-02 19:09:41 cri

Merhaba sevgili dinleyiciler. Bahar bayram�yla birlikte, so�uklar�n art�k �okta ���tmedi�i g�zel bir Beijing, g�n�yle sizlerleyiz. Bug�n, bizimle �in'e bak���n� payla�acak olan konu�um, Say�n Yasemin Abdullah.

CRI- Yasemin Han�m, �ncelikle bize vakit ay�rd���n�z i�in �ok te�ekk�r ediyorum. Sizi tan�yabilir miyiz? Kimdir Yasemin Abdullah ?

Yasemin Abdullah- Ben, te�ekk�r ederim. Tabii, benim ad�m Yasemin Abdullah. �ift vatanda�l���m var. Annem T�rk, babam �rd�nl�. �rd�n'de ya��yorum. D�rt senelik fizik okudum, �rd�n �niversitesi'nde.

CRI- �in'e neden geldiniz?

Y.A.- Asl�nda �in'e, geli� nedenim �abucak oldu. Bana burs ��kt�, Qinhua �niversitesi'nde, N�kleer Fizik konusunda. D���nd�m, ta��nd�m. �in, �ok uzak bir �lke. Asl�nda �ok korktum. Ailem de korktu. Hi� kimse tan�m�yorum. Dil �ok zor. Etraf�mda hi� �ince bilen hi� kimse yok. Ama, bildi�im �ey, �ince ��renmek �ok zor! Hatta ��renemezsin diye, o kadar zor diye anlat�yorlar. Ama dedim, zor diye bir �ey yok! Gelip, ilk �nce bir sene �ince, ��renmem gerekiyor. Yu Yan Da Xue �niversitesi'nde. Bir sene sonra, Qing Hua �niversitesi'ne ge�ece�im.

CRI- Sizi en �ok d���nd�ren buraya gelirken, neydi?

Y.A.- Asl�nda bu karar�, sadece bir hafta i�erisinde verdim. ��nk� bir hafta �ncesinde bana s�ylediler, bu bursun bana geldi�ini. Hayatta hep korka korka hi�bir �eye, hi�bir yere ula�amay�z. �ince, �ok zor! �yle diye d���nd�m ama, herkesin yeni bir �ey ��renmesi gerekiyor. Hep ayn� yerde kalmak, bence bu korkun�!

CRI- Evet. Peki, bu kadar korktunuz ama gelmeye karar verdiniz, geldiniz. Geldikten sonra, nas�l bir Beijing'le kar��la�t�n�z?

Y.A.- Asl�nda �ok �a��rd�m. �lk �nce insanlardan bahsedeyim. �nsanlar� �ok iyi, �ok m�kemmel ve yard�m sever. Bu konuda �ok rahat ve �ok mutluyum. �ok emniyetli bir �lke. D��ar� istedi�in vakit ��kabilirsin. Korkacak hi�bir �ey yok. K�lt�r a��s�ndan, insanlar� �ok k�lt�rl�. Ama, sorunlar� pek �ngilizce bilmemeleri. Bu konuda biraz zorluk �ektim. �a��rd�m asl�nda. �in, gibi bir �lke vatanda�lar�n�n �ngilizce pek bilmemeleri, bu biraz zor. �ok g�zel bir �lke, �ok seviyorum, �ok be�eniyorum.

CRI- �rd�n'de �in, nas�l g�r�n�yordu? �evrenizde �in'i, nas�l tan�yorlard�?

Y.A.- K�lt�r anlam�nda �ok zengin bir �lke. �nsanlar �ok terbiyeli, teknoloji konusunda iyi bir yerlere ula�m�� ve benim d���nd���me g�re, on y�l i�erisinde belki Amerika'y� bile ge�ecek.

CRI- �inli insanlar� g�zlemleyebiliyor musunuz? Sizce �inliler, nas�l ya��yorlar?

Y.A.- Asl�nda �inli insanlar, �ok basit, sa�l�klar�na �ok �nem veren, hayatlar� �ok titiz, d�zenli, her �eyi vaktinde yapmas�n� seviyorlar ve her g�n ayn� �ekilde. Mesela, benim ��retmenimi anlatay�m. Her g�n saat alt�da kalkar, yar�m saat ya da bir saat d��ar�da y�r�r, b�t�n aile beraber. Ondan sonra, bizim okul sekiz bu�ukta ba�lar. O, sekizden �nce s�n�fa gelir, herkesten �nce. �ok titiz, vaktinde ba�lar derse, vaktinde bitirir. Bu �ok iyi bir �ey.

CRI- �inli arkada�lar�n�z var m�? Onlar neler yap�yorlar?

Y.A.- �inli arkada�lar�m var ama, onlarla pek fazla vakit ge�iremiyorum. ��nk� onlar�n hi� vakitleri yok. �o�u vakit, ya ders, ya ders! Ger�ekten hi� vakitleri yok.

CRI- Geleli �ok k�sa bir s�re oldu. O y�zden eminim ki ba�ka kentleri g�rmediniz. Beijing'i tan�mak i�in neler yap�yorsunuz? Tarihi birka� yeri g�rebildiniz mi?

Y.A.- Evet, tarihi birka� yeri g�rd�m. Tiananmen Meydan� diye. Onlar�n �ok eski binalar�. Yap�m �ekilleri, kulland�klar� renkler benim i�in �ok de�i�ik. Ama ben de �in'in, tarihini pek bilmedi�im i�in, bazen anlam�yorum. Sadece bak�yorum.

CRI- �ince konusuna gelelim. �ince, ��renmek zor mu? Kolay m�? Bildi�iniz di�er dillerden farklar� ne?

Y.A.- �ince, ��renmek �ok g�zel ama, �ok zor hakikaten. ��nk�, her harfin d�rt tane tonu var. Bu tonlar� belki bir ay,- be� ayd�r ben, burada ��reniyorum- ne kadar ��retmenim ��retse, o tonlar� ��kartam�yorum bazen. Sorun orada de�il. Sorun, tonu yanl�� ��kart�nca bazen, ay�p bir kelime ya da yanl�� bir kelime ��k�yor. Mesela, benim �in'e ilk geldi�im vakit, ilk ��rendi�im �ey; "l�tfen sorabilir miyim?" di. Ben, hemen ezberledim bunu. ��nk�, i�ime yarar bir kelime. O da " qing wen" diye bir kelime. Zhongguancun diye bir yere gittim, orada Carrefour arayaca��m. �nsanlara soruyorum, l�tfen sorabilir miyim? Herkes bana garip garip bak�p, ka��yorlard�. Erkek olsun, k�z olsun, kad�n olsun, ya�l� olsun. Anlamad�m ben, bir ay anlamad�m, insanlar neden ka��yor benden. Zannettim yabanc� oldu�um i�in korkuyorlar, belki �ngilizce bilmedikleri i�in korkuyorlar ama, be� ay sonra ��rendim. Ben, yanl�� bir tonu kullan�yormu�um. "qingwen" diyor mu�um, o da beni �pebilir misin? ���nc� hareket "wen" �pmek demek, "wen" sormak demek. Ayn� kelime, ama tonlar de�i�ik. �ok oldu benzeri. Akl�ma pek gelmiyor. �ok oldu ayn� �ey.

CRI- Ger�ekten �ok enteresan bir dil de�il mi?

Y.A.- �ok enteresan, �ok g�zel. Ama, her yeni ��rendi�im �eyleri kullanmay� seviyorum. ��nk�, kullanmasam unutaca��m. B�yle hareketlerde oluyor bazen.

CRI- Zaten �ince, �in'de ��renilebilir ve �in'de kullan�labilir san�yorum. ��nk� burada tonlayabiliyorsunuz, burada da yanl�� ya da do�ruyu �ok net ��renebiliyorsunuz. Ger�ekten zor bir dil.

Y.A.- �ok zor.

CRI- Siz tabii ��renirken de yaz�yorsunuz da. Yaz�s� i�in ne d���n�yorsunuz?

CRI- A! Resim gibi. Resmi �ok seviyorum. B�t�n vaktimi evde oturup, hanz� yaz�p, s�k�lm�yorum. �ok seviyorum. De�i�ik, b�t�n dillerden de�i�ik bir yaz� �ekilleri var, ad� hanz�. Bazen asl�nda ilk g�rd���n vakit �ok zor. ��nk�, sadece bak�p, yaz�p olmuyor. �lk nereden ba�layaca��n, nereye kadar bitirece�in, o �ok �nemli. Bir vakit sonra, bir ka� tane hanz�y� ��rendikten sonra, kolay geliyor. Mesela, yemek konusunda kelimeler, yakla��k ayn� yaz�l�yor. Bu hanz�y� bilmesen de okuyabilirsin. Anlayabilirsin. Bu yemekle ilgili bir �ey.

CRI- Bu da en az�ndan bir par�a kolayla�t�r�yor.

Y.A.- Evet, evet. Bir par�a kolay. Tahmin edebiliyorsun bazen, bilmesen bile.

Sevgili dinleyiciler, Say�n Yasemin Abdullah'la sohbetimizin ikinci b�l�m�n� haftaya, ayn� g�n dinleyebilirsiniz.

 

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040