Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�in'de �izgi film sekt�r�

(GMT+08:00) 2009-03-02 19:04:23 cri

       Sevgi dinleyiciler, �imdi dinledi�iniz bu ses, b�t�n �in'deki sinema salonlar�nda g�sterilen �in yap�m� �izgi film "Mutlu Koyun ve Gri Kurt"tan al�nd�. 3-6 ya� grubundaki �ocuklara y�nelik olarak �ekilen ve 6 milyon yuana mal olan bu �izgi filmin gi�e geliri �imdiye kadar 86 milyon yuan� ge�erek adeta bir mucize yaratt�. Sinema �evresi, bu �izgi filmin �in'deki �izgi film �evresinin kendine g�venini g��lendirmesinin yan� s�ra, bu �evredeki geli�meyi yans�tt���n� da savunuyor.

       �izgi film "Mutlu Koyun ve Gri Kurt"taki ba� karakterler olan Mutlu Koyun ve Gri Kurt, �in'deki �ocuklara hi� de yabanc� de�il. 2 y�l� a�k�n bir s�re �nce 500 b�l�ml�k bir TV dizisi, �lkedeki 50'den fazla TV kanal�nda g�sterilmeye ba�lad� ve en �ok izlenenler aras�na girdi. 

       TV dizisindeki her bir karakterin kendi �zelli�i var. Mutlu Koyun �ok zeki, Tembel Koyun �ok tembel, Koyun K�y Muhtar� �ok bilgili; koyunlar�n d��man� Gri Kurt ise k�l�b�k ve her g�n kar�s�na bir koyun getirmek i�in her �e�it y�nteme ba�vuruyor, ama her seferinde ba�ar�s�zl��a u�ruyor. Komedi �eklinde anlat�lan koyunlarla Gri Kurt aras�ndaki m�cadele, �ocuklar�n be�enisini kazand�. TV dizisinin ismini ta��yan �izgi kitaplar piyasaya s�r�l�nce hemen en �ok sat�lan kitaplar aras�na girdi.

       TV dizisinin ismini ta��yan �izgi film bu y�l sinema salonlar�nda g�sterilmeye ba�lad�ktan sonra �ocuklar�n sinemaya gitme iste�i, yeti�kinlerin rekor d�zeydeki film seyretme hevesinden daha y�ksek oldu. 9 ya��ndaki Ding Dacheng, mikrofonumuza ��yle konu�tu.

       "�izgi filme bir karakter eklendi: Gri Kurt'un o�lu K���k Gri. �ok ilgin�, bir defa babas�na tahta koyun yedirdi. Bu filmin hayal g�c� �ok zengin. Koyun ve kurt salyangozun karn�n�n i�ine girerek, minicik mikroplarla temasa ge�ti."

        K���k ya�lardaki �ocuklara y�nelik bu �izgi film ayn� zamanda gen�lerin de be�enisini kazand�. Filmdeki konu�malarda yer alan ve g�n�n e�ilimlerini yans�tan konular ve moda s�zc�kler, sinema salonlar�na giren yeti�kin izleyicileri �ok g�ld�rd�. �ok say�da gen� bayan, kar�s�n� her �eyin �st�nde tutan Gri Kurt'u �ok sevdi�i i�in, internette moda olan c�mle ortaya ��kt�: "Evlenmek isteyen, sadece Gri Kurt'la evlenir."

        Mutlu Koyun ve Gri Kurt filminin elde etti�i gi�e geliri ve yaratt��� sosyal etkiler, bir�ok �evrenin dikkatini �ekti. �in Sosyal Bilimler Akademisi'nden Zhang Xiaoming, bu durumu ��yle de�erlendirdi.

      "�in'deki �izgi film izleyicileri art�k uluslararas�la�ma d�zeyi y�ksek izleyiciler. Bundan �nceki 10-20 y�l i�inde �in piyasas�na ABD ve Japonya'dan gelen �izgi filmler hakimdi. Bu nedenle, �in yap�m� �izgi film sadece �in usul� i�eri�e sahip olsayd�, ama iyi bir sunum tarz� olmasayd� ve ayr�ca iyi bir pazarlama y�ntemi kullan�lmasayd�, bu film bu kadar be�enilmezdi."

Asl�nda 1950'lerde �in'de bir grup se�kin �izgi film �retildi. Bu filmler sadece �inli izleyicilerce be�enilmekle kalmad�, ayn� zamanda uluslararas� �d�ller de kazand�. Ancak, �in'deki y�z milyonlarca �ocu�un ihtiyac�yla k�yasland���nda, �izgi film talebi hep t�m�yle kar��lanmadan kald�. �in'de reform ve d��a a��lma politikas�n�n uygulanmas�yla ABD ve Japonya'dan �ok say�da �izgi film getirildi. Bunun bir sonucu olarak, 30 ya� civar�ndaki gen�lerin �o�u, yabanc� �izgi filmler e�li�inde b�y�d�.

Son y�llarda �in h�k�meti �izgi film sekt�r�ne b�y�k destek sa�lad�, bu �evredeki �ahsiyetler de aktif aray��a girdi.

Mutlu Koyun ve Gri Kurt'un yap�mc�s� Chen Yingjie, filmin ba�ar�s�n� ��yle de�erlendirdi. 

"Yeni tarzdaki �izgi film i�in sadece i�eri�indeki yarat�c�l�k de�il, pazarlamada da yenilik yap�lmal�, sadece k�kl� yenilikler yap�larak daha fazla say�da anaokulu �ocu�unun ilgisi �ekebilir. Mutlu Koyun ve Gri Kurt adl� �izgi film sinemalarda g�sterilmeye ba�lad���nda bir �e�it kalem tasarlad�k. Mutlu Koyun ve Gri Kurt resimlerinin yap��t�r�ld��� kalemler sadece �izgi filmi izleyen k�zlara veriliyor. Bunun yan� s�ra bine yak�n yan �r�n� geli�tirdik."

�izgi film i�in tasarlanan oyuncak ve yast�k gibi �r�nler de �ok ra�bet g�rd�.

Sinema �evresi, Mutlu Koyun ve Gri Kurt'un k�r aray��� yolundaki bir ba�ar�l� �rnek oldu�unu, TV'den kitaplara, oyuncaklardan filme kadar yarat�c�l���n �z�n�n basit, kolayca anla��lan �izgi filmle �ocuklar� duyguland�rd�ktan sonra ailelerde t�ketim iste�i uyand�rmak oldu�unu belirttiler. Bunun yan� s�ra devletin te�vik politikalar�n�n etkisiyle �in'deki �izgi film �retimi ge�en y�l 16'y� buldu, bu arada �izgi filmlerin kalitesi de durmadan y�kseldi, yap�m tekni�i Avrupa ve ABD'ye yeti�ti.

Bir grup uzman, �izgi filmin geli�mesi i�in ba�ar�l� pazarlama �al��mas�n� yapabilen ki�ilere ihtiya� duyuldu�unu dile getirdi. G�zlemciler, t�m vatanda�lara veya ailelere y�nelik �izgi film yapman�n �ok kritik bir nokta oldu�unu s�yledi. Filmin yap�mc�lar� ise, Mutlu Koyun'un Disneyland'daki karakterler gibi ayn� �ekilde �n kazanarak tan�nm�� bir marka haline gelebilece�ini vurgulad�.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040