Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Nujiang Nehri �zerinde e�siz bir kanyon

(GMT+08:00) 2009-02-27 20:39:23 cri
    Nujiang Nehri, �in'in g�neybat� kesiminden ge�en b�y�k bir nehirdir. Qinghai-Tibet Yaylas�'nda yer alan Tangula Da��'ndan kaynaklanan Nujiang Nehri, Tibet �zerk B�lgesi ve Yunnan eyaletinden ge�erek Myanmar'dan Hint Okyanusu'na d�k�l�r. �ince'de "k�zg�n nehir" anlam�na gelen Nujiang'�n ismi, y�ksek da�lar aras�ndan b�y�k g�mb�rt�yle akmas�ndan kaynaklan�r. �in'de Yolculuk program�m�z�n bu b�l�m�nde, Nujiang Nehri �zerindeki B�y�k Kanyon'a giderek, �e�itli etnik gruplar�n topluca ya�ad��� Yunnan eyaletinde yer alan bu b�lgenin e�siz do�as�n� ve y�re insanlar�n�n renkli �rf ve adetlerini birlikte tan�yal�m.

    Nujiang Nehri �zerindeki B�y�k Kanyon'un bulundu�u Nujiang �li'nde ya�ayan Lisular�n bir t�rk�s�n� dinlediniz. Bu b�lge, Lisular�n yan� s�ra Nu, Dulong, Han, Pumi, Li, Tibet ve Dai etnik gruplar�n�n da yurdudur. Chen Jun adl� yerli gen�, b�lgeyi ��yle tan�tt�:

    "Memleketimin insanlar� son derece d�r�st ve misafirperverdir. Buran�n manzaralar� ise tam anlam�yla do�an�n mucizesidir."

    E�er buray� g�rseydiniz, Chen'in ifadelerinin hi� de abart�l� olmad���n� anlard�n�z... Nujiang Nehri �zerindeki B�y�k Kanyon'da, do�an�n yaratt��� say�s�z mucizevi manzara yer al�r. "Ta� Ay" olarak an�lan manzara, bunlar�n ba��nda gelir. Buras� asl�nda yemye�il da�lar�n ortas�nda olu�mu� kocaman, s�� bir ma�arad�r. Dolunay� and�ran bu ma�ara, bulutlar�n �st�ne kadar ��kar. Bu �zg�n manzara, �kinci D�nya Sava�� s�ras�nda Amerikal� pilotlar taraf�ndan y�n belirlemede �nemli bir referans olarak kullan�lm��t�.

    Yaz ve sonbaharda son derede "k�zg�n" olan Nujiang Nehri, k���n ve ilkbaharda ise genellikle sakindir. Ancak bunun bir istisnas� var; o da "Kaplan�n atlad��� yer" olarak adland�r�lan darbo�azd�r. Nehir sular�n�n y�l boyunca hep b�y�k g�mb�rt�yle ak�p ge�ti�i bu darbo�az hakk�nda y�re insanlar� aras�nda ��yle bir efsane anlat�l�r: �ok eskiden bir prens varm��. Cad� taraf�ndan kaplana d�n��t�r�lm�� olan prens, sevgilisini �ok �zledi�i i�in b�y�k tehlikelere ra�men s�k s�k k�zg�n nehrin �zerinden atlayarak k�z�n yan�na gidermi�. Prensin bu sadakatinden duygulanan tanr�, prensi tekrar insana d�n��t�rm��. Prens ve sevgilisi de muratlar�na ermi�...

    Nujiang Nehri'nin iki yakas�nda dik u�urumlar yer ald��� i�in, eskiden iki yaka aras�ndaki ula��m asma k�pr�lerle sa�lan�rm��. Bug�n ise nehir �zerindeki teleferik, maceraperest turistlerin yo�un ilgisini �ekiyor.

    Bingzhongluo, Nujiang Nehri �zerindeki B�y�k Kanyon'un en g�zel manzaral� b�lgesi olarak biliniyor. Nehrin yukar� kesiminde yer alan Bingzhongluo'da, nehir ilk kez k�vr�l�yor. Rehberimiz Li Wanlin, yaz�n ve sonbaharda son derece k�zg�n, k���n ve ilkbaharda tertemiz ve sakin akan nehrin bu b�l�m� hakk�nda �u bilgileri verdi:

    "Buras�, Nujiang Nehri'nin k�vr�ld��� ilk yerdir. Bu b�y�k k�vr�m�n ucunda olu�an adac�kta bir k�y var. Sabah saatlerinde sis ve bulutlar aras�nda yer alan tarlalar ve k�y evleri, bir cenneti and�r�r."

    Bingzhongluo b�lgesinin kuzey ucunda, nehrin iki yakas�nda yer alan y�ksek ve dik kayal�klar, yakla��k 500 metre y�kseklikte ve 200 metre geni�likte kocaman bir "ta� kap�" olu�turur. Tibet'e ula�mak i�in �nemli bir ge�it olan bu b�lge, yerliler taraf�ndan "tanr�lar�n bile zor ge�ti�i ge�it" anlam�na gelen "Nayiqiang" ad�yla an�l�r.

    Y�l boyu karla kapl� y�ksek da�larla �evrili Bingzhongluo, d�zenli s�ralanan tarlalar� ve bacalar�ndan hafif duman t�ten ta� evleriyle pastoral bir tabloyu and�r�r. Buras�, g�nl�k s�k�nt�lardan kurtularak sakin do�an�n tad�n� ��karmak isteyenler i�in ideal bir tatil yeridir.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040