Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Kayak sporunun cenneti Jilin

(GMT+08:00) 2009-02-27 17:25:36 cri

    Sevgili dinleyiciler, �in'in kuzeydo�u kesiminde yer alan Jilin eyaleti, b�lgede k�� mevsiminin uzun s�rmesi ve kar ya����n�n yo�un olmas� nedeniyle, zengin k�� turizmi kaynaklar�na sahiptir. Buna, son y�llarda h�zla geli�en kar ve buz sporlar� da eklenince buras� k�� sporlar�n� sevenler i�in bir cennet haline geldi. �in'de Yolculuk program�m�z�n bu b�l�m�nde, ismini her ge�en g�n d�nyaya daha fazla duyuran Jilin'i tan�taca��z.

    Jilin'de ya�ayan �ocuklar�n lapa lapa ya�an kardan duydu�u b�y�k sevinci dile getiren bir t�rk� dinlediniz... T�rk�ye konu olan Jingyuetan Park�, �ocuklar�n kar e�lencelerinin �nemli merkezlerinden biridir. Eyaletin merkezi Changchun �ehrinde bulunan ve Asya'daki en b�y�k orman park� olan Jinyuetan Park�, k�sa s�re �nce uluslararas� buz ve kar festivaline ev sahipli�i yapt�. "2009 Changchun Uluslararas� Kar ve Buz Festivali" adl� etkinli�e 25 �lkeden yakla��k 20 bin sporcu ve turist kat�ld�.

"Kayak yapmay� �ok sevdim. H�z, beni heyecanland�rd�. Pistin iki yan�na yerle�tirilmi� buz heykeller de birer �aheser. Bu kar ve buz d�nyas�na bay�ld�m."

    �ok iyi �ince bilen Alice White adl� Amerikal� da, ikinci kez geldi�i Changchun hakk�ndaki izlenimlerini ��yle dile getirdi:

    "Changchun'daki kar ve buz heykellerini �ok sevdim. Jingyuetan Park� da harika. Buradaki g�ller ve da�lar�n manzaras� �ok g�zel. Ayr�ca Changchun, h�zla geli�en ve g�zelle�en bir kent."

    Bug�ne kadar 12 kez d�zenlenen Changchun Kar ve Buz Festivali, Chanchunlular�n �nemli bir bayram� haline geldi. Festivalle e�zamanl� olarak, 100 y�ll�k ge�mi�i olan Vasaloppet Kayak �enli�i'nin de d�zenlenmesi, festivale uluslararas� bir nitelik de kazand�rd�. Bu g�zel �ehir ve festival, isimlerini her ge�en g�n daha fazla duyuruyor...

    Jilin eyaleti s�n�rlar�nda yer alan Changbaishan Da��, k�� turizminin bir di�er cenneti. Burada kayak mevsimi, kas�m ay�ndan may�s ay� sonuna kadar s�r�yor. Asya'n�n en b�y�k do�al kayak merkezi olan Changbaishan Da�� Uluslararas� Do�al Kayak Merkezi, ge�en Ocak ay�nda ziyarete a��ld�. Merkezdeki be� pistten en uzunu, 7 kilometredir.

    Kar sporlar�n�n yan� s�ra Changbaishan Da��'nda renkli kar e�lenceleri de d�zenleniyor. K�� Karnaval�, da��n zirvesinde yer alan ve "Cennet g�l�" anlam�na gelen Tianchi G�l�'ne gezi, Jinjiang Kanyonu'nda ke�if gezisi ve kardan heykeller yar��mas�, bu e�lencelere birka� �rnek...

 

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040