Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Tibet'teki kaya resimleri

(GMT+08:00) 2009-02-27 14:57:01 cri

    Tibet'teki kaya resimleri, esas olarak 1980'li y�llar�n ortas�ndan 1990'l� y�llar�n ba�lar�na kadar olan d�nemde fark edildi. Kesin olmayan verilere g�re, Tibet �zerk B�lgesi'ne ba�l� 14 il�edeki 60'tan fazla yerde 5000'i a�k�n kaya resmi bulunuyor. Bu resimlerin �o�unlu�u, Tibet'in bat�, kuzey ve Yaluzangbu Nehri'nin orta ve yukar� kesimlerindeki yaylalarda yer al�yor.

    Tibet'in bat�s�ndaki kaya resimleri, esas olarak oyma y�ntemiyle, az miktardaki resim ise boyayla yap�lm��. Bu resimler Ritu il�esinde yo�un �ekilde bulunuyor. Bu b�lge, eskiden beri Tibet yaylas�n� Ke�mir, Orta Asya ve �in'in bat� b�lgesine ba�layan �nemli bir ge�ittir. Ritu'daki kaya resimlerinin i�erik ve tarzlar�ndaki �ok y�nl�l�k, burada �e�itli etnik gruplar�n ya�ad���n� g�steriyor. Tibet'in bat�s�ndaki kaya resimleri, yo�un yerel �zellikler ta��yan yayla resimleridir. B�y�k �apl� kurban t�renleri, ticaretle u�ra�an ve g�� eden kalabal�k gruplar, �rg�tl� avc�l�k veya �oban ya�am� gibi temalar, uzun bir s�re boyunca Tibet'in bat�s�nda �ok y�ksek bir refah seviyesi oldu�una i�aret ediyor.

    Tibet'in kuzeyindeki kaya resimlerinin en �nemli iki merkezi, Jialin Da�� ve Namucuo G�l� b�lgeleridir. B�lgedeki �obanlar taraf�ndan "kutsal resimler" olarak nitelendirilen Jialin Da��'ndaki resimler kaya �zerine oyulmu�tur. 50'den fazla b�y�k kaya �zerine oyulmu� hayvan ve insan fig�rleri ile a�a� ve i�aretler, avc�l�k, yabani yaklar�n evcille�tirilmesi, hayvanlar� otlatma gibi konular i�lemektedir.

    Namucuo G�l� b�lgesindeki kaya resimlerine ise, Budizm k�lt�r� hakimdir. Bundan da bu resimlerin, Jialin Da��'ndaki ve Tibet'in bat�s�ndaki kaya resimlerinden �ok sonra ortaya ��kt��� anla��l�yor. Bu b�lgedeki kaya resimleri aras�nda, Tibet'te nadir rastlanan f�r�a ve boya resimleri de bulunuyor. Namucuo G�l� b�lgesindeki kaya resimlerinin konu yelpazesi �ok geni�tir. Di�er kaya resimlerinde s�k s�k g�r�len avc�l�k, hayvanc�l�k, sava� tatbikat�, dans gibi konular�n yan� s�ra dini simge ve faaliyetlere de rastlan�r.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040