Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Porselenin memleketi: Jingdezhen kasabas�

(GMT+08:00) 2009-02-26 15:12:37 cri

   �in'in g�neyindeki Jiangxi eyaletinin Jingdezhen kasabas�, kaliteli porseleniyle �n salm��, t�m d�nyaca tan�nm��t�r. Jingdezhen kasabas�, Fuoshan, Hankou ve Zhuxianzhen kasabalar�yla (Jingdezhen, Fuoshan ve Hankou daha sonra kent oldu) birlikte �in'in d�rt �nl� kasabas� olarak adland�r�lm��t�r. Bu d�rt kasaba daha sonra, �in Devlet Konseyi taraf�ndan onaylanan ilk grup �nl� tarihi ve k�lt�rel kentler listesine al�nm��t�r. Poyang G�l� Ekolojik Ekonomi B�lgesi'nin �nemli bir par�as� olan Jingdezhen, do�al manzaralara sahip tarihi ve k�lt�rel bir kenttir. Ekonomisi h�zla geli�en Jingdezhen'de, ki�i ba�� ortalama �retim hacminin 2020 y�l�na kadar on bin ABD dolar�n� a�arak, modernle�menin ilk a�amas�n�n tamamlanmas� �ng�r�l�yor. Porselen yap�m�nda uzun ge�mi�e sahip olan Jingdezhen kentinin kaliteli ve zarif �r�nleri, yurtd���nda da �ok be�enilmektedir. Bundan dolay� kent, "porselen memleketi", olarak da adland�r�lmaktad�r. 2007 y�l�na kadar Jingdezhen kenti, �in'in "se�kin turistik kenti", "ulusal ekolojik bah�e kenti" gibi bir dizi unvana lay�k g�r�lm��t�r.

     26 Eyl�l 1985 y�l�nda yap�lan Jingdezhen 8. Halk Temsilciler Meclisi Toplant�s�'nda, k�fur a�ac� Jingdezhen'in sembol a�ac�; kamelya �i�e�i ise, Jingdezhen'in sembol �i�e�i olarak belirlenmi�tir.

    Bilindi�i gibi, �ngilizce "�in" anlam�na gelen "China", �zel isim de�il de cins isim olarak kullan�ld��� zaman "porselen" anlam�na geliyor. "China" ise, Jingdezhen kasabas�n�n eski ad� "Changnan"dan kaynaklan�yor. Jingdezhen'de �retilen porselenin d�nyadaki etkisi ve konumu, bu �rnekten de kolayca anla��labilir.

    Jingdezhen kasabas�ndaki porselen �retimi, g�n�m�zden bin y�l �ncesine dayan�yor. Jingdezhen porseleni, zarifli�i, zengin motifleri ve �zg�n tarz�yla t�m d�nyaya �n salm��t�r. "Qinghua", "Linlong", "Fengcai" ve "Seyou" Jingdezhen'de �retilen d�rt geleneksel porselen �e�idi olarak bilinmektedir. Kay�tlara g�re, eski �a�larda G�neydo�u Asya, Arap �lkeleri, Do�u Afrika ve Avrupa'da ya�ayanlar, �in porselenini, �zellikle Jingdezhen porselenini �ok be�eniyorlarm��. Milattan Sonra 1405 y�l�ndan sonra �nl� denizci Zheng He, G�neydo�u Asya ve Ortado�u �lkelerine yapt��� yedi seyahatte, yan�nda y�kl� miktarda porselen g�t�rm��, �in porseleninin yurtd���nda tan�nmas�n� sa�lam��t�r. B�ylece, Jingdezhen porseleniyle ilgili uluslararas� ticaretin de yolu a��lm��t�r. Zheng He'nin deniza��r� seyahatleri, �in'deki porselen sekt�r�, �zellikle de Jingdezhen kasabas�ndaki Qinghua adl� mavi-beyaz porselen t�r�n�n geli�mesinde itici rol oynam��t�r. Bu d�nemde yurtd���nda �in porselenine talep artm��t�r. Porselen konusunda uzmanla�m�� �nl� bir Japon arkeolog, G�neydo�u Asya ve Afrika'da bulunan eski �in porselenlerini inceledikten sonra yazd��� "Porselen Yolu" adl� kitapta, Deniz �pek Yolu'nu hem "Porselen Yolu", hem de eski Jingdezhen porseleninin uluslararas� ticaret yolu olarak nitelendirmi�tir.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040