Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Film piyasas�na �in ile ortak yap�ma yo�un ilgi

(GMT+08:00) 2009-02-26 14:40:04 cri

   59. Berlin Film Festivali'nin �d�l sonu�lar�, 15 �ubat'ta a��kland�. �in filmlerinin hep �ansl� oldu�u Berlin, son d�rt y�lda �in filmlerine ilk kez �d�l vermedi. Yar��ma b�l�m�ne aday g�sterilen tek �in filmi olan "Ebediyen B�y�lenmi�" (Forever Enthralled), �d�l kazanamad�.

     Ancak, Berlin Film Festivali'nde, uluslararas� film yap�m �evresinin �in ile i�birli�i yaparak film �ekmeye g�sterdi�i yo�un ilgi, uluslararas� film yap�m piyasas�n�n finans krizinin etkisi alt�nda bulunmas�na ra�men, �in filmleri i�in yeni bir geli�me perspektifi ta��d���n� ortaya koydu. Orta ve k���k yat�r�ml� filmlerin de finans krizinin sinema pazar�nda getirdi�i de�i�iklikler nedeniyle daha �ok f�rsat kazanmas� bekleniyor.

   Bu y�l yap�lan Berlin Film Festivali'nde i�birli�iyle �ekilen filmler y�ld�z oldu. Ana yar��ma b�l�m�ne kat�lan 19 filmden 6's�, i�birli�i ile �ekilen filmlerdi. En iyi film "Alt�n Ay�" �d�l�'n� kazanan "La teta asustada" (The Milk of Sorrow), bu 6 filmden biri.

     �in sinemas�, ortak film �ekimi konusunda �ok kazan�l� ��kt�. Berlin Film Festivali'nden gelen habere g�re, Almanya'daki Action Concept �irketi, �in'deki iki �irketle birer ortak film �ekim anla�mas� imzalad�. Biri korku filmi "Denizd��� Misyon", di�eri ise aksiyon filmi "G�ne�in Y�re�i" olan ve 3-5 milyon avroluk yat�r�m �eken bu iki projenin 2009 y�l� sonundan �nce ba�lamas� bekleniyor. �in ve �talya da Berlin Film Festivali'nde i�birli�iyle film �ekmeyi kararla�t�rd�, iki �lke aras�ndaki ilk ortak filmin �ekimi k�sa s�re i�inde ba�layacak.

    �in Sinema Grubu Ba�kan� Han Sanping, son birka� aydan beri, Avrupa ve ABD'deki baz� b�y�k film yap�m �irketlerinin pe�pe�e i�birli�i sinyali verdi�ini, tekliflerin finans krizi �ncesine g�re artt���n� kaydetti.

    "Daha �nce, i�birli�i ile film �ekimine kar�� isteksiz davran�l�rd�. ��nk� i�birli�i bir taraftan film yap�m�n�n maliyetini d���r�r, ama di�er taraftan da i�birli�i yapan taraflar aras�ndaki temas maliyeti y�kseltir. Ancak finans krizi kar��s�nda film �irketleri, maliyet payla��m�yla riskleri azaltma niyeti g�sterdi." Berlin Film Festivali'ne kat�lan bir �in sinema �al��an�, taraflar�n b�t�n kaynaklar�n� yeterince de�erlendirip, maliyeti azami derecede d���rebildi�i i�in, i�birli�i yap�p film �ekmenin uluslararas� sinema �evresinde bir e�ilim haline geldi�ini belirtti. Bu �inli sinema �al��an�, �in'in iki �zelli�e sahip oldu�una i�aret ederek, �in sinema pazar�ndaki gi�e gelirinin 2008 y�l�nda 4.28 milyar yuan� bularak, d�nyan�n ilk on s�ras�na girdi�ini ve bu y�nde hala dev y�kseli� imkan� bulundu�unu; ayr�ca �in filmlerinin nispeten d���k maliyet ve daha istikrarl� kar anlam�na geldi�ini s�yledi.

    �� d�nyas�ndaki �ahsiyetlere g�re, �in filmleri i�in, finans krizinin en b�y�k etkisi, yurt d���ndaki sat��. Ancak e�er yurt i�i piyasada filmlerin maliyeti geri al�nabilirse, yurt d���ndaki gelir net kar olarak g�r�lebilir, finans krizinin olumsuz etkisi de en d���k dereceye indirilebilir. �u an yurt i�indeki film piyasas�n�n h�zla geli�mesi, bu s�reci h�zland�r�yor.

    Shanghai Uluslararas� Film Festivali'nin sorumlusu Tang Lijun, ortak film �ekiminin kapsaml� �ekilde geli�en olumlu bir d�ng� a�amas�na girdi�ine i�aret etti. �u an finans krizinin etkisiyle, dev yat�r�mla film �ekiminin uygun olmad���n�, orta ve d���k maliyetli yap�tlar�n daha geni� olanaklara sahip oldu�una i�aret eden Tang, yat�r�m� b�y�k say�lmayacak ama ger�ek ya�am� yans�tan filmlerin gelecekteki ortak yap�m piyasas�n�n ana e�ilimi haline gelmesi gerekti�ini s�yledi

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040