Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Engin Uluda�: " �in'e gelmeden �nce b�yle bir co�rafya gelece�imi tahmin etmiyordum."

(GMT+08:00) 2009-02-26 14:33:37 cri

Sevgili dinleyiciler, Say�n Engin Uluda�'la sohbetimizin ikinci b�l�m�yle sizlerleyiz.

CRI- Uzakdo�u'da ya�amak, hele hele �in gibi, �ok eski bir k�lt�re sahip olan bir �lkede ya�amak, ayn� zamanda da geli�mekte olan, d�nyaya �ok fazla a��lan ve belki de �ok ileride ya�ayan bir toplum i�inde olmak sana neler katt�? Neler ��retti?

E.U.- A��k�as� �in'e gelmeden �nce b�yle bir co�rafya gelece�imi tahmin etmiyordum. �in, beni biraz olsun �a��rtt�. Ne kadar Beijing'e bakt���m�zda, yar�s�n�n fakir oldu�unu d���nsek bile, ger�i biz o yerlerini tam g�rm�yoruz ama, di�er yar�s� da geli�mi� durumda Beijing'in. �in'i tan�mak a��k�as� bana, �ok b�y�k bir avantaj oldu, b�yle bir co�rafyay� tan�mak. Gelmeden �nce hi� bu kadar geli�mi� olaca��n� tahmin etmiyordum. �zellikle Beijing'de �ok b�yle art�k yollar�n geni�li�i olsun, belli �eylerin oturmu� olmas�, beni �a��rtt� a��k�as�. �in, zaten �uan baya bir geli�mi� durumda. Yava� yava� da geli�meye devam ediyor. Burada olmak bana b�y�k �eyler katt� a��k�as�. Buray� tan�d�m. �in ad�na �o�u �eyi Beijing'de g�rebiliyoruz. Onlar bana �ok �eyler katt�. Bir de burada yabanc� say�s�n�n da �ok olmas�, her �lkeden insanla tan��ma f�rsat�m oldu. A��k�as� kendimde baya yani, �ok �eyler katt���n� d���n�yorum yani, Bejing'in.

CRI- Beijing d���nda Shanghai g�rd���n� s�yledin. Hongkong'u g�rd�n san�yorum. Ba�ka neleri g�rd�n? �in'i tan�mak ad�na neler yap�yorsun?

E.U.- �in'i tan�mak ad�na, buralarda tabii bizim ara tatillerimiz mesela, bir k�� tatili olsun, T�rkiye'ye g�re �ok uzun. Diyelim, iki aya yak�n bir k�� tatilimiz var. Biz, genelde k�� tatilinde T�rkiye'ye d�nm�yoruz. Bu zamanlar�m�z� genelde ba�ka �ehirleri gezerek de�erlendirmeyi d���n�yoruz. Ben, bunlar�n haricinde Tianjing'e gittim.Tianjing'de, orada da, �nceden Frans�z s�m�rgesi alt�nda kalm�� bir �ehir. Onlar�n i�gal etti�i bir �ehir. Mesela, orada Frans�z yap�lar�, mimarileri var. Bunun haricinde, Xian'a gittim. Xi'an, �ok b�y�ledi beni a��k�as�. Oradaki toprak askerlerin olmas�, �ok g�zel bir �eydi. Eski bir imparatorlar� var �inlilerin, Qin Shi Hua Huang denen ki�i. Oray� ba�kent olarak kullanm��lar eskiden. Ger�ekten Xian'a girdi�inizde, o �in'in, tarihsel dokusunu, her �eyle g�rebiliyorsunuz Xian'da. Xian, beni �ok etkiledi tarih olarak. Bunun haricinde Guangzhou. Hongkong, zaten �o�u Avrupa �ehirlerinden g�zel bir �ehir art�k yani. D�nyaya da ispatlam�� kendisini Guangzhou'ya gittim, Shenzhen'e gittim. Shenzhen'da �ok g�zel bir �ehir. Oras�, Hongkong'a alternatif olarak kurulan bir �ehir asl�nda. Genelde i�te tatillerimizde di�er �ehirleri gezerek ge�irmeye �al���yoruz. �in'in �ok g�zel �ehirleri oldu�unu d���n�yorum.

CRI- �in'i tan�mak ad�na neler yap�yorsun?

E.U.- A��k�as� ben �in'i, tan�mak ad�na sokaktaki insan diye tabir edece�imiz, normal vatanda�larla konu�maya �ok �al���yorum. Bu mesela, bir marketteki insan olsun veya sokakta bir �ey satan normal bir �inliyle olsun, onlarla genelde muhabbete girmeye �al���yorum mesela. Onlar�n dilinden �in'i, anlamaya �al���yorum. Onlar da ger�ekten �ok do�al olarak, �ok objektif olarak anlat�yorlar. Mesela, eskiden nas�l oldu�unu, �imdiki durumun onlar� g�z�nde nas�l oldu�unu, onlara sorarak ��reniyorum. �in'i tan�mak ad�na, onlarla i�li d��l� olmaya �al���yorum. Mesela, taksiye bile bindi�im zaman, hemen b�yle onlarla konu�uyoruz, muhabbet ediyoruz. Onlar�n dilinden �in'i, tan�maya �al���yorum. Onun haricinde �in'in, mesela geleneksel olan, i�te bu Chunjie dedikleri, bahar bayram�nda ne yapt�klar�n�, nas�l geldi�ini. �ok say�da �inlilerin bayram� var. ��te bayramlar�n� ��renmeye �al���yorum. Onun haricinde �in'in tarihini, ��rencilerle konu�arak, �in'in ge�mi� tarihini anlamaya �al���yorum. �in'i tan�mak i�in a��k�as�, �inlilerle bol bol onlarla sohbet ederek �in'i tan�maya �al���yorum.

CRI- Hepimizden daha �ok �ansl�s�n�z. �ince, konu�uyorsunuz. �ok yak�nda da Chunjie bayram� var. Peki, bu bayram, �inliler i�in ne ifade ediyor?

E.U.- Chunjiye Bayram�, �inliler i�in, yeni y�la girme bayramlar�. Bildi�iniz gibi, bunlar�n on iki hayvanl� takvimleri var i�te, on iki hayvan, on iki y�l olarak hayvan takvimini kullan�yorlar. Asl�nda 1 Ocak dedi�imiz tarih, onlar i�in yeni y�l de�il. Onlar�n yeni y�l� �imdi ba�l�yor. �imdi soka�a ��kt���n�z zaman, �u zamanlarda, herkes size yeni y�l�n�z kutlu olsun diyebilir. �lk geldi�imiz zaman diyorduk yani, ne yeni y�l� falan diye. Ge�mi�ti falan. Herkes bize yeni y�l�n�z kutlu olsun diyordu, �ince. Biz de biraz �a��rm��t�k. Bu bahar bayram�, Chunjie dedi�imiz bayram, �inliler i�in �ok b�y�k bir anlam ifade ediyor. Herkes mesela, hani bizdeki ramazan ve kurban bayramlar�nda oldu�u gibi herkes, memleketlerine geri d�n�yor. Bakt���n�z zaman mesela, genelde Beijing'de ya�ayanlar, genelde Beijingli de�il. Hep d��ar�dan gelmi� insanlar oldu�u i�in, Beijing'de mesela, Chunjie zaman� kimseyi g�remiyorsunuz. �ok az insan oluyor. Herkes ��nk� memleketine d�nm�� oluyor.

Sevgili dinleyiciler, Say�n Engin Uluda�'la sohbetimizin ���nc� b�l�m�n� haftaya, ayn� g�n dinleyebilirsiniz.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040