Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

G�l i�adamlar�n� yat�r�ma davet etti

(GMT+08:00) 2009-02-26 09:23:08 cri

    T�rkiye Cumhurba�kan� Abdullah G�l, "Afrika'n�n problemi insanl���n problemidir" dedi ve T�rkiye'nin Birle�mi� Milletler G�venlik Konseyi'nde daima Afrika'n�n sesi olaca��n� s�yledi.

    T�rkiye-Kenya i�adamlar� toplant�s� Kenya'n�n ba�kenti Nairobi'de yap�ld�.

    Cumhurba�kan� Abdullah G�l, temaslar� �er�evesinde Kenya Ba�bakan� Raila Odinga'y� kabul etti.

    G�r��menin ard�ndan T�rkiye-Kenya i� forumu G�l ve Odinga ba�kanl���nda topland�.

    Ge�en y�l Kenya'da ya�anan siyasi krizin sona erdi�ini ve istikrar�n sa�land���n� ifade eden G�l, i�adamlar�n� kar��l�kl� yat�r�ma davet etti.

    Cumhurba�kan� G�l, "Afrika'n�n problemleri, insanl���n problemidir. T�m �lkelerin Afrika'ya destek vermesi gerekmektedir. T�rkiye, buna �nc�l�k etmektedir" dedi.

    G�l,T�rkiye'nin g�da g�venli�i konusunda Kenya i�in 1 milyon dolar katk�da bulundu�unu ve bunun devam edece�ini belirtti.

    Kenya Ba�bakan� Odinga da Kenya'da yat�r�m yapacak T�rk i�adamlar�na ba�ta vize olmak �zere her t�r kolayl���n sa�lanaca�� taahh�d�nde bulundu.

    G�l ve Odinga i� forumunun ard�ndan bas�n a��klamas� yapt�.

    Cumhurba�kan� G�l, "Biz Kenya'y� Afrika'n�n bu b�lgesinde kilit �lke olarak g�r�yoruz" dedi ve 245 milyon dolar olan ticaret hacminin yak�n bir gelecekte �ok daha yukar�lara ��kar�labilece�ini kaydetti.

    Odinga da T�rk i�adamlar�n� acilen turizm, otel yap�m�, in�aat malzemeleri �retimi, yol, enerji, su, baraj ve tekstil konular�nda yat�r�ma beklediklerini ifade etti.

    Cumhurba�kan� Abdullah G�l, Kenya'da T�rk�e e�itim verecek olan I��k Koleji'nin a��l���n� da yapt�.

    Cumhurba�kan� Abdullah G�l, Kenya'daki temaslar�n�n ard�ndan Tanzanya'ya ge�ti

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040