Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Zay�f bayanlar�n yakalanmas� kolay olan 6 hastal�k

(GMT+08:00) 2009-02-25 17:02:06 cri
    Bilindi�i gibi �i�manl�k insan sa�l���n� olumsuz etkiliyor, ancak zay�fl���n da sa�l��a zararl� oldu�unu biliyor musunuz?

1. Kans�zl�k

    Zay�f olan insanlarda genellikle dengesiz beslenme, demir, folik asit, B12 vitamini gibi kan yap�c� maddelerin yetersiz olmas� gibi sorunlar g�r�l�yor. �ay i�menin bir�ok yarar� var, ancak doktorlar, a��r� �ay i�menin ve �zellikle fazla koyu �ay i�menin v�cutta demir kayb�na yol a�abilece�ini ve bunun da kans�zl��a neden oldu�unu s�yledi.

2. Onikiparmak ba��rsa��n�n t�kan�kl���

    Zay�f olan insanlarda kar�nda ya��n az olmas�, i� organlar�n sarkmas�na ve onikiparmak ba��rsa��n�n ezilmesine neden oluyor. Bu durumda yemekler daha zor hazmedilir ve insanlarda kar�n �i�kinli�inin yan� s�ra a�r� gibi rahats�zl�klar ya�an�r, hatta kimi insanlarda yemekten sonra kusma g�r�l�r.

3. Haf�zan�n gerilemesi

    Zay�f olan insanlar genellikle az ya� al�r ve v�cutlar� i�indeki ya� stoku da azd�r. Besin yetersizli�i de beyin h�crelerini zarara u�rat�r ve haf�zay� do�rudan olumsuz etkiler.

    �in t�bb�na g�re, zay�f olanlarda daha �ok hararet bulunuyor. Bu insanlarda zaman zaman a��z kurulu�u, a��zda ac�ms� bir tat hissetme, g�zde kan toplanmas�, ba� d�nmesi, kolay sinirlenme gibi rahats�zl�klar g�r�l�r. Fazla miktarda yenen ac�l� biber de bu gibi rahats�zl�klar� t�rmand�rman�n yan� s�ra kanama, alerji ve iltihaba yol a�ar.

4. Mide sarkmas�

    B�nyesi zay�f olan insanlar�n i� kar�n duvar�n�n gev�ek, kar�n kaslar�n�n zay�f olmas�, mide sarkmas�na neden olur.

5. Safra kesesinde ta� olu�mas�

    Zay�f olanlar genellikle yetersiz kalori al�r ve bu da v�cut i�indeki ya��n h�zla t�ketilmesi ve kolesterol�n safra kesesindeki oran�n�n artmas�na neden olur. Bu durumun uzun s�re devam etmesi de safra kesesinde ta� olu�mas�na yol a�ar.

6. Kemik erimesi

    Zay�f olan bayanlar�n v�cutlar�nda daha az di�i hormon bulunuyor ve bu da kemik ermesi ile k�r�k ya�anmas�na neden olur.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040