Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Tesad�fen spor hayat�na ba�layan trambolin �ampiyonu He Wenna

(GMT+08:00) 2009-02-25 10:56:06 cri
    Beijing Olimpiyat Oyunlar�'n�n trambolin finali 18 A�ustos 2008 tarihinde �in Ulusal Stadyumu'nda yap�ld�. Finalde �inli sporcu He Wenna sahneye ��kan son sporcu olmas�na ra�men m�kemmel performans�yla en y�ksek puan olan 37.80 puan� alarak alt�n madalya kazand�.

    G�zel k�z He Wenna yar��madan sonra verdi�i deme�te �unlar� s�yledi: "Yar��man�n ba�lad��� ilk anlarda �ok heyecanl�yd�m. Haz�rlanma hareketlerini bitirdikten az sonra antren�r�m�n sesini duydum; s�ran�n bana geldi�ini s�yl�yordu.. Bana bu kadar �abuk s�ra gelece�ini sanmam��t�m. Ama hemen, heyecan�n hi� yarar� olmad���n� d���nd�m. Heyecanl� olsam da sahneye ��kmal�yd�m. Bu kadar b�y�k kat�l�ml� bir uluslararas� yar��maya kat�lanlar aras�nda, ben hen�z yeni bir sporcu say�l�r�m. Dolay�s�yla yapmam gereken tek �ey, sadece kendimi yenmekti."

    He Wenna spor hayat�na bir tesad�f sonucunda ba�lad�. �in'in Fujian eyaletinin Longyan kentindeki spor okulunun antren�r� Cao Jiahong o zamanlar hen�z kre�e giden He Wenna'y� tesad�fen g�rd�. He'nin v�cut yap�s�n�n spora uygun oldu�unu fark eden antren�r, �ocu�un spor okuluna ba�lamas� i�in evine gidip anne-babas�n�n fikrini sormas�n� istedi. He �ocukken yemek yemeyi pek sevmedi�i i�in anne-babas� onun sa�l���ndan endi�eleniyordu. Antren�r�n He'nin spor okuluna ba�lamas�n� �nerdi�ini ��renen anne-babas�, bunun en az�ndan He'nin sa�l��� i�in yararl� olaca��n� d���nerek �neriyi hemen kabul etti. B�ylece He spor hayat�na ba�lad�.

    Spor okuluna giren He ilk zamanlarda jimnastik antrenmanlar� yap�yordu. Ancak jimnastik sporuna �al��an sporcular�n say�s� �oktu. He, ba�ar� kazanmak i�in 1998 y�l�nda jimnastikten trambolin sporuna ge�ti. Tramboline ba�lad��� ilk zamanlarda bu sporu �ok e�lenceli buluyordu ve "Bu sporu yapmakla kilo verilebilir" diye �aka yap�yordu. Ancak bir s�re sonra ilk zamanlardaki ilgisinin yerine s�k�c� ve �etin antrenmanlar ge�ti ve antrenman�n zorluk derecesi de s�rekli artt�. Buna ra�men bu spordan kolayca vazge�meyen He, kendi �abalar�yla 2002 y�l�nda Trambolin Milli Tak�m�'na se�ildi. Tak�m antren�r�n�n yard�m�yla He'nin seviyesi daha h�zl� �ekilde y�kseldi. Son y�llarda ulusal yar��malarda ba�ar�lar kazanan He uluslararas� yar��malarda da g�zel performanslar sergiledi.

    Beijing Olimpiyat Oyunlar�'n�n trambolin yar��mas�nda �ampiyon olan He, yar��madan sonra d�zenlenen bas�n toplant�s�nda spor hayat�na ba�lad�ktan bu yana ge�en 10 y�l� a�k�n s�reyi hat�rlatarak �unlar� s�yledi:

    "En zor d�nem olan spora ba�lad���m ilk zamanlar, ger�ekten �ok zordu. Bug�ne kadar devam edebilmem, sadece kendi g�c�m de�il antren�r�m dahil bir�ok ki�inin yard�m� sayesindedir."

    He, �n�m�zdeki d�nemde D�nya Trambolin �ampiyonas�'nda birinci olmay� hedefliyor.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040