Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Y�ksek seviyeli basketbolcular �in'e ak�n etti

(GMT+08:00) 2009-02-25 10:38:14 cri

   

    2008-2009 sezonu �in Profesyonel Basketbol Ligi, ge�mi�te e�i g�r�lmedik derecede yo�un bir ilgi �ekiyor. Hemen hemen b�t�n ma�lara gelen izleyici say�s� ge�en sezona g�re daha fazla oldu. Amerikan Basketbol Profesyonel Ligi'nde (NBA) basketbol oynam�� olan �ok say�da sporcunun �in'e gelmesinin ma�lar� daha se�kin bir hale getirmesi, izleyici art���n�n nedeni oldu.

    Son y�llarda �in Profesyonel Basketbol Ligi'nin hareketlenmesi ve Yao Ming, Yi Jianlian gibi y�ksek seviyeli �inli basketbolcular�n uluslararas� basketbol arenas�nda se�kin performanslar sergiemesiyle birlikte, �in Profesyonel Basketbol Ligi'nin cazibesi eskisine g�re b�y�k �l��de artt�. Bununla birlikte, �ok say�da y�ksek seviyeli yabanc� basketbolcu �in'e geldi. Bug�nlerde, Smush Parker, Bonzi Wells, Kirk Snyder gibi isimler, �imdi �inli basketbol sevenler i�in uzak de�il. �inli basketbolcular i�in, eski NBA y�ld�zlar�yla ayn� sahada m�cadele etmek de art�k bir r�ya de�il.

    �in Profesyonel Basketbol Ligi'nde bu sezonun en �nl� yabanc� basketbolcusu ��phesiz Bonzi Wells. Wells, Houston Rockets tak�m�ndan arkada�� olan �inli oyuncu Yao Ming'in �nerisiyle �in'e gelip burada basketbol oynamaya karar verdi. Shanxi tak�m�n�n formas�n� giydi�i ilk d�rt ma�ta en az 41 say� yapt�. Buna kar��n, genel g�c� zay�f olan Shanxi tak�m�n�n derecesi yine iyi de�il. Wells, �nde gelen basketbolcu olarak kendisinin de bundan sorumlu oldu�unu belirterek ��yle konu�tu:

    "Bence daha iyisini yapmam laz�m. Arkada�lar�ma top verirken daha h�zl� olmal�y�m, b�ylece en elveri�li anda verdi�im topu alabilirler, tak�m�n ma�� kazanmas�na yard�m sa�lamam gerekiyor. Bu benim g�revimdir. Daha fazla �aba harcayaca��m."

    Eski tak�m arkada�� Wells gibi, g�n�m�zde Zhejiang tak�m�nda basketbol oynayan Kirk Snyder de �ok �al��kan ve sorumlu bir sporcu. T�m �in Profesyonel Basketbol Ligi'nde en iyi forvet haline gelen Snyder asl�nda �in topraklar�na hayal k�r�kl��� i�inde ayak bast�. ��nk� t�m yaz boyunca ABD Profesyonel Basketbol Ligi'nde faaliyet g�stermeye devam etmek i�in �aba harcam��t�. Snyder �unlar� s�yledi:

    "Biliyorsunuz ki, ABD Profesyonel Basketbol Ligi'nin yeni sezonu i�in haz�rl�k yap�yordum. B�t�n yaz bunun i�in �aba harcad�m. ABD Profesyonel Basketbol Ligi'ndan ayr�larak, yeni bir f�rsat kazand�m. Bu y�zden �in'e geldikten sonra, �in Profesyonel Basketbol Ligi'nin modeline g�re basketbol oynuyorum."

    G��l�, iri ve uzun boylu olan Donell Harvey, �niversiteden mezun olduktan sonra ABD Profesyonel Basketbol Ligi'nde m�cadele ederek ard arda Dallas Mavericks, Denver Nuggets ve Phoenix Suns tak�mlar�nda oynam��t�, ancak hi� �nde gelen konumda olamam��t�. Bug�nlerde �in'e gelen Harvey, bu sezon �inli milli tak�m oyuncusu Hu Xuefeng'le birlikte Jiangsu tak�m�n� ilk d�rde ��kard�. �imdi Harvey, Jiangsulu basketbol sevenlerinin g�z�ndeki birinci y�ld�z oldu. Ancak al�akg�n�ll� olan Harvey �vg�lerini, tak�m arkada�lar�na ay�rd�

    "Bazen, �ok iyi oynuyorduk, bazen k�t� oynuyorduk. Bence, yaln�z yapabildi�im �eyleri yapt�m, �nder de�ilim. Hu Xuefeng ve Zhang Cheng tak�m�m�z�n ger�ek �nderleridir."

    Ad� ge�en �� isim d���nda, daha �ok yabanc� basketbolcu �in Basketbol Profesyonel Ligin'de kendisini kan�tlad�. �rne�in, Beijing tak�m�ndki Dante Jones, Los Angeles tak�m�n�n eski y�ld�z� Smush Parker gibi...

    �ok say�da yabanc� basketbolcunun �in'e ak�n etmesi, �inli basketbolcular� daha b�y�k bask�yla kar�� kar��ya b�rakman�n yan� s�ra, onlara y�ksek seviyeli basketbolcularla m�cadele f�rsatlar� kazand�rd�. �inli basketbolcular�n yabanc� arkada�lar�ndan teknik d���nda profesyonel ahlak da ��renip y�kselmesi daha �nemli. Bu da �in basketbolunun uzun vadeli geli�me yolu i�in yararl�.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040