Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Kobe Bryant ve Shaquille O'Neal MVP �d�l�'ne birlikte sahip oldu

(GMT+08:00) 2009-02-24 14:06:43 cri
    ABD Profesyonel Ba�ketbol Ligi Ba�kan� David Stern 15 �ubat ak�am� Kobe Bryant ve Shaquille O'Neal'�n 58. All-Star Ma�lar�'n�n MVP �d�l�'ne beraber sahip oldu�unu a��klad�ktan sonra, eskiden "OK Olu�umu" olarak adland�r�lan Kobe ve O'Neal'i kucaklayarak ikisinin profesyonel ya�amdaki ���nc� MVP �d�l�n� birlikte kald�rd�.

    Bu y�zy�l�n ba�lar�nda Los Angeles Laker tak�m�n�n eski g��l� olu�umu---gen� Kobe ve profesyonel ya�am�n zirvesinde olan O'Neal birlikte �st �ste �� sene �ampiyon olarak "Laker Hanedan�"n� kurmu�tu.

    Ancak Kobe'nin g�c�n�n g�nden g�ne artmas�yla birlikte, Kobe O'Neal'�n yerine ge�erek Los Angeles Laker tak�m�n�n bir numaral� y�ld�z� haline geldi. Bu y�zden Kobe ve O'Neal aras�ndaki �e�itli �eli�meler s�rekli olarak t�rman�yordu. 2004'te O'Neal Los Angeles'ten �lkenin g�neybat�s�ndaki Miami'ye ge�ti. B�ylece "Laker Hanedan�" da��ld�.

    Belki, zaman en iyi ila�t�r. Aradan be� sene ge�ti, 30 ya��ndaki Kobe'nin ad�m ad�m olgunla�mas� ve 37 ya��ndaki O'Neal'�n �st�nl���n�n azalmas�yla birlikte, iki oyuncu aras�ndaki ili�ki yava� yava� yumu�ayarak normalle�iyor.

    Bu All-Star Ma�lar�'nda be� y�l sonra Kobe ve O'Neal ilk defa ayn� tak�mda basketbol oynad�. �ki basketbolcu el ele vererek ge�mi�teki parlakl��� yeniden canland�rd� ve 44 puanla bat� kesimi tak�m�na �ampiyonluk kazand�rd�.

    "Ge�mi�e d�nd���m� hissettim, eski zamanlar� �zl�yorum." �eklinde konu�an O'Neal s�zlerine ��yle devam etti: "Ma�ta bana pas verdi�i i�in Kobe'ye te�ekk�r ediyorum." Kobe'nin g�n�m�zde en se�kin basketbolcu oldu�unu belirten O'Neal, Kobe'yle birlikte NBA tarihinde �� kez MVP �d�l� sahibi olmas�n�n "b�y�k bir efsane" oldu�unu ifade etti.

    Kobe, bat� kesimi tak�m�n�n antren�r� ile kendisi ve O'Neal'a �nderlik ederek �st �ste �� �ampiyonlu�a imza atan Los Angeles Laker tak�m�n�n ko�u Phil Jackson'un kendileri i�in taktik i�birli�i tasarlad���n� kaydederek, ge�mi�teki oldu�u gibi ma�tan zevk ald���na i�aret etti.

    "OK Olu�umu"nun da��t�lmas�n�n nedenini �ok iyi bilen Phil Jackson, ge�mi�teki iki g��l� basketbolcusunu de�erlendirirken ��yle dedi: "Bence bu, hayatta �nemli derslerden biridir. Bu, insanlar�n birbirlerine yard�m etmesinin, hayat boyunca uyumlu ve birarada ya�ama ko�ullar�n� araman�n anahtar�d�r."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040