Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�in bayan buz hokeyi tak�m� "ilk tarihsel zafer"e ula�t�

(GMT+08:00) 2009-02-24 14:07:33 cri
    �in bayan buz hokeyi tak�m�, 18 �ubat'ta Slovakya'y� 5-3 yenerek �niversiteler Aras� K�� Oyunlar�'nda "ilk tarihsel zafer"ine ula�t�. Bayan buz hokeyi �niversiteler Aras� K�� Oyunlar�'nda ilk defa resmi yar��ma haline geldi. �in ile Slovakya tak�mlar� aras�nda yap�lan ma��n, oyunlar�n ilk ma� oldu�u bildirildi.

    �in bayan buz hokeyi tak�m�n�n 1982 do�umlu iki oyuncusu olan Sun Rui ve Jin Fengling, be� gol att�. �lk sette 1-0 �ne ge�en �in, ikinci setin ba�lar�nda bir gol daha att�, ancak Slovakya hemen kar��l�k vererek bir gol kaydetti. �in'in, skoru 3-1 olarak de�i�tirmesinden sonra Slovakyal�lar �st �ste iki gole daha imza atarak skoru beraberli�e getirdi. Son sette �inli k�zlar daha g��l� bir �ekilde m�cadele ederek ard arda iki gol att� ve galibiyeti kazand�.

    �in bayan buz hokeyi tak�m�n�n Kanadal� teknik direkt�r� Paul ma�tan sonra ��yle konu�tu: "Bu ma�ta biraz zor oynad�k. Belki oyuncular�m�z rakiplere yeterince �nem vermedi. �kinci setin ard�ndan, sporcular�m�z�n, teknik direkt�r�n taktiklerini yerine getirerek kesinlikle faul yapmamas�n� talep ettim."

    24. �niversiteler Aras� K�� Oyunlar�'n�n bayan buz hokeyi yar��malar�na �in, Slovakya, Kanada, Finlandiya, Japonya ve �ngiltere'den toplam 6 tak�m kat�l�yor. Final 27 �ubat'ta yap�lacak.

    Oyunlara kat�lan �in bayan buz hokeyi tak�m� milli tak�m temelinde olu�turuldu ve �yelerin �o�u Harbin Spor Enstit�s�'nden geliyor. �inli k�zlar, ge�en sene Vancouver K�� Olimpiyat Oyunlar�'na kat�lma hakk�n� elde ettikten sonra, 24. �niversiteler Aras� K�� Oyunlar�'n� iyi bir m�cadele f�rsat� olarak g�rd�. A��l�� ma��nda kar�� kar��ya geldi�i Slovakya, 2010 Vancouver K�� Oyunlar�'ndaki rakiplerinden biri olacak.

    �in Buz Hokeyi Federasyonu Ba�kan� Yard�mc�s� Li Danping �unlar� s�yledi:

    "Harbin �niversiteler Aras� K�� Oyunlar�'n�n bayan buz hokeyi yar��malar�, �inli k�zlara �ok iyi bir e�itim imkan� sa�lad�. �in bayan buz hokeyi tak�m� ilk defa D�nya �niversiteler Aras� K�� Oyunlar�'na kat�ld�. �nde gelen kadroyla yar��malara kat�lmak, deneyim biriktirmeyi ama�l�yor."

    �in bayan buz hokeyi tak�m� 1998'de Nagano K�� Olimpiyat Oyunlar�'nda d�rd�nc� ve 2002 Salt Lake K�� Olimpiyat Oyunlar�'nda yedinci s�rada yer alm��t�. �in bayan buz hokeyi tak�m� Kas�m 2008'de yap�lan 2010 K�� Olimpiyat Oyunlar�'n�n bayan buz hokeyi eleme yar��malar�nda �� galibiyetle Vancouver K�� Olimpiyat Oyunlar�'na kat�l�m hakk�n� ba�ar�yla kazand�.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040