Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�elik'ten i�sizlere meslek kursu �a�r�s�

(GMT+08:00) 2009-02-24 12:12:24 cri
    T�rkiye �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakan� Faruk �elik, k�resel krize kar�� h�k�metin �nlemler ald���n� belirterek, i�i olmayana, i�ini kaybedene ve i�verene destek verdiklerini s�yledi.

    Bursa'n�n G�rsu ve Gemlik il�elerinde i�sizlerin meslek edindirme kursu i�in ��-Kur'a ba�vurmalar�n� isteyen �elik, ��yle konu�tu:

    "Kursa gitti�in s�rece bir taraftan mesle�i ��reneceksin bir taraftan sana her ay 330 lira maa� verece�iz. Hem meslek ��reneceksin hem 330 lira alacaks�n, i�size bu imkan� getirdik. ��ini kaybedene i�sizlik �dene�i devam ediyor. �al��ana da fabrika �retim yapam�yorsa maa��n� biz �d�yoruz."

Obama b�t�e a����n� azaltacak

    Amerika Birle�ik Devletleri Ba�kan� Barack Obama'n�n, g�rev d�neminin sonuna kadar, federal b�t�edeki a���� yar� yar�ya azaltmay� ama�lad��� bildirildi

    Obama'n�n eski ba�kan George Bush'tan devrald��� b�t�e a����, 1 trilyon 300 milyar dolar� buluyor.

    Bu rakam, ABD'nin gayrisafi milli has�las�n�n yakla��k y�zde 10'una kar��l�k geliyor.

    B�t�e a����n� kapatmak i�in, Obama'n�n alaca�� en �nemli �nlemler, Irak'taki i�galin sona ermesiyle savunma giderlerinin azalmas�, zengin Amerikal�lardan daha fazla vergi al�nmas� ve h�k�metin daha etkin i�letilmesi olarak s�ralan�yor.

    2013 y�l�na kadar federal b�t�e a����n�n 533 milyar dolara indirilmesi hedefleniyor.

    Bu ama�la, federal harcamalar�n oran� d���r�lecek.

    Vergi miktar�n�n da, art�r�lmas� planlan�yor.

    Ba�kan Barack Obama'n�n ilk b�t�esinin, gelecek hafta a��klanmas� bekleniyor.

    ABD'de te�vik paketinin ilk ad�m� at�ld�

    Amerika Birle�ik Devletleri'nde kabul edilen 787 milyar dolarl�k ekonomik te�vik paketinin uygulamadaki ilk ad�m� at�ld�.

    Amerikan Ba�kan� Barack Obama, gelir vergilerinde Nisan ay� itibariyle indirime gidilmesi talimat�n� verdi.

    Washington, 787 milyar dolarl�k ekonomik te�vik paketini b�y�k bir h�zla uygulamaya ge�iriyor.

    Ba�kan Barack Obama, Hazineye, gelir vergilerindeki indirimin Nisan ay�ndan itibaren �al��anlar�n maa�lar�na yans�t�lmaya ba�lanmas� talimat�n� verdi.

    B�ylece, Amerikan halk�n�n eline ayda ortalama 65 dolar daha fazla para ge�ecek.

    At�lan bu ad�mla t�ketici harcamlar�n�n art�r�larak ekonominin canlanmas� sa�lanacak.

    Barack Obama, te�vik paketinin ekonomik krizin atlat�lmas� yolundaki ilk ad�m oldu�unu, ancak ekonominin d�zl��e ��kmas� i�in �nlerinde uzun ve tehlikeli bir yol oldu�unu s�yledi.

    Obama y�netiminin bu kadar �abuk hareket etmesinde, Ekonomi Dan��ma Kurulu'nunu Ba�kan� Paul Volcker'in, ekonominin b�y�k buhran d�neminden de h�zl� bir �ekilde k�t�ye gitti�i y�n�ndeki a��klamas�n�n etkili oldu�u s�yleniyor.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040