Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�in, istihdam i�in etkili �nlemler al�yor

(GMT+08:00) 2009-02-24 12:09:02 cri

    K�resel finans krizinin etkisiyle, 2008 y�l�n�n Ekim ay�ndan itibaren �in'in baz� sekt�rlerinde ve i�letmelerinde zorluklar ya�anmaya ba�lanmas�ndan dolay� i�g�c�ne olan talep azald� ve k�yl� i��iler memleketlerine d�nmek zorunda kald�. Bunu yan� s�ra �niversite mezunlar�n�n istihdam durumu da ciddiyetini koruyor.

    "��imi kaybettim, �al��t���m fabrikada �retilen mallar�n bir k�sm� sat�lam�yor, depoda birikiyor. ��siz kald�k. Eve d�nd�k."

    Yang Xinlin'in evi, �in'in orta kesimindeki Jiangxi eyaletinde bulunuyor. Yang, �lkenin g�neyindeki Guangdong eyaletinde bir oyuncak farikas�nda �al���yordu. 2008 y�l�n�n sonunda bu fabrikan�n ald��� sipari�lerin kesilmesi �zerine, Yang memleketine d�nmek zorunda kald�.

    Yang gibi ekonominin yava�lamas�ndan dolay� i�siz kalarak memleketlerine d�nen k�yl� i��ilerin say�s� 20 milyonu a�m�� durumda. Bu say�, memleketlerinin d���nda �al��an k�yl� i��ilerin y�zde 15'ini olu�turuyor.

    K�yl� i��ilerin yeniden istihdam edilmesini sa�lamak i�in �inlilerin en �nemli geleneksel bayram� olan Bahar Bayram� biter bitmez, �KP Merkezi Komitesi'nin tar�m, k�yl� ve k�y i�lerini ilgilendiren "2009 y�l� 1 nolu Genelgesi" haz�rland�. �in'in tar�m i�lerinden sorumlu yetkilisi Chen Xiwen, bu genelge hakk�nda de�erlendirme yaparken, bu y�l i�inde �in'in k�yl�lerin gelirini art�rmak i�in etkili �nlemler alaca��n� belirtti.

   "Birincisi, kentlerdeki ve ekonomisi geli�mi� b�lgelerdeki i�letmelerin, �al��anlar� ��karmamas� ya da m�mk�n oldu�u kadar az ��karmas� isteniyor. �kincisi, k�yl� i��ilere daha �ok meslek e�itimi olana�� sa�lanmal�. ���nc�s�, kamu tesisleri in�a edilirken daha �ok k�yl� i��i i�e al�nmal�. D�rd�nc�s�, ise h�k�metin kendi olanaklar�yla i� kuran k�yl� i��ilere yard�m sa�lamas� gerekiyor."

    S�z konusu �nlemler �in'in �e�itli b�lgelerinde uygulan�yor. Yang'�n memleketi Jiangxi Eyaleti Tar�m M�d�rl���'nde edinilen bilgilere g�re, Jiangxi eyaleti y�netimi, ilgili birimlerden i�letmelerin i�g�c�ne olan talepleri hakk�nda bilgi toplamalar�n� ve k�yl�lerin kalk�nma sanayi b�lgesinde �al��mas�na yard�mc� olmalar�n� istedi. Ayr�ca i�e yeni al�nan k�yl� i��ilerin teknik ve meslek e�itimi almas� i�in 200 milyon yuan tahsis edildi.

    Bunun yan� s�ra memleketlerine d�nen k�yl� i��ilerin kendi olanaklar�yla i� kurmas� te�vik ediliyor. Ge�en y�l�n Nisan ay�nda i�ten ��kar�lan Jiangxi eyaletinden k�yl� Luo Xiaoming, h�k�metin sa�lad��� �cretiz teknik e�itimi almaman�n yan� s�ra tav�an yeti�tirmek i�in yem de ald�. Luo, kendisine ait tav�an yeti�tirme merkezi kurdu.

    "�imdi bir tav�an satarak 10 yuan net gelir elde edebilirim. 600 tav�an yeti�tiriyorum. Yani 6 bin yuan kazanabilece�im. Parti ve h�k�met bize ilgi g�stermeseydi evde bo� bo� oturacakt�m. Nereden para kazanabilirdim.?"

    Bahar Bayram�'ndan sonra memleketlerine d�nmek zorunda kalan k�yl� i��ilerin istihdam talebine kar�� �in'in baz� eyaletleri, �zel i� fuarlar� d�zenleme, i�g�c� talebi hakk�nda bilgiler verme gibi yollarla, i�lerini kaybeden k�yl�lerin yeniden istihdam edilmesine yard�mc� oluyor. �rne�in �in'in en fazla i�g�c� ihra� eden eyaleti olan Henan eyaletinde memleketlerine d�nen ve �z kaynaklar�na dayanarak i� kuran k�yl�lere indirimli gelir vergisi uygulanaca�� ve mikro kredi a��laca�� a��kland�.

    K�yl� i��ilerin d���nda �niversite mezunlar�n�n istihdam sorunu da h�k�metin kar�� kar��ya bulundu�u zorlu bir g�rev. �statistiklere g�re, 2009 y�l�nda mezun olacak �niversite ��rencilerinin say�s�, ge�en y�la g�re y�zde 9 artarak 6 milyon 110 bini bulacak. 2008 y�l�nda mezun olan 5 milyon 600 bin ��rencisinden 1 milyon 500 bini, halen i�i bulamad�.

    Bu durum kar��s�nda �in'in tan�nm�� �niversitelerinden Tsinghua �niversitesi, k�sa s�re �nce 1000 i�vereni davet ederek i� fuar� d�zenledi. Ba�ka bir tan�nm�� �niversite olan Beijing �niversitesi, ��rencilerin istihdam�yla ilgili toplant� d�zenledi ve kapsaml� �nlemler ald�.

    �in h�k�meti, bu y�ldan itibaren 3 y�l s�reyle 1 milyon i� bulamayan �niversite ��rencisinin staj yapmas�na olanak sa�lanaca��n� ve �niversite mezunlar�n�n taban birimlerine gidip �al��mas�n�n te�vik edilece�ini a��klad�.

    �in �nsan Kaynaklar� ve Sosyal G�venlik Bakanl��� bas�n s�zc�s� Yin Chengji, ge�en y�l �in'in kent ve kasabalar�nda 11 milyon 130 bin ki�iye i� olana�� sa�land���n�, 2008 y�l�n�n ba�lar�nda saptanan 10 milyon ki�inin istihdam edilmesi hedefine ula��ld���n� belirtti. Yin, �lkenin ekonomik durumunun iyile�mesiyle birlikte, istihdam ortam�n�n ad�m ad�m iyile�ece�ini ifade etti.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040