Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�in Halk Siyasi Dan��ma Konferans� hakk�nda...

(GMT+08:00) 2009-02-24 14:16:45 cri

    Sevgili izleyiciler, 11. �in Halk Siyasi Dan��ma Konferans� (�HSDK) Ulusal Komitesi 2. Toplant�s�, 3 Mart'ta Beijing'de ba�layacak. 11. �in Ulusal Halk Meclisi (�UHM) Ulusal Komitesi 2. Toplant�s� ise 5 Mart'ta ba�layacak. �inlilerin siyasi ya�am�nda �ok �nemli bir yer tutan bu iki toplant�da, vatanda�lar�n ya�am�n� do�rudan ilgilendiren ekonomi, konut, e�itim, sa�l�k, istihdam, �r�n kalitesi, g�da g�venli�i ve �evre koruma gibi sorunlar ele al�nacak. �zleyicilerimizin bu iki toplant� hakk�nda bilgi sahibi olmas� amac�yla, bug�n �ncelikle �in Halk Siyasi Dan��ma Konferans� sistemi hakk�nda �zet bilgi verece�iz.

    �in Halk Siyasi Dan��ma Konferans� (�HSDK), �in Kom�nist Partisi (�KP) liderli�inde �ok partili i�birli�inin ve siyasi isti�arelerin yap�ld��� bir mekanizmad�r. �in Halk Siyasi Dan��ma Konferans� sistemi, ayn� zamanda vatanseverlerin olu�turdu�u bir birle�ik cephe ve �in'in temel siyasi sistemlerinden biridir. �in Halk Siyasi Dan��ma Konferans� Ulusal Komitesi de, �ok partili i�birli�i ve siyasi isti�arelerin hayata ge�irildi�i en y�ksek dan��ma merciidir. Ulusal Komite'nin yan� s�ra, �e�itli d�zeylerde yerel komiteler de mevcuttur.

    �KP ve �in h�k�meti, bir�ok �nemli konu �zerinde �HSDK'yle isti�arelerde bulunur, g�r�� ve �nerilerini al�r. �HSDK Ulusal Komitesi ve yerel komiteleri de �HSDK'yi olu�turan b�t�n siyasi parti, topluluk ve b�t�n etnik gruplar ile toplumun t�m kesimlerinden �ahsiyetleri bir araya getirerek devlet i�lerini tart���r, ayn� zamanda da devlet organlar� ve personelinin �al��malar�n� denetleyip fikir ve ele�tirileri aktar�r.

    �rg�tlenme bak�m�ndan �HSDK, geni� temsil g�c�ne sahip bir mekanizmad�r. �rne�in, �HSDK Ulusal Komitesi ekonomi, tar�m, e�itim ve spor gibi 34 farkl� birimden olu�ur ve hemen hemen b�t�n siyasi partileri, halk topluluklar�n�, etnik gruplar� ve toplumsal kesimleri kapsar. Farkl� siyasi parti, topluluk, etnik grup ve dine mensup �ahsiyetler, �HSDK Ulusal Komitesi ve yerel komiteleri toplant�lar�nda her t�rl� g�r��� dile getirebilir. Bu ki�ilerin demokratik haklar� tamamen g�vence alt�ndad�r. Bunun yan� s�ra �HSDK, �ok partili i�birli�inin yap�ld��� �nemli bir makamd�r. �ktidardaki �KP ve sekiz demokratik parti, �HSDK Ulusal Komitesi ve yerel komitelerini olu�turan �nemli halkalard�r. B�t�n demokratik partilerden �yeler, �HSDK komitelerinde partileri ad�na g�r��lerini ifade edebilir, siyasete kat�lma ve devlet i�leriyle ilgili her t�rl� faaliyette bulunabilir.

    �HSDK komiteleri �yeleri aras�nda farkl� mesleki alanlardan �ok say�da uzman ve bilim adam� yer al�r. Bu y�zden �HSDK, �in'in "d���nce deposu" olarak da adland�r�l�r. �HSDK komite �yeleri, �in'in geli�mesi ve yap�lanmas�yla ilgili g�r�� ve �nerilerini aktif olarak ortaya koyar. Bu �yelerin �nemli konularda bir�ok g�r�� ve �nerisi, �in h�k�meti taraf�ndan kabul g�rm�� ve �in ekonomisinin geli�mesi ve toplumunun ilerlemesinde �nemli rol oynam��t�r.

    G�rev s�resi be� y�l olan �HSDK Ulusal Komitesi ve her d�zeydeki yerel komitelerinin genel toplant�lar� y�lda bir d�zenlenir.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040