Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Obama, Afganistan'a K�pr� Ar�yor...

(GMT+08:00) 2009-02-23 15:04:17 cri
    Mustafa Balbay-Cumhuriyet- 21.02.2009

    T�rkiye yerel se�im iklimine girdi. Mart sonuna dek, g�ndemin ana konusu se�imler olacak. Ekonomi de en az se�im kadar �nemli ama AKP bu alandaki krize kestirme bir ��z�m buldu:

    Konu�mamak!

    Ekonomideki sorunlar�n konu�ulmamas�n� "��z�m" sanan bir iktidar var.

    B�t�n bunlar�n yan�nda �evremizde bizi de yak�ndan ilgilendiren �nemli geli�meler ya�an�yor. Son bir haftay� s�tuna    yat�ral�m...

    Rusya, enerjiyi k�resel politikalar�n�n bir par�as� yapaca��n� daha �nce de duyurmu�tu. Petrol �hra� Eden �lkeler Birli�i (OPEC) benzeri bir Do�algaz �hra� Eden �lkeler Birli�i kurmak i�in d��meye bast�.

    Hafta ba��nda, g�venlik alan�nda da yeni bir ad�m att���n� duyurdu. Rusya, Kazakistan, K�rg�zistan, Tacikistan, T�rkmenistan, Ermenistan ve Beyaz Rusya NATO benzeri bir olu�umun temellerini att�.

    Rusya, 1991'de Sovyetler'in ��kmesinin ard�ndan en az�ndan eski "i� bah�e" sayd��� b�lgede yeniden boy g�steriyor. Yukar�da Rusya'yla birlikte s�z�n� etti�imiz �lkelerin t�m�nde kurucu halktan sonraki en b�y�k etnik grup Rus.

    Asya'da ABD ne yap�yor?

    Obama daha y�netime gelmeden �unu duyurmu�tu:

    Afganistan'a ayr�ca a��rl�k verece�im.

    Bunun T�rk�esi �uydu:

    Asya'n�n Hint Okyanusu'na ini� b�lgesini ben kontrol edece�im.

    Bu da Rusya ile �in'in aras�na girip, bu iki g�c� birbirinden olabildi�ince uzak tutmak anlam�na geliyor.

    ABD'nin bunu ba�arabilmesi i�in Afganistan �evresinde g�venli �slerinin olmas� gerekiyor. 1991 sonras� dalgalanmada ��k��� ABD'ye yak�nla�mada bulan Orta Asya �lkeleri, topraklar�nda Amerikan �slerinin konu�lanmas�na s�cak bakm��lard�. Ancak bu alanda da i�ler usul usul tersine d�nmeye ba�lad�.

    �zbekistan 2005'te Andican olaylar�ndan ABD'yi sorumlu tuttu ve Amerikan �ss�n� kapatt�.

    K�rg�zistan da bu hafta ba��nda Manas Amerikan �ss�n� kapatt���n� ilan etti. Gelen haberlere g�re, �ss�n bulundu�u b�lgeye Rus askerleri yerle�ecek.

    Pakistan giderek ABD a��s�ndan daha g�vensiz bir b�lge haline geliyor. Pakistan, ABD ile i�birli�ini geli�tirdik�e ��z�l�yor!  

    ABD Asya'da istedi�i �ss� bulamazsa ne yapacak?

    Bu sorunun yan�t�n� en ivedi arayanlar�n ba��nda ABD Merkez Kuvvetler Komutan� General David Petraeus geliyor.

    S�zan haberlere g�re, Petraeus �ncelikle �zbekistan'da ve Tacikistan'da �ans�n� deneyecek. Ba�ar�l� olamazsa ak�llarda Trabzon var!

    ABD, 1990'lar�n sonundan beri Trabzon ve Samsun'da �s edinmek istedi�ini T�rkiye'ye iletiyor. Bu istem 2003'teki Irak i�gali s�ras�nda da g�ndeme gelmi�, herkes "Irak'la Karadeniz'in ne ilgisi var" diye sormu�tu. Biz de o g�nlerde, ABD'nin sadece Irak eksenli plan yapmad���n�, Karadeniz'in h�kimiyetini ve devam�nda Asya k�pr�s�n� de d���nd���n� vurgulam��t�k.

    Obama'n�n Cumhurba�kan� G�l ve Ba�bakan Erdo�an'� aramas�n� yukar�daki trafi�in ortas�na oturtmak gerekiyor. Obama, G�l Moskova'dan d�ner d�nmez arad�. AKP medyas�, "Obama T�rkiye'nin b�lgesinde lider �lke oldu�unu s�yledi" ba�l���n� �ne ��kard�. Ama ABD'den yap�lan resmi a��klaman�n omurgas�n� NATO olu�turuyordu.

    Bir bak�ma Obama T�rkiye'ye �unu s�yl�yordu:

    NATO'das�n NATO'da kal, ba�ka aray��a girme!

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040