Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Beijing'de maddi olmayan k�lt�r miraslar� sergisi

(GMT+08:00) 2009-02-23 11:58:14 cri

      �in'deki maddi olmayan k�lt�r miraslar�ndan olu�an Geleneksel El Sanatlar� Sergisi, Beijing'de d�zenleniyor. 2000'den fazla e�yan�n yerald��� ve 1000'den fazla sanat��n�n kat�ld��� sergide �in'e �zg� el sanatlar� sergilendi. Sergi say�s�z ziyaret�i �ekerken, geleneksel el sanatlar�n�n modern �a�a nas�l aktar�laca�� da �zerinde �ok konu�ulan bir konu haline geldi.

      9 �ubat g�n� ba�layan sergi 2 hafta s�rd�, sergide devlet ve eyalet d�zeyindeki maddi olmayan k�lt�r miraslar� listelerine al�nan 133 geleneksel el sanat� g�sterildi.

     60 ya��ndaki Kong Lingxiu, sergide geleneksel ayakkab� taban� yap�m�n� g�r�nce eski g�nleri hat�rlad�. 

     "Biz �ocukken el sanatlar� dersi vard�. Ayakkab� fabrikas�na gidip, ayakkab� yap�m�n� ��renirdik, e�ri i�ne ve t�� kulland�k. �imdi bunu g�r�nce eski manzaray� hat�rlad�m. Bunlar bana hi� yabanc� de�il. Ama bu sergi olmasayd� bir daha g�rmeyecektim."

     Kong'un k�z� ise elle ayakkab� yapman�n �ok eski bir �ey oldu�unu san�yor. Oysa 30 y�l �nce �in'de �ehirde olsun k�yde olsun ayakkab�lar�, kad�nlar i�ne ve iplikle dikerek yapard�. Ayakkab� taban� dikme ve ayakkab� astar�na nak�� i�leme, bin y�l� a�k�n bir s�redir her �inli kad�n�n becermesi gereken bir sanatt�, ancak art�k bu beceri �ehirlerde kalmad�, sadece k�ylerde ve az�nl�k etnik gruplar�nda bulunuyor.

     50 ya��ndaki Cui Xiuqing, teneke e�ya yapan ya�l� bir el sanat��s� g�rd�. Evinde tenekeden yap�lm�� bir i�ki tak�m� ve sigara kutusu olan Cui, babas�n�n onlarca y�lld�r bu e�yalar� kulland���n�, bu nedenle �ok say�da insan�n sat�n almay� teklif etmesine ra�men, babas�n�n kabul etmedi�ini s�yledi. Cui ��yle konu�tu.

       "D�n radyodan sergiyi ��rendim ve bug�n buraya geldim. �zellikle �in'in eski zamanlar�na ait geleneksel �eyleri bir g�rmek istedim, gezdikten sonra �ok be�endim. Bak�n bu e�ya �ok ho�."

       80 ya��ndaki tenekeci Yin Yegeng, �in'in do�usundaki Zhejiang eyaletinden gelmi�. 13 ya��nda amcas�ndan teneke aletler yapmay� ��renen Yin, �imdi �zerinde hayvan fig�rlerinin bulundu�u teneke �ay kutusu, �amdan ve i�ki kutusu gibi e�yalar yapmakta usta. Eyaletin tenekecisi olarak ilan edilen Yin, bu ya��nda bile g�nde 10 k�sur saat �al���yor.

      "Teneke e�ya yapmaktan gurur duyuyorum, her �e�it teneke e�yay� yapabiliyorum. Her g�n on saatten fazla �al���yorum, sabah 4-5 gibi kalk�yorum, 6 saat uyuyorum. En �ok �amdan, �ay kutusu ve vazo gibi e�yalar yap�yorum. Memleketimizde her k�z�n �eyizi i�inde mutlaka bir teneke tak�m bulunur."

      Geleneksel sanatlar, bug�nlere aktar�c�lar sayesinde geldi. Sergiyi gezen ya�l�lar geleneksel el sanatlar�n� g�r�nce eski g�nleri hat�rl�yor, gen�ler ise bunlar� de�i�ik ve ilgin� buluyor. Ancak t�m ziyaret�iler, bu geleneksel el sanatlar�n� koruman�n �in milletine ait bir k�lt�rel serveti korumak anlam�na geldi�ini belirtti. 19 ya��ndaki Wang Zhuo, muhabirimize ��yle konu�tu. 

       "Bu halk el sanatlar� �ok ince, yap�m� �ok zor g�r�n�yor, zaman da al�yor. Bu, ya�l� el sanat��lar� i�in hi� kolay olmamal�. �in'in maddi olmayan k�lt�r miraslar�n�n korunmas� gerekti�ini g�r���ndeyim."

      D�nyan�n di�er �lkeleri gibi, modernle�me, k�reselle�me ve sanayi medeniyetinin etkisi alt�nda �in de geleneksel el sanatlar�n� aktarma sorunuyla kar�� kar��ya: Ya�l� aktar�c�lar azal�rken geleneksel el sanatlar�na merak duyan gen�lerin say�s� �ok az. ��te s�zkonusu sergi bu ko�ullarda d�zenlendi; amac�, halk�n geleneksel el sanatlar�na ilgisini ve anlay���n� art�rmak. Sergi s�ras�nda forumlar d�zenlenerek, maddi olmayan k�lt�r miraslar�n�n korunmas� ve de�erlendirilmesi konusu tart���ld�.

       Devlet Maddi Olmayan K�lt�r Miraslar�n� Koruma Uzmanlar Komitesi Ba�kan Yard�mc�s� Wu Bing'an, el yap�m� �r�nlerin kabul�n�n bir e�ilim oldu�unu ve �in'in geleneksel el sanatlar�n�n korunmas� i�in de bu yolun izlenmesi gerekti�ini belirtti.

       "�imdi aktarc� s�k�nt�s� �ekiliyor. �u anda prim politikas� uygulan�yor. Bir aktar�c�n�n ��ra�� varsa, ona da ��ra��na da para yard�m� sa�lan�yor. B�ylece gen�ler de ��renmeye ilgi duyuyor. Baz� b�lgelerde el sanat� ilk ve orta okullardaki dersler aras�na kondu."

       �in'in �e�itli y�relerindeki y�netimler de aktif �nlemler alarak, geleneksel e sanatlar�n�n korunmas� ve geli�tirilmesi i�in destek sa�lad�.

        Bug�n maddi olmayan k�lt�r miraslar�n�n korunmas� ve aktar�lmas� konusunda bir fikir birli�i sa�land�: Binlerce y�llard�r devam eden k�lt�r�n yerine h�zla geli�en sanayi medeniyeti ge�memeli, halk geleneklerini aktaran, ayn� zamanda s�rekli olarak yenilik yaratan bir sosyal ortam olu�turulmal�.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040