Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Yantze Nehri medeniyetinin aynas� olan �� Bo�az M�zesi

(GMT+08:00) 2009-02-20 20:05:47 cri

    Yantze Nehri �zerinde bulunan �� Bo�az b�lgesi, uzun tarihi ve k�lt�rel birikimiyle �in medeniyetinde �nemli bir konuma sahip. B�lgede bulunan Chongqing �ehri de, �lkenin g�neybat� kesimindeki en �nemli �ehirlerin ba��nda geliyor. �in'de Yolculuk program�m�z�n bu b�l�m�nde Chongqing'de kurulan �� Bo�az M�zesi'ni birlikte gezelim.

    �in'in en b�y�k �zel konulu m�zesi olan �� Bo�az M�zesi, Chongqing �ehrinin merkezindeki Halk Meydan�'nda yer al�yor. 40 bin metrekareyi ge�en geni� bir alanda, 2005 y�l�nda kurulan �� Bo�az M�zesi'ndeki sergi alan� 23 bin metrekare civar�ndad�r. Genel tasar�m�nda, �� Bo�az Baraj� �rnek al�nan m�zenin ana giri�indeki kocaman cam koridor, g�rkemli bir �elaleyi and�r�r.

    M�zenin d�rt sergi salonunda, toplam 170 binden fazla tarihi eser sergilendi�ini belirten M�ze M�d�r Yard�mc�s� Liu Chunming, bu eserlerin �� Bo�az b�lgesi ile Chongqing �ehrinin tarihini anlatt���n� kaydederek �unlar� s�yledi:

    "M�zenin 'G�rkemli �� Bo�az' ad� verilen ilk salonunda b�lgemizin do�as�, co�rafyas�, k�lt�r� ve �� Bo�az Projesi hakk�nda genel bilgiler aktar�l�yor. 'Antik Bayu Devri' adl� ikinci b�l�mde b�lgemizin Han hanedan� �ncesindeki tarihi anlat�l�yor. ���nc� b�l�mde Chongqing �ehrinin yak�n �a� tarihi, d�rd�nc� b�l�mde ise Japon istilas�na kar�� direni� sava�� y�llar� tan�t�l�yor."

    �� Bo�az b�lgesi, �lkenin g�neybat� ile do�u kesimleri aras�nda �nemli bir ula��m koridoru olarak, farkl� medeniyetlerin kayna�t��� bir b�lgedir. Yantze Nehri havzas�ndaki medeniyetlerin genel hatlar�yla tan�t�ld��� "G�rkemli �� Bo�az" salonunda, �� Bo�az Baraj�'n�n in�a edilmesiyle sular alt�nda kalan tarihi eserlerin �rnekleri sergilenmektedir. Chongqing Belediyesi'ne ba�l� �� Bo�az B�lgesi Tarihi Eserleri Koruma ve Ara�t�rma Ekibi Ba�kan� Wang Chuanping, bu konuda �u bilgileri verdi:

    "G�rkemli �� Bo�az salonuna gelenler, �� Bo�az b�lgesinde do�a ile insano�lu aras�ndaki ili�ki ve etkile�imi yak�ndan tan�ma imk�n�na sahip olur. �rne�in burada sergilenen ve gemiyi karadan halatla �eken gemicilerin binlerce y�l i�inde b�rakt��� izleri ta��yan 'iskele babas�', gemiciler ile do�a aras�ndaki ili�kinin bir aynas�d�r. Qutang Bo�az�'n�n iki yan�nda bulunan kayal�klardan kesip buraya yerle�tirdi�imiz kaya par�as� ise, do�an�n b�lgemizde b�rakt��� izleri g�steriyor."

    "Antik Bayu Devri" ad� verilen sergi salonunda yer alan tarihi eserlerin her biri paha bi�ilmez antikalard�r. �� Bo�az Baraj�'n�n bulundu�u b�lgede zengin tarihi eserler bulundu�unu belirten Wang Chuanping, �� Bo�az Projesi'nin ba�lat�lmas�yla b�lgedeki tarihi eserleri kurtarma ve koruma �al��malar�n�n yo�unla�t�r�ld���n� anlatarak �unlar� kaydetti:

    "Geride b�rakt���m�z 10 y�l� a�k�n s�rede toplam 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda arkeolojik kaz� ger�ekle�tirdik. Bu kadar geni� kapsaml� bir �al��ma, normalde ancak birka� ku�a��n yapaca�� i�ti. �� Bo�az Projesi'nin uygulanmas�, �al��malar�m�za h�z kazand�rd�. Bu s�rede toplam 150 bin adet tarihi eser bulduk; bunlardan 10 bin kadar� �ok de�erli eserlerdi. Yap�lan �al��malar sonucunda �� Bo�az b�lgesinin do�u medeniyetinin ba�l�ca be�iklerinden biri oldu�unu g�steren kan�tlar elde ettik."

    Sevgili dinleyiciler, �� Bo�az M�zesi, kendi ba��nda bir tarihtir. Bu m�ze, �� Bo�az b�lgesinin evsahipli�i yapt��� b�y�k medeniyeti ke�fetmek isteyenlerin gidece�i ilk adres olacakt�r.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040