Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Qinghai G�l�'nde bir ku� cenneti

(GMT+08:00) 2009-02-20 19:58:48 cri
    �in'in kuzeybat� kesiminde yer alan Qinghai G�l�, �lkenin tan�nm�� turizm merkezlerinden biridir. Qinghai eyaletinin merkezi Xining'in yakla��k 130 kilometre bat�s�nda yer alan Qinghai G�l�, 4 bin 583 metrekarelik y�z�l��m�yle �in'in en b�y�k, ayn� zamanda da en y�ksek rak�ml� tuzlu su g�l�d�r. Ancak Qinghai G�l�'ne �n kazand�ran, g�l ortas�nda y�zbinlerce g��men ku�a ev sahipli�i yaparak "Ku� D�nyas�" veya "Ku� Cenneti" gibi de�i�ik adlarla an�lan Ku� Adas�'d�r.

    Xining kentinden otob�sle bat�ya do�ru yola ��kt�k. Ye�illikler aras�nda uzanan karayolunun iki yan�nda, bazen tek t�k k�yler, bazen de ��r�l ��r�l akan dereler g�r�yoruz... Menah adl� nahiyeye ula�t���m�zda sa��m�zda geni� ve sakin Qinghai G�l� belirdi. Buradan �� kilometre ilerledikten sonra Ku� Adas�'na ula��yoruz...

    Qinghai G�l�'ndeki Ku� Adas�, asl�nda birbirine ba�l� iki adac�ktan olu�ur. Kar��m�za ��kan manzara, bizi hayrete d���rd�: Beyaz t�yl� ku�lar sa��m�zdaki, siyah t�yl� ku�lar ise solumuzdaki adac�kta toplanm��, birbirlerine hi� kar��madan duruyorlard�.

    Ku� Adas�'na gelen ziyaret�ilerin ku�lar� daha iyi izlemesine imk�n sa�lamak i�in adac�klardan birinde y�ksek bir platform kurulmu�. Platforma ��kt���m�zda, ayaklar�m�z�n alt�ndaki kumsal� dolduran siyah ba�l�, beyaz boyunlu mart�lar�n olu�turdu�u manzara g�rmeye de�erdi. Daha yak�n�m�zda ise, kulu�kaya yatm�� y�zlerce yabani kaz, g�ne�in tad�n� ��kar�yordu. Ku�lar aras�nda bazen kimsesiz yumurtalar fark ediliyordu.

    Adac�klardan di�eri ise, ters konmu� bir tencereyi and�r�yordu. Bu ada ise, karabataklar�n diyar� olarak biliniyor. Adan�n her kar�� topra�� karabatak yuvalar�yla kaplanm��t�. Bu simsiyah ku�lar, yavrular� b�y�y�nceye kadar burada kal�rlar.

    �ki adac�k aras�ndaki otla��n ortas�nda, gri bir ku� t�y� heykeli, yan�nda da kocaman bir ku� yumurtas� heykeli g�ze �arp�yor. Bu heykeller, ku�lar�n do�an�n g�zdesi ve insano�lunun dostu oldu�unu simgeliyor.

    Qinghai G�l�, asl�nda yaln�zca ku�lar�yla de�il, geni�li�iyle, sakin ancak g�rkemli manzaras�yla, sahip oldu�u zengin madenlerle ve bal�k kaynaklar�yla da turistlerin ilgisini �ekiyor. U�suz bucaks�z g�lde kay�kla gezinti yapmak veya g�l �evresindeki geni� bozk�rda at ko�turmak da sizlere ayr� bir keyif verecektir.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040