Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

"Obama" �r�nleri Beijing'de iyi sat�l�yor

(GMT+08:00) 2009-02-20 16:37:32 cri
    "Obama r�zg�r�", ABD'den ta Beijing'e kadar esiyor. Obama ti��rtleri, Obama amblemleri ve Obama kitaplar� gibi Obama'yla ilgili bir dizi �r�n �in'in ba�kentinde yayg�nla�maya ba�lad�.

    Hollywood y�ld�zlar�, �zerinde Obama'n�n portresi bulunan ti��rtlerle kameralar�n kar��s�na ��k�nca, Obama ti��rt� bir�ok �lkeden modac�n�n g�zdesi haline geldi. �in'de Obama ti��rt� ilk �nce Guangzhou'daki d�kk�nlarda g�r�ld�, �ok say�da gencin be�enisini kazand�. Beijing'deki Hayvanat Bah�esi Toptan Giyim Pazar�'nda ve Zhangzizhong Caddesi'nde yer alan baz� d�kk�nlarda da Obama ti��rt� sat�lmaya ba�lad�.

    Bir d�kk�n sahibi, �u an Beijing'de orijinal Obama ti��rt� satan d�kk�nlar�n az oldu�unu, ��nk� pek kolay bulunmayan bu mallar�n �o�unun �in'de sahte olarak �retildi�ini ve kalitelerinin iyi olmad���n� belirtti. Beijing'de sat�lan sahte "Obama ti��rtleri"nin fiyatlar� 30-50 yuan aras�nda de�i�iyor.

    �in'de internet �zerinden al��veri� yap�lan en b�y�k site olan Taobao'ya girdi�inizde, �n�n�ze Obama'yla ilgili ti��rt, amblem ve spor ayakkab� gibi 6 binden fazla mal ��k�yor. Ancak bunlardan yaln�zca �ok az� resmi yolla sat�l�yor, �o�unlu�u sahte mallar.

    Taobao'daki bir sat�c� "Ne t�r bir �r�n olursa olsun, 'Obama'n�n en sevdi�i' veya 'Obama'n�n e�inin en sevdi�i' deyince, o �r�n �ok iyi sat�l�yor" diye konu�tu. Sat�c�, kendi d�kk�n�nda en �ok sat�lan mal�n 6 in�lik Obama heykeli ve alt�n kaplama hat�ra para oldu�unu, bu mallar�n ABD'den geldi�ini anlatt�.

    ABD'de genel se�imlerin bitiminden bu yana �ok say�da "Obama" biyografisi yay�mland�. Bug�ne kadar bu konuda 10'dan fazla kitap piyasaya s�r�ld�. Mesela, "�mit ve R�ya: Barack Obama'n�n Hik�yesi", "Obama Se�imi Nas�l Kazand�?", "Obama: R�yam", "Obama'n�n Ekonomi Bilimi" gibi kitaplar okuyucular�n en �ok ilgi g�sterdi�i kitaplar...

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040