Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Ha'erbin D�nya �niversiteler Aras� K�� Oyunlar�na rekor d�zeyde ba�vuru

(GMT+08:00) 2009-02-19 19:39:26 cri
    Ha'erbin D�nya �niversiteler Aras� K�� Spor Oyunlar� Organizasyon Komitesi Genel Sekreter Yard�mc�s� Qian Maozhong, �u ana kadar d�nyan�n 44 �lke ve b�lgesinden ba�vuruda bulunan 3800 ki�inin oyunlara kat�lmas�n�n kesinle�ti�ini duyurdu. Ba�vuru yapanlar aras�nda sporcular, antren�rler ve hakemlerin bulundu�una i�aret eden Qian, �niversiteler aras� k�� spor oyunlar� tarihinde bu kadar y�ksek say�da kat�l�m�n az g�r�ld���ne dikkat �ekti. Qian, bunun d���nda oyunlar� izlemek i�in ba�vuran muhabir say�s�n�n da 1200'ye ula�t���n� belirtti.

    24. D�nya �niversiteler Aras� K�� Spor Oyunlar� 18-28 �ubat tarihlerinde �in'in kuzeydo�usundaki Ha'erbin kentinde yap�lacak.

    Obama: "Alex Rodriguez olay� �z�c�d�r"

    ABD Ba�kan� Barack Obama, Amerikan Ulusal Beysbol Ligi'nde (MLB) oynayan y�ld�zlar�n�n performans artt�r�c� ila�lar kullanmas� olay�yla ilgili olarak y�netilen soruyu yan�tlarken bunun �z�c� bir haber oldu�unu ve MLB'ye g�lge d���rd���n� kaydetti.

    MLB'de oynayan New York Yankees Tak�m�'n�n sporcusu Alex Rodriguez ABD'de en fazla hayran� olan beysbol y�ld�zlar�ndan biri. Alex Rodriguez, 2 �ubat'ta verdi�i deme�te, 2003 y�l�nda performans artt�r�c� ila�lar kullanmaya ba�lad���n� itiraf ederek, aralar�nda �nl� isimlerin de bulundu�u 104 ki�ilik ila� kullanan sporcu listesini a��klad�.

    Bunun �ok �z�c� bir haber oldu�unu s�yleyen Obama, Alex Rodriguez'le do�rudan yar��an sporcular�n da zavall� oldu�una dikkat �ekti. �ki k�z babas� olarak bu haberin �ocuklar �zerinde ne gibi etkisi olabilece�ini bildi�ine i�aret eden Obama, �ocuklar�n ba�ar�n�n kolay yolu olmad���n� anlamas�n� istedi.

    �ngiltere'de ba��ms�z anti-doping �rg�t� olu�turuldu

    �ngiltere, 2012 y�l� Londra Olimpiyat Oyunlar� i�in haz�rl�k �al��malar�n� y�r�t�rken, NADO adl� bir ba��ms�z anti-doping �rg�t� kuruldu. �rg�t�n bu y�l�n sonuna kadar faaliyete ba�lamas� bekleniyor.

    Al�nan habere g�re NADO, 2010-2011 y�llar� aras�nda anti-doping �al��malar� i�in 7 milyon 200 bin sterlin tutar�nda fon olu�turacak. Bu rakamla, anti-doping b�t�esi, mevcut b�t�eye g�re y�zde 60 oran�nda ar�yor.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040