Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Berlin Film Festivali sona erdi

(GMT+08:00) 2009-02-19 11:07:09 cri

    2009 y�l�ndaki uluslararas� d�zeyde A dereceli ilk film festivali olan 59. Berlin Film Festivali, Beijing saatiyle 15 �ubat sabah� sona erdi. Kad�n y�netmen Claudia Llosa'n�n ikinci filmi "La teta asustada" (The Milk of Sorrow), Alt�n Ay� �d�l�'n� kazand�. Finans krizinin etkisiyle, Berlin Film Festivali'nin kapan��� eskisi gibi g�rkemli olmad�. �in filmlerini temsil eden "Ebediyen B�y�lenmi�" (Forever Enthralled) adl� film, Festivalde �d�l kazanamad�.

    Festivalin Alt�n Ay� �d�l�'n� kazanan film, kad�n y�netmen Claudia Llosa'n�n y�netti�i �spanya-Peru ortak yap�m� "La teta asustada" oldu. Film, daha �nce Berlin Film Festivali'nde ilgi uyand�rmam��t�. Ancak festivalin son g�n�nde, birdenbire kendisinden �ok s�z ettirmeye ba�lad�. Ger�ek�i bir yap�t olan "La teta asustada", siyaset ve insan yap�s�ndaki karanl�k �zellikler gibi, Berlin Film Festivali'nde en �ok sevdilen unsurlara yer veriyor. Di�er bir kad�n y�netmen olan Maren Ade'nin y�netti�i "Alle Anderen", G�m�� Ay� ve En �yi Kad�n Oyuncu �d�llerini ald�. B�ylelikle, bu y�l� yap�lan Berlin Film Festivali'ndeki en �nemli 6 �d�l�n yar�s�n�, kad�n y�netmenler kazand�.

    Festival s�ras�nda yap�lan film g�steriminde Bertrand Tavernier'in y�netti�i "Elektrik Sisi ��inde" (In the Electric Mist), Francois Ozon'�n "Ricky", Cheng Kaige'nin "Ebediyen B�y�lenmi�" gibi yap�tlar da yer alm��t�. Ancak, bu �nl� isimlerin hi�biri festivalde �d�l alamad�. Yeni sinemac�lar�n yeni yap�tlar�, j�ri �yelerinin gittik�e daha fazla tercih ettikleri bir �e�ni haline geldi. Uruguayl� gen� y�netmen Adrian Biniez, "Gigante" ve "Alle Anderen" ile j�ri �zel �d�l�n� payla�man�n yan� s�ra, Luigi De Laurentiis �d�l� ve Alfred Bauer �d�l�'n� de ald�.

    En iyi y�netmen �d�l�, "Darbareye Elly" filmini y�neten �ranl� y�netmen Asgar Ferhadi'ye verildi. Bu y�l yap�lan Berlin Film Festivali'nde �d�l kazanan filmler listesinde, yaln�z iki �nl� y�netmenin yap�t� girebildi. Bunlardan biri, en iyi kad�n oyuncu �d�l�n� kazanan "Londra Nehri" (London River), di�eri de Alfred Bauer �d�l�'n� kazanan "Tatl� Tela�" (Sweet Rush) oldu. Film g�sterimleri s�ras�nda s�k s�k yank� uyand�ran �in filmleri bu kez Feslivalden sessizce ayr�ld�. Festivalin a��l���ndan itibaren, "Ebediyen B�y�lenmi�" hi� ilgi uyand�rmad�. Zarif filmler �eken Chen Kaige, a��r siyaset konulu filmleri tercih eden Berlin Film Festivali'ne uyum sa�layamad�.

    Bu y�lki Berlin Film Festivali'nin Organizasyon Komitesi Ba�kan� Derick, kapan�� t�reninde yapt��� konu�mada, Berlin Film Festivali'nin d�nyaki sinemaseverlere, sinemadaki k�lt�rel �e�itlilikle temasta bulunma f�rsat�n� sa�layan ger�ek bir sinema �enli�i oldu�unu kaydetti.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040