Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Engin Uluda�: "Beijing, ��renciler i�in en ideal �ehir diyebilirim."

(GMT+08:00) 2009-02-19 11:00:03 cri

Merhaba sevgili dinleyiciler, ayd�nl�k ve olduk�a so�uk bir Beijing g�n�yle tekrar sizlerleyiz. Bug�n ki konu�um, Say�n Engin Uluda�.

CRI- Engin Bey merhaba, program�m�za ho� geldiniz. Dinleyicilerimize kendinizden bahseder misiniz?

Engin Uluda�- Merhaba, ho� bulduk. �smim, Engin Uluda�. 1987 y�l�nda, Denizli 'de do�dum. Ailemle do�ma b�y���me oral�y�z. �lkokul, ortaokul, liseyi Denizli'de okudum. �SS'ye girdikten sonra, �stanbul'da bir �niversiteyi kazanm��t�m. �in'e gelmek istedim. Buradan bir arkada��m da yard�mc� oldu. O, bana tavsiye etti, �in'e gelmemi.

CRI- Peki, neden �in'e gelme d���n�ld�?

E.U.- En ba�ta ben, Denizlili oldu�um i�in, Denizli, tekstile dayal� bir �ehir. Tekstilin �ok yo�un oldu�u bir �ehir ve oradaki i� adamlar� da art�k �in'in, Denizli'nin tekstiline b�y�k bir darbe vurdu�unu s�ylediler. Art�k rekabet ortadan kalkm��t�. ��te bize de onlar da tavsiye ettiler. "Art�k �ince bilen ki�i �ok az. Oraya giderseniz, bize de burada b�y�k bir faydan�z olabilir" dediler. Art�k biz de, orada ticaret yapmaya ba�layacaklar�n� s�ylediler. Biz de o y�nde �in'e gelmeye karar ald�k, �� arkada��mla beraber.

CRI- Ne kadar s�redir �in'desiniz?

E.U.- Ben, �in'e geleli d�rt sene oldu. D�rt senedir buraday�m. Beijing Dil ve K�lt�r �niversitesi'nde �ince b�l�m� okuyorum, ekonomi alan�nda.

CRI- �ince, nas�l bir dil sence?

E.U.- Bence �ince, ilk bak�ld��� anda �ok zor g�z�ken bir dil. Ama asl�nda o kadar zor de�il. ��nk� karakterler yani yaz�m �ekillerinde b�y�k zorluk gibi g�z�kse de, dilbilgisi olarak �ok basit bir dil. Hani bizdeki, T�rk�edeki gibi eklemeler �ok yok. Onun i�in, yazma ��renmeseniz bile, konu�mada �ok �abuk, k�sa zamanda �ok �abuk bir ilerleme kaydedebiliyorsunuz. O a��dan asl�nda �ok da zor g�z�kmeyen bir dil. �ok kal�plara dayal� bir dil. ��te bizim zorland���m�z noktalar, bu tonlamalarda olsun, i�te dilin tonlamaya dayal� olmas�, o biraz dili zor k�lan. Ama bizim T�rk arkada�lara bakt���m�z zaman, bunlar� daha kolay ��karabiliyorlar, bu sesleri. Mesela Japonlar falan, o kadar rahat ��karam�yor o sesleri. Biz genelde i�te burada bir tane "c" ile yaz�lan bir harf var, onun haricindeki b�t�n tonlar�, harfleri rahat olarak ��karabiliyoruz burada. Bizim T�rklerin bir avantaj� olarak bunu s�yleyebiliriz. Bunun yan�nda �ince, herkese g�re de�i�ik bir dil. Deyimleri falan fazla. Bunlar� kulland���n�z zaman, �inliler size direk daha iyi bir g�zle bak�yor ve mesela, �inlilerde o g�zellik var. Siz b�yle �ince merhaba bile deseniz, hemen onlar �ey diyorlar "�ok g�zel bir �incen var" falan diyerek sizi �v�yorlar. Bu da sizi, ��renme a�amas�nda �ok b�yle destek oluyor.

CRI- Bir ��renci g�z�yle �in, desem. Sence �in, Beijing, nas�l bir co�rafya?

E.U.-Beijing, ��renciler i�in en ideal �ehir diyebilirim. ��nk�, ana �incenin konu�uldu�u, ana �incenin merkezi olarak Beijing, kabul ediliyor �u an. Soka�a ��kt���n�z zaman, her an dinleme olarak, pratik olarak, �ok g�zel imkan�n�z var. Di�er �ehirlerde bu kadar yok. ��nk�, di�er �ehirlerdeki insanlar�n �incesi bu kadar, yani genel �incesi bu kadar iyi olmayabiliyor. �okta pahal� bir �ehir de�il, a��k�as�. Tek dezavantaj�n�n olmas�, �ok yabanc� var mesela bizim okulumuzda da d�rt binden fazla yabanc� olmas�. Beijing, olarak g�zel yani ��renci i�in, en ideal �ehir diyebilirim.

CRI- �ehir olarak Beijing'i nas�l tan�mlars�n? Nas�l anlat�rs�n bize?

E.U.- Beijing, ger�i ben, denizi seven bir insan�m. Denizi olmayan bir �ehri, �ok g�zel bir �ehir olarak kabul etmiyorum. Ger�i,Denizli'nin ismi, Denizli olsa da deniz yok ama. Ben genelde deniz olan �ehirleri sevdi�im i�in, Beijing, biraz daha kuru bir �ehir gibi kal�yor. Yani ��yle diyeyim; ak�amlar� ��k�p, gezebilece�iniz �ok g�zel mekanlar yok. Hani bir Shanghai'ya g�re. Ben oralara da gittim. Bir Hongkong'a g�re, biraz daha so�uk bir �ehir gibi kal�yor. Onun haricinde, tarihi yerler olarak g�zel yani. Tiananmen Meydan� olsun, �in Seddi olsun, gidebilmeniz a��s�ndan buralar, biraz daha yak�n tabii. Burada gezme imkan�n�z var ama i�te, bana g�re biraz so�uk bir �ehir gibi kal�yor. Biraz kuzey olmas�ndan m� diyeyim.

CRI- Belki de. �in'deki ya�am� g�zlemliyorsunuz biliyorum. Sence, �inlilerin ya�ama bak��� nas�l?

E.U.- �inlilerin ya�ama bak���, asl�nda �okta �ey de�il, �u an. Ya�amak i�in ya��yorlar gibi bir durum sezdim ben, a��k�as�. ��nk� bakt���mda, insanlar daha para harcamaya olsun, bir�ok al��k�n de�il. Mesela, okulumuzdaki ��rencilere bak�yoruz, her g�n yapt�klar� �eyler, sabah okula gelmek, ak�am yurtlar�na d�n�yorlar. B�t�n g�n �al���yorlar ve normal bir sosyal ya�ant�lar�, yani bizim gibi yabanc� ��rencilere g�re �okta geli�mi� bir �ekilde de�il. ��te d��ar�daki �inlilere bakt���mda, genelde i�te �al���yorlar. En b�y�k aktiviteleri, beraber sadece yemek yemek arkada�lar�yla. O y�zden, benim �inlilerin ya�am�na bak���m nas�l diyeyim, �ok renkli ya�am tarzlar� yok. �ok biraz b�yle d�z bir ya�am tarzlar� var. Bu �ekilde g�r�yorum.

Sevgili dinleyiciler, Say�n Engin Uluda�'la sohbetimizin ikinci b�l�m�n�, haftaya ayn� g�n dinleyebilirsiniz.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040