Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Beijing'deki b�y�k adam: G�n�llerin cumhurba�kan�

(GMT+08:00) 2009-02-18 19:19:33 cri
    �nemli yazarlar�m�zdan Vedat G�nyol hayattayken, "Edebiyat�m�z�n Cumhurba�kan�" diye an�l�rm��. Ben H�seyin Karanl�k'tan ��renmi�tim. G�nyol'a kim vermi�ti bu unvan�? Do�rusu, bu g�nl��� yazana kadar hi� akl�ma gelmemi�ti bunu sormak. Bana �ok do�al gelmi� �yle an�lmas� ki, duyar duymaz kabullenivermi�im. Bu unvan i�in bir se�im yap�lm�� de�ildi elbet. Ama edebiyatla ilgili herkes, hi� tart��mas�z onu �yle benimsemi�. Edebiyat d�nyam�z bir �lke olsayd� e�er, o makama en �ok o yara��rd�.

    Demek ki, b�t�n bir �lkeyi resmen temsil eden cumhurba�kanlar� oldu�u gibi, daha k���k topluluklar�n da, uyand�rd�klar� sayg� ve sevgi nedeniyle g�n�l makamlar�na oturttuklar� bir gayriresmi cumhurba�kanlar� olabiliyor. Bazan resmi cumhurba�kan�n�n oturdu�u makama yak���p yak��mad��� tart���lsa bile, b�yle i�ten yap�lan se�imlerle belirlenen cumhurba�kanlar� �zerinde tam bir mutabakat oluyor.

    SA�LIK B�LTEN�

    Beijing'deki T�rk toplulu�unun da b�yle bir cumhurba�kan� var. Burada ya�ayan T�rk yurtta�lar�n�n g�n�llerinde fark�nda olmadan yapt�klar� se�imle kalplerdeki makama sessiz sedas�z oturan cumhurba�kan�, bir s�re �nce herkesin y�re�ini a�z�na getirdi.

    Kalplerin cumhurba�kan�, birden rahats�zanm�� ve acilen hastaneye kald�r�lm��t�. Beijing'deki T�rk toplumu, haberi e-posta ileti�imiyle ��rendi. Do�rusu metin, tam da cumhurba�kanlar�n�n sa�l�k durumu hakk�nda, �lke yurtta�lar�na bilgi veren bir b�lten �slubuyla kaleme al�nm��t�. Sat�r aralar�n� okumas�n� bilenler i�in k�sac�k bildiriler neler s�ylemez ki! H�liyle tela�land�m.

    BULA�ICI �Y�MSERL�K

    Oysa daha bir saat �nce telefonda konu�mu�tum kendisiyle. Telefonla konu�acak kadar yak�n olmam�n nedeni, T�rk toplumu i�inde �nemli bir yerim oldu�undan de�il, T�rkiye'den tan�man�n getirdi�i hukuku belki de yerli yersiz kullan�yor olmamdan... Sesi her zamanki ne�esinden hi�bir iz ta��m�yor, keyfinin hi� yerinde olmad��� seziliyordu. G��s�n�n sa� taraf�na bir sanc� saplan�yormu�. Ama, kendi s�k�nt�s�ndan �ok beni yat��t�rmaya �nem vererek, "Ge�er birazdan" gibi bir�eyler s�yledi.

    Zaten, onun her zamanki iyimserli�inin �evresine bula�mamas�na imkan var m�? Ger�i, olaylar� i�inden nas�l ya�ad���n�, y�zeyin alt�ndaki katmanlarda duygu d�nyas�n�n nas�l oldu�unu tam olarak bilmeye imkan yok. Ama kendisi iyi olmasa bile, etraf�na iyimserlik sa�t���, eminim onu tan�yan herkesin ortak kan�s�d�r. Ben de onun bize bula�t�rd��� iyimserli�i i�imden onun sa�l�k durumuna yans�tm�� ve "ge�er herhalde" demi�tim. Zaten evden ��km��, ma� seyretmeye gidiyormu�.

    ��te o ma� seyretti�i yerde fenala�m�� ve hastaneye kald�r�lm��.

    HASTANEDE �ZD�HAM

    Evet, Beijing'deki T�rk Toplumu'nun en k�demli �yesi de�ilse de, en k�demlilerinden biri olan Kamil Erdo�du'dan s�z ediyorum. Aradaki k�sa fas�lalar� saymazsak, Kamil Erdo�du 18 y�ld�r Beijing'de. �in Uluslararas� Radyosu T�rk�e Servisi'nde ba�lad��� uzun �in maceras�na, �imdi Anadolu Ajans�'n�n Beijing B�ro �efi olarak devam ediyor. Bir bak�ma, 18 y�ld�r �in'i T�rkiye'ye anlat�yor. Tabii, tersinden bakarsak, f�rsat d��t��� kadar T�rkiye'yi de �in'e tan�tt�.

    Hasteneye kald�r�ld��� andan ba�layarak, sa�l�k durumuna ili�kin bilgiler g�n g�n de�il, saat saat buradaki T�rk toplumunun �yelerine aktar�ld�. Ama, b�ltende verilenlerle yetinmeyen toplum �yeleri hastane santralini kilitleyerek daha ayr�nt�l� bilgi almak istedi. O nedenle, telefon ve ziyaret�i trafi�ine belli bir d�zen getirmek i�in bir tak�m �nlemler alma zorunlulu�u do�du.

    �LER� GELENLER�N EN �LER� GELEN�

    Beijing'deki T�rk toplumu, ku�kusuz T�rkiye Cumhuriyeti vatanda�lar�ndan olu�uyor. Bu toplumun �yelerinin i�leri, yurdumuzu burada temsil eden T�rkiye Cumhuriyeti B�y�kel�ili�i'nin Konsolosluk �ubesi'nce g�r�l�yor. Bu arada, hakbilirli�in bir gere�i olarak belirtmem gerekir ki, Konsolosluk �ubesi'ne i�i d��enlerin i�lemleri nazik g�revlilerce b�y�k bir s�ratle yap�l�yor. Ba�ta Cumhuriyet Bayram�m�z olmak �zere ulusal bayramlar�m�zda verilen kabuller b�t�n yurtta�lar�m�za a��k oluyor ve do�rusu bize kendimizi vatanda hissettirecek bir ortamda ger�ekle�iyor.

    Yabanc� �lkelerde yetki ve g�revler resmi misyon taraf�ndan �stlenilir, ama onun d���nda, gurbetteki toplumun g�nl�k ya�am�nda �nemli yeri olan insanlar da vard�r. Diyelim ki, zaman�nda falanca �lkenin filanca �ehrinde ya�am�� birine fe�mekan �lkesinde rastlad�n�z. "Kimleri tan�rs�n?" diye sorulunca ilk akla gelen isimler vard�r. Bu �ahsiyetler adeta o toplulu�un resmi olmayan temsilcileridir. Oran�n ileri gelenleri say�l�r. Devlet ricalinden olmasa da, cemiyet ricalinden kabul edilirler. Toplulu�un erk�n�ndand�rlar.

    DEV �LKEDEN�N MEGAPOL BA�KENT�NDEK� M�KRO TOPLUM

    ��te Kamil Erdo�du da Beijing'de �yledir...

    Buradaki T�rk toplumu, Avrupa �lkelerindeki yurtta�lar�m�z�n say�s�yla k�yaslan�nca �ok k���k. Ama Pasifik Okyanusu'nda n�fusu 300-500 olan devletler var. D�nyan�n en b�y�k n�fuslu �lkesinin megapol ba�kenti Beijing'deki T�rk toplumunu da b�yle hayali bir mikro devletin "yurtta�lar�" olarak kabul edersek, cumhurba�kan� Kamil Erdo�du'dan ba�kas� olamaz. �stelik bunun i�in oylama yapmaya bile gerek yok. O, herkesin kendi y�re�inde yapt��� se�imle �oktan g�n�llerdeki tahta oturmu�tur.

    TA�SIZ KRAL OLURSA...

    Evet, cumhurba�kan�n�n tahtta oturmayaca��n� ben de biliyorum. Ama "ta�s�z kral" diye bir deyimimiz var. Efendili�iyle g�n�llerde taht kurmu� Metin Oktay i�in kullan�l�rd�. Peki, deyimi tersine �eviremez miyiz? "Ta�s�z kral" olur da, "tahtl� cumhurba�kan�" olmaz m�?

    Her ne kadar Kamil Erdo�du koyu bir Fenerbah�eli ise de, ben onun, Galatasaray'�n bu efsanev� futbolcusuna derin bir sayg� besleyecek ince duyarl�l��a sahip oldu�unu biliyorum. O y�zden, Metin Oktay i�in kullan�lan terimi kendisi i�in tersine �evirmeme bir itiraz� olmayaca��ndan emin olman�n rahatl��� i�inde davran�yorum.

    KAYD-I HAYAT �ARTIYLA RE�S-� CUMHUR

    Kamil Erdo�du'nun Beijing T�rk toplumunun tahtta oturan cumhurba�kan� oldu�una, onu tan�yan hi� kimsenin herhangi bir itiraz� olabilece�ini sanm�yorum. Zaten, tan�mayanlar varsa da, tan�d�ktan sonra fark�nda bile olmadan, do�an�n ruhumuza yerle�tirdi�i esrarengiz yasalara uyarak, i�lerinde hemen bir oylama yap�p onu o makama se�erler; �stelik bu i�lem �ylesine kendili�inden olur ki, bir se�im yapm�� olduklar�n� �ok sonra, o da ancak s�ylenirse, belki farkederler. Beijing'de ya�ayan T�rklere "Kamil Erdo�du'yu �imdi oturdu�u ve �m�rboyu koruyaca�� makam�na ne zaman se�ti�ini hat�rlayan var m�?" diye sorsam, kimse hat�rlamaz b�yle bir se�imi. �stelik, bu b�y�k adam da bilmez o makama ne zaman oturdu�unu.

    OLUMLU B�R T�POLOJ� OLARAK K���L���

    "B�y�k" derken, sadece c�ssesinin iri olmas�ndan s�z ediyor de�ilim. Evet, g�vde itibar�yla da b�y�k, hatta epey hacimli oldu�u do�ru. Ama d���n�nce, bu b�y�kl���n fiziksel bir zorunluluk oldu�u kan�s�nda var�yorum. Onun, olumlu bir tipoloji olarak ki�ili�i, do�a yasalar� a��s�ndan bu c�sseyi bir ka��n�lmazl�k h�line getiriyor. Biraz �nce "Onun olaylar� i�inden nas�l ya�ad���n�, y�zeyin alt�ndaki katmanlarda duygu d�nyas�n�n nas�l oldu�unu tam olarak bilmeye imkan yok" dedim. Bilemeyiz, ��nk� g�filizdir; ki�ili�in g�zle g�r�lebilir olmad���n� san�r�z. Ne var ki, insan ruhunun derinliklerine vak�f olan ilim-irfan sahiplerinin s�yledi�ine g�re, insan�n fizik� varl���n� da ki�ili�i �ekillendirir �o�unlukla. Nitekim, bu olguyu belki en somut olarak Kamil Erdo�du'da g�r�yoruz.

    Herkes gibi o da k�zg�n, �zg�n, sinirli, h�r��n, hatta sald�rgan olabilir. Muhtemelen, bu insanl�k hallerine herkes gibi o da kendi nefsinde a�inad�r. Ama onu, biz f�nilere �zg� olan b�yle bir vaziyette g�ren olmu� mudur? O zaman, sormadan edemiyoruz: Kamil Erdo�du duygular�n� nas�l denetliyor? Tasavvuf ehlinin tabiriyle s�ylersek, nefis murakabesini nas�l yap�yor?

    V�CUD �KL�M�N�N SULTANI

    Bence denetlemekten �ok, v�cudunda bir t�r etkisizle�tirme i�levine t�bi tutuyor. B�ylece olumsuz duygular daha belirir belirmez yok oluyor. Ne �iddette olurlarsa olsunlar, o duygular bu b�y�k adam�n i�inde bulunan y�ksek da�lara, derin vadilere �arpa �arpa azalan bir yank� h�linde etkisini kaybedip d��a ancak belli belirsiz, hatta ho� bir s�d� olarak vuruyor. �stelik, sadece kendi duygular� de�il, sizin ona anlatt�klar�n�z da ayn� zarars�zla�t�rma i�leminden ge�iyor. Bir�eye �ok sinirlendi�iniz zaman onu g�r�p olay� ve duygular�n�z� anlatt���n�zda, bir s�re sonra sakinle�ti�inizi hissediyorsunuz. �nsan�n, f�rt�nalar, kas�rgalar, boranlar, toprak kaymalar� ve depremler halinde d��a vurdu�u �fke ve hiddet, Kamil Erdo�du'nun i�inde, y�ce da�lardan, dipsiz vadilerden, engin ovalardan olu�an o b�y�k co�rafyada da��l�p s�k�na kavu�mu�, ��r�l ��r�l akan derelerin, yemye�il �ay�rlar�n, �i�ekli k�rlar�n meydana getirdi�i huzur dolu bir manzara olarak geri d�nm�� oluyor. Bu harika d�n���m� m�mk�n k�lan co�raf� enginlik, do�a yasalar� uyar�nca fiziksel olarak da b�y�k hacimli bir mekan� gerektiriyor. �ster kendi i�inde do�sun, isterse ba�kas�ndan yans�yarak ona ula�s�n, en sars�nt�l� ruhsal s�re�lerin d��a bir Kalender� dervi�inin il�hi s�k�neti gibi yans�mas�, tabi� �ok karma��k bir d�n��t�rme cihaz�n� gerektiriyor.

    KANAT ES�NT�LER�, KU� SESLER�

    O d�n��t�rme cihaz� etkisini g�sterince, sanki sizi rahman� bir huzurla sarmalam��t�r. Bu rahatlama duygusunu, onu tan�yan herkes muhakkak tatm��t�r. Kendisini tan�yanlar aras�nda, bazen etrafta birka� kanat vuru�unun esintisini hissettiklerini s�yleyenler bile ��km��t�r. Bilemiyorum. Ben o ruhen o derece k�mil olamad���m i�in, o kadar�n� hi� hissedemedim.

    Ama kanat esintililerini hissedemeyenler, muhakkak sanki ku� c�v�lt�lar� duymu� gibi olmu�lard�r. Zengin da�arc���ndan duruma uygun bir, bazen birka� f�kra anlat�nca, o teskin edici huzurla birlikte i�inizde ne�eli c�v�lt�lar duymaman�z m�mk�n de�ildir. Biraz sonra bir de bakm��s�n�z ki, az �nceki asab� insandan bamba�ka birisiniz. Neredeyse Kamil Erdo�du'ya "O az �nce burada olan o sinirli ki�i kimdi?" diye soraca��n�z gelir.

    PANTA RHEI

    Zengin f�kra da�arc��� ise bir ar�ive girip orada kalan dura�an bir k�lliyat de�ildir. Da�arc��� s�rekli yenilenir. O adeta canl� bir organizmad�r. F�kralar, t�pk� metabolizmaya girip bir s�re sonra ��kan maddeler gibi, onun zihnine girip bir s�re orada kal�r, sonra da u�up gider. Ama t�pk� biyolojik bir s�re� gibi, gidenlerin yerine yenileri gelir. Felsefi a��dan de�erlendirilecek olursa, onun f�kralar�ndan olu�an ak��kan repertuar, antik�a� Yunan filozoflar�ndan Heraklitos'un "Her �ey akar" ilkesiyle anla��labilir.

    Kamil Erdo�du bir d�n���m ve de�i�im an�t� gibidir. Ama acaba bu d�n���mler onun i�inde nelere m�l oluyordur? Bunu s�radan f�nilerin bilmesi m�mk�n de�il. Bizim yapabildi�imiz sadece, ona verdi�imiz cumhurba�kanl��� oyunu i�imizde bir kez daha hel�l etmek oluyor.

    Y�ZDE 99'A RAZI OLAMAZ

    G�n�llerde fark�nda olmayarak yap�lan oylaman�n, yine g�n�llerdeki se�im kurulunca bir istatisti�i ��kar�lacak olsa, sonucun y�zde 100 olaca��ndan hi� ku�kum yok. Hay�r, bunun demokrasi d��� se�im hileleriyle bir ilgisi bulunmuyor. Kimi �lkelerde tek adayl� se�imlerde falancan�n y�zde 99.99 oyla se�ildi�ini okurduk gazetelerde bir zamanlar. Ger�i kalplerdeki se�ime Kamil Erdo�du da tek aday olarak kat�lm��t�r, ama herkesin can-� g�n�lden verdi�i oyla sonu� y�zde 100 olmu�tur. Tahtta oturan cumhurba�kan� olmas�n�n ise, kimi �lkelerdeki devlet ba�kanlar�n�n mevkilerini o�ullar�na devretme, makam� saltanata d�n��t�rme iste�iyle bir ilgisi yoktur. Zaten o se�menlerinin y�zde 0.1'inin sevgisinde k���k bir dalgalanma oldu�unu hissetse, taht�ndan derhal feragat eder, makam�ndan istifa eder; gelgelelim, istifas� gene g�n�llerde oybirli�iyle reddedilir. Herhalde bir iste�inin reddedilece�i yeg�ne durum da budur.

    KAM�L ERDO�DU VE LAO TZU

    Bu kadar mutlak bir deste�e sahip olmay� herhalde hi�bir devlet ba�kan� hayal dahi edemez. ��nk� onlar oy almak, destek oranlar�n� artt�rmak i�in ��rp�n�rlar, ��rp�nd�k�a da nemrutla��rlar. Kamil Erdo�du ise hi�bir �ey yapmaz. Yani, "eylemsizce davran�r." Bir ba�ka deyi�le, tam Taocu bilgeler gibidir. �nsan neredeyse, Lao Tzu'nun �u s�zleri s�ylerken, biny�llar �ncesinden, bir iki istisnas�yla Kamil Erdo�du'yu d���nd���ne inanas� gelecek:

    En y�ce erdem su gibidir.

    Her�eye yarar� dokunur da suyun, �ste ��kmaya �al��maz hi�,

    �nip yerle�ir kimsenin istemedi�i yere,

    O y�zden �yle yak�nd�r Tao'ya.

    ��te, se�er erdemli ki�i de yerle�irken al�a��,

    Zihinde derinli�i,

    Ba�kalar�na kar�� iyili�i,

    Konu�urken ger�e�i,

    Y�netirken d�zeni,

    �� g�r�rken ustal���,

    �al���rken dakikli�i.

    �ste ��kmaya �al��mad��� i�in de,

    D��mez hi� yanl��a.

    TEFS�R

    "Bir iki istisna" deyince, yanl�� anla��lmalardan ka��nmak i�in, zaman�n �tesindeki bu �zelliklerini a��klamam farz oldu. Zaten dizeler de, bir bak�ma tefsire muhta�.

    Beijing d�z bir kent. O nedenle evi al�akta de�il. Hatta, binan�n �st katlar�nda. "Zihninin derinli�i" ve "Ba�kalar�na kar�� yard�mseverli�i" konusunda herhangi bir �ey s�ylemeye gerek bile duymuyorum. Keza, "�� g�r�rken ustal���" da tart���lmaz. Ama "�al���rken dakik" oldu�unu s�ylemenin az da olsa abartmal� say�labilece�ini s�yleyenler ��kabilir. Bunu, iddia sahiplerinin k�t� niyetine olmasa bile kavray�� yetersizli�ine yormak zorunday�z. ��nk�, her �eyin b�y�k bir s�r�t kazand��� �a��m�zda, onun i�i a��rdan alma yakla��m�n�n Taoculu�a getirilmi� yeni bir yorum, �a��n gereklerine g�re yap�lm�� bilgece bir katk� oldu�unu d���nmek daha akla yak�nd�r. Tabii ki, "Konu�urken ger�e�i" s�yler, ama insanlar� �zebilece�ini d���nd��� durumlarda kimi yumu�at�c� d�zeltmeler yapmaktan da ka��nmaz. Bu da, skolastik k�s�tlamalardan �z�de, �zg�r d���nebilme yetisinin en �arp�c� �rneklerinden biridir. "Y�netirken d�zeni" se�ti�i ger�e�in ta kendisidir. ��nk� kendili�inden ��yle veya b�yle bir d�zen her zaman vard�r. Bu d�zeni bozman�n �ng�r�lemez sonu�lar do�urabilece�ini bilgece bir sezgiyle ruhunda hisseden Kamil Erdo�du, en do�ru tavr�n i�leri oluruna b�rakmak oldu�unu belki de ya�am�n�n �ok erken evrelerinde ��renmi�tir. Ger�ekten de "�ste ��kmaya �al��maz" hi�. Ama, "D��mez hi� yanl��a" s�z�n�n kimi ki�iler taraf�ndan f�tursuzca tart��maya a��labilece�ini biliyorum. ��nk� baz� kimseler, onun en b�y�k yanl��� Fenerbah�e taraftar� olmakla yapt���n� ileri s�rebilir. Oysa ben bunun da, Kamil Erdo�du'nun erdemlerinden biri say�lmas� gerekti�i kan�s�nday�m. Hay�r, kendim de Fenerbah�eli oldu�umdan de�il. Ne teknik direkt�r�n�n ismini bilirim, ne kalecisini tan�r�m, ne de ligdeki yerinden haberim vard�r, ama kendimi Be�ikta� taraftar� sayar�m. Ayr�ca, Fenerbah�e-Galatasaray kar��la�malar�nda sar�-k�rm�z�l�lar�n kazanmas�n� isterim. Ama Kamil Erdo�du, oy avc�s� pek �ok politikac�n�n, ba�ka tak�mlar� tutan se�menlerin g�z�nden d��me kayg�s�yla "Milli Tak�m� tutuyorum" demesi gibi bir ucuzlu�a asla tenezz�l etmez. Milli Tak�m'� herkesin tuttu�unu gayet iyi bilen Kamil Erdo�du, ba�ka bir d�zlemde durarak se�menlerinin g�z�n�n i�ine baka baka, �ok ac� olsa dahi, ger�e�i hi� gizlemeden Fenerli oldu�unu ilan eder.

    M�LL� B�RL�K VE BERABERL�K RUHU

    Zaten, �ok nadir olsa bile, bazen kendisine dar�lan olursa, tak�m taraftarl���ndand�r o da. Ama, zaman�nda o y�zden dar�lanlar�n dahi, hastal�k haberi duyulur duyulmaz, odas�nda refakat�i olarak n�bet tutmak i�in yar��t�klar�na tan�k olunca, o k�smelerin bile bir t�r taraftarl�k cilvesi oldu�unu hemen anlamamak m�mk�n de�il. Onun hastal���nda b�t�n tak�mlar�n taraftarlar�, "Milli Tak�m� tutuyorum" diyen ilkesiz politikac�lar� k�skan�l�ktan �atlatacak bir kararl�l�kla, milli birlik ve beraberlik ruhu sergilediler.

    BA�BAKANIMIZ

    Kamil Erdo�du'nun hastal��� s�ras�nda i�lerin b�y�k bir nizam ve intizamla y�r�mesinde en b�y�k pay�n, Beijing T�rkleri aras�nda en y�ksek toplumsal sorumluluk bilincine sahip Can Z�plar'a ait oldu�unu belirtmek hakkaniyetin gere�i say�lmal�. Evet, e�er Kamil Erdo�du Beijing T�rk toplumunun cumhurba�kan�ysa, Can Z�plar da ba�bakan�d�r. O da, partilere dayal� bi�imsel demokrasi mekanizmalar�yla, ya da m�stebit bir padi�ah�n sadrazam tayin etmesi, kaprisli bir kral�n �ans�lye se�mesi gibi de�il, kalben yap�lan se�imle bu g�reve gelmi�tir. Asl�nda "�stlenmi�tir" demek daha do�ru olur. Evet, g�n�ll� olarak elini ta��n alt�na koyan ki�idir ba�bakan. "�in'deki T�rkler" adl� haberle�me grubunun y�netilmesi ba�bakan�m�z�n en �nemli g�revlerindendir. �in'de bizi ilgilendiren ne varsa, bu haberle�me grubu sayesinde ��reniyoruz. Vars�n, ba��nda bulundu�u bir bakanlar kurulu, bakanlar�, m�ste�arlar�, koruma g�revlileri olmas�n. Tarihte ordusuz generaller olmam�� m�d�r? Napolyon St. Helene adas�nda bir hi�ti. Ama ordusuz kalmakla g��lerini tamamen yitiren bu muhteris komutanlar�n tersine, Beijing T�rk toplumu ba�bakan�n�n arkas�nda, y�reklerin parlamentosundan ald��� y�zde 100'l�k g�venoyu var.

    H�DH�D �LE S�MURG

    "Y�reklerin parlamentosu" deyince, akl�ma nedense Ferid�ddin Attar'�n "Mant�k �t-Tayr" veya "Ku�lar�n Meclisi" ad�yla bilinen eseri geldi. Bu eserde, bilge H�dh�d, ku�lara Padi�ahlar�n�n Kaf Da��'n�n ard�ndaki Simurg oldu�unu s�yler. Sonunda anlarlar ki, o Simurg i�lerindedir. Herkesin kendi i�inde buldu�u bir�eydir. Benzetmeyi fazla esnetip ����r�ndan ��karma bahas�na, buradaki H�dh�d ile Kaf Da��'n�n ard�nda olmayan Simurg'u, en az�ndan herkesin kalplerindeki yerleri itibar�yla hikayenin kahramanlar�na benzetmemin ho� g�r�lece�ini san�yorum.

    Kamil Erdo�du t�pk� Simurg, ya da daha �ok bilinen ad�yla Anka Ku�u'nun hep yenilenmesi gibi, hastal��a pabu� b�rakmad�. Ger�i, akci�er iltihab� ba�ka baz� etkenlerle birle�ince bir hayli s�k�nt�l� g�nler ge�irmesine neden oldu; �u sat�rlar� yazarken hen�z eskisinden de sa�lam de�il; h�l� nek�hat d�neminde. Ama h�zla iyile�iyor ve �al��maya ba�lad� bile.

    EN AZ DALYA BEKL�YORUZ

    Edebiyat�m�z�n cumhurba�kan� uzun ve verimli bir hayat ya�am��t�. Hastal���yla bize y�reklerimizdeki yerini hat�rlatm�� olan Kamil Erdo�du'nun da en az onun kadar uzun �m�rl� olmas� ve dalya yapmas� b�t�n vatanda�lar�n ortak dile�i.

    T�rkiye ile �in aras�ndaki do�rudan haberle�menin k�demli emektar�na tekrar ge�mi� olsun!

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040