Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Yedek sporcuyken alt�n madalya kazanan Wang Jiao

(GMT+08:00) 2009-02-18 19:15:12 cri
    �inli sporcu Wang Jiao, Beijing Olimpiyat Oyunlar� kapsam�nda 17 A�ustos 2008 tarihinde d�zenlenen bayanlar 72 kilo serbest g�re� finalinde Bulgar sporcu Zlateva Stanka'y� yenerek alt�n madalya kazand�.

    20 ya��ndaki Wang Jiao, a��k kalpli ve erkek gibi davranan bir k�z. �ocukken her zaman ya��tlar�ndan daha uzun boylu olan Wang Jiao her t�r sporu �ok seviyordu. Daha �nemlisi Wang Jiao y�zde y�z �zg�vene sahip.

    13 ya��nda judo sporcusu olarak spor hayat�na ba�layan Wang Jiao 15 ya��ndayken antren�r� Lu Hai taraf�ndan be�enildi�i i�in Liaoning eyaletinin bayanlar g�re� tak�m�na se�ildi. Ancak o zamanlar bayanlar g�re� sporu, daha Olimpiyat Oyunlar�'n�n resmi dallar�na dahil de�ildi.

    2004 y�l�, Wang Jiao i�in bir d�n�m noktas� oldu. O y�l antren�r�n�n yapt��� d�zenlemeler sayesinde g�re�teki s�kleti 67 kilodan 72 kiloya y�kselen Wang Jiao, �in G�re� Milli Tak�m�'na girdi. Ayn� y�l, bayanlar g�re� sporu, Olimpiyat Oyunlar�'n�n resmi dal� haline geldi. Bayanlar 72 kilo serbest g�re� dal�nda �in'i temsil eden ve g�re� d�nyas�n�n bir "siyah at�" olarak adland�r�lan sporcu Wang Xu, Japon ve Rus g�re� y�ld�zlar�n� yenerek �in'e Olimpiyat Oyunlar�'n�n bayanlar g�re� dal�nda ilk alt�n madalyay�kazand�rd�.

    Wang Xu'nun d�nya �ampiyonu olurken Wang Jiao da g�re� sporunda b�y�k ba�ar�lar kaydetti. �st �ste �� y�l �in �ampiyonu olan Wang Jiao 2005 y�l�nda Asya G�re� �ampiyonas�'nda birinci, D�nya G�re� �ampiyonas�'nda da be�inci oldu. 2007 y�l�n�n A�ustos ay�nda d�zenlenen "�yi �anslar" adl� D�nya Gen�ler G�re� �ampiyonas�'nda �ampiyonlu�u ezici �st�nl�kle kazanan Wang Jiao, milli tak�m taraf�ndan Londra Olimpiyat Oyunlar�'na kat�lacak �nc� sporcu olarak saptand�.

    Milli tak�mda Wang Xu'nun yede�i olarak antrenmanlar yapan Wang Jiao beklemedi�i bir f�rsatla kar��la�t�. Beijing Olimpiyat Oyunlar� ba�lamadan �nce Wang Xu'nun durumu iyi olmad��� i�in milli tak�m Wang Xu'nun yerine Wang Jiao'nun Beijing Olimpiyat Oyunlar�'na kat�lmas�na karar verdi.

    B�ylece Wang Jiao Beijing Olimpiyat Oyunlar�'na kat�lan �in kafilesinin spor listesine girdi. Beijing Olimpiyatlar�'n�n 17 A�ustos'ta d�zenlenen bayanlar 72 kilo serbest g�re� finalinde Wang Jiao rakibini iki dakika i�inde yenerek alt�n madalya kazand�.

    Ba�ar�ya doymayan Wang Jiao gelecek d�neme ili�kin hedeflerini ��yle a��klad�: "Gelecek d�nemdeki hedefim 2009 y�l�nda d�zenlenecek ulusal spor oyunlar�n�n alt�n madalyas�. En b�y�k r�yam ise Londra Olimpiyat Oyunlar�'nda �ampiyonlu�umu ba�ar�yla korumak."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040