Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Turgut Mo�ollar�'n�n son prensesi

(GMT+08:00) 2009-02-18 16:56:32 cri

   

    Xinjiang Uygur �zerk B�lgesi'ne ba�l� Bay�ngol Mo�ol �zerk �li'nin n�fusunun b�y�k �o�unlu�unu Mo�ollar�n Turhut kabilesinden vatanda�lar olu�turuyor. Turhut Mo�ollar�, milli kahraman� Obasi Han'�n liderli�inde 18. y�zy�lda �arl�k Rusyas�'na kar�� ba�kald�rarak Volga nehri k�y�s�ndan �in'e d�nm��t�.

    1938 y�l�nda Bay�ngol'�n Hocin il�esinde d�nyaya gelen Manlin'nin babas�, Turhut kabilesinin 12. han� �uk�ap't�, a�abeyi ise kabilenin son han�yd�.

    Kabilenin prensesi olmas�na ra�men �ocuklu�unun mutlu, ancak yaln�z ge�ti�ini belirten Manlin, �unlar� anlatt�:

    "�ocuklu�um genel olarak mutlu ge�ti. Ba�ka �ocuklarla oynar, a�a�lara t�rman�p yabani kay�s� toplard�m. Ancak Han'�n k�z� olmamdan dolay� �ocukluk arkada�lar�m�n say�s� s�n�rl�yd�."

    Manlin, 12 ya��ndayken ailesiyle birlikte Xinjiang'�n merkezi Urum�i'ye yerle�ti. O y�llarda Manlin'in en b�y�k r�yas� �in Halk Kurtulu� Ordusu'na kat�larak asker olmakt�.

    Ancak ortaokulu bitirdikten sonra Manlin, asker olmak yerine Beijing'e giderek Merkezi Milliyetler �niversitesi'ne ba�l� lisede okumaya ba�lad�. Manlin, Turhut Mo�ollar�'n�n prensesi oldu�unu hi� kimsenin bilmedi�i bu okulda yaln�zl�ktan tamamen kurtuldu. Okul arkada�lar�n�n sevgisi ve dostlu�u aras�nda liseyi ba�ar�yla bitiren Manlin, �in Jeoloji Akademisi'ni kazand�. �niversiteden mezun olduktan sonra da Manlin, Xinjiang'a d�nerek �niversitede ��retim �yesi oldu.

    Manlin'in asker olmak r�yas� 1980'de ger�ekle�ti ve asker �niformas� giyerek �in Halk Kurtulu� Ordusu Askeri M�hendislik ve Altyap� �ubesi'ne girdi. �� y�l sonra Hava Harp Okulu'na girerek ��retim g�revlisi olan Manlin, 1988'de do�ent unvan� alarak k�demli albay r�tbesine y�kseldi. O y�la kadar askeri alanda iki kitap yay�mlad���n� ve Ulusal Bilim ve Teknoloji Kongresi'nde ba�ar�l� bilimsel ara�t�rmac� �d�l�ne lay�k g�r�ld���n� anlatan Manlin, bundan b�y�k gurur duydu�unu, ��nk� kendisinin Obasi Han'�n torunlar� aras�nda do�ent olan ilk ki�i oldu�unu s�yledi. Ancak kendisini en �ok sevindirenin kabilesinin �yelerinin bug�n bilgiye sahip olup g�zel ya�ama kavu�mas� oldu�unu belirten Manli, s�zlerini ��yle s�rd�rd�:

    "2008'de Bay�nburuk bozk�r�n�n en uzak k��esinde ya�ayan Turhut kabilesine geri d�nd�m. 10 ya�lar�ndaki k�z �ocuklar�n torunumla �ngilizce konu�tu�unu g�r�nce �ok �a��rd�m. Bunu hi� beklemiyordum. O gezide kabilemize mensup �obanlar�n ya�am d�zeyinin yan� s�ra bilgi d�zeyinin de b�y�k �l��de y�kseldi�ini g�rd�m ve buna �ok �ok sevindim."

    1992'de Hava Harp Okulu'ndan emekli olan Manlin, mensup oldu�u Turhut kabilesi hakk�nda ara�t�rmalara ba�lad�. Xinjiang'da Turhut Mo�ollar�n�n b�t�n yerle�im b�lgelerini gezen Manlin, y�zlerce y�l �nce atalar�n�n ya�ad��� Volga nehri k�y�s�na da giderek de�erli tarihi belgeler toplad�. 60. do�um g�n�n� Volga nehri k�y�s�nda ge�irdi�ini anlatan Manlin, o anlaml� g�nde atalar�n�n at s�rt�nda verdi�i m�cadeleleri hat�rlad���n� s�yledi.

    2004'te kendi hayat�n� anlatt��� "Turhutlar�n K�z�" adl� kitab� yay�mlayan Manlin, kabilesini ve ailesini anlatan ikinci kitab�n haz�rl�klar�na ba�lad�. Manlin, bu konuda �unlar� s�yledi:

    "Emekli olmama ra�men �ok yo�un �al���yorum. Rusya'ya, �� Mo�olistan'a ve memleketim olan Bay�ngol'e giderek bilgi topluyorum. B�t�n bu bilgilere dayanarak Turhut kabilesinin tarihini kitaba aktararak daha geni� kesimlere tan�taca��m."

    2008'in sonunda memleketi Hocin il�esine d�nd���nde soyda�lar� taraf�ndan t�renle kar��land���n� anlatan Manlin, memleket sevgisini ��yle dile getirdi:

    "Memleketimi seviyorum ve memleketimin her k��esinde sevgiyle kar��land�m. Ben onlar�n k�z�y�m. Memleketimdeki ve soyda�lar�m�n ya�am�ndaki de�i�imleri g�r�nce �ok heyecanland�m. B�t�n bunlar�n daha da iyi olaca��na inan�yorum."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040